Till innehåll på sidan

Registrera ny aktör i WIS

Myndigheter, kommuner, regioner, frivilligorganisationer och privata aktörer med ansvar för samhällets förmåga att förebygga och hantera allvarliga kriser är välkomna som aktörer i WIS.

Läs de administrativa bestämmelserna och fyll i formuläret för att registrera din organisation som aktör i WIS.

Administrativa bestämmelser för användning av WIS

Personuppgifter

Varje aktör i WIS ansvarar själv för att mata in, redigera och uppdatera information rörande såväl hanteringen av krisen som sina ansluta användare. Med hänsyn till detta betraktar MSB varje aktör som personuppgiftsansvarig.

MSB är, i egenskap av systemägare till WIS, personuppgiftsbiträde. Med personuppgiftsbiträde avses den som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.

Enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) ska det finnas ett skriftligt avtal mellan den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet. Därför krävs det att de organisationer som är anslutna till WIS tecknar ett personuppgiftsbiträdesavtal med MSB. MSB har tagit fram ett personuppgiftsbiträdesavtal som kan användas.

 • Hantering av personuppgifter i WIS

  Varje aktör i WIS behöver teckna ett personuppgiftsbiträdesavtal med MSB.

  Ansvar och avtal

  Varje aktör i WIS ansvarar själv för att mata in, redigera och uppdatera information rörande såväl hanteringen av krisen som sina ansluta användare. Med hänsyn till detta betraktar MSB varje aktör som personuppgiftsansvarig.

  MSB i egenskap av systemägare till WIS är personuppgiftsbiträde. Med personuppgiftsbiträde avses den som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning. Enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) ska det finnas ett skriftligt avtal mellan den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet. Därför krävs det att de organisationer som är anslutna till WIS tecknar ett personuppgiftsbiträdesavtal med MSB. MSB har tagit fram ett personuppgiftsbiträdesavtal som kan användas.

  Sedan en tid görs ett arbete att se över MSB:s roll i dataskyddshänseende. Detta kan resultera i att MSB:s roll kan komma att revideras och att avtalsregleringarna rörande dataskyddsfrågorna i relation till WIS kan komma att justeras. MSB återkommer så snart det är möjligt med informationen om detta. Så länge detta arbete pågår är MSB:s utgångspunkt att myndigheten alltjämt är personuppgiftsbiträde till organisationen och att ett personuppgiftsbiträdesavtal ska tecknas.

  Information om behandlade personuppgifter

  Inom ramen för administration av anslutning till WIS behöver MSB spara och behandla personuppgifter om en kontaktperson per aktör. De uppgifter som avses är namn och e-postadress. Behandlingen av dessa personuppgifter är en förutsättning för att MSB ska kunna ge aktören rättighet att logga in, läsa och lägga in information i systemet.

  MSB har fått dessa personuppgifter från aktören vid ansökan om anslutning till WIS. Dessa uppgifter är nödvändiga för att aktören ska kunna få tillgång till systemet. Om inga personuppgifter lämnas till MSB kan inte aktören anslutas till WIS. Den rättsliga grunden för att behandla dessa personuppgifter är samtycke. Den registrerade har när som helst rätt att återkalla sitt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Uppgifterna kommer att sparas fram tills aktören är ansluten till WIS.
  MSB kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att MSB är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer MSB aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU/EES.

  Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, invändning, eller begränsning av dina personuppgifter. Detta gör du genom att kontakta registrator.

  E-post: registrator@msb.se

  Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud på telefon 010-240 240. Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten.

  Dataskyddsförordningen (GDPR)

Önskas skyndsam hantering?

Aktörer som önskar få en skyndsam hantering av sin ansökan om att bli aktör i WIS kan meddela detta i rutan ”Övrigt – Meddelande till WIS-supporten” i ansökningsformuläret nedan.

Samtycke till registrering

De personuppgifter som lämnas i formuläret nedan är nödvändiga för att MSB ska kunna ge aktören tillgång till WIS (lämna ut inloggning, lösenord etc). Den sökandes personuppgifter behandlas av MSB och kommer sparas fram till dess att aktören är ansluten till WIS. Den rättsliga grunden för att behandla dessa personuppgifter är samtycke. Den registrerade har när som helst rätt att återkalla sitt samtycke till registreringen.

Registrera ny aktör i WIS

Registrera ny organisation som aktör i WIS.

Godkännande

Uppgifter om aktören

Uppgifter om er aktörsadministratör

Övrigt

Senast granskad: 12 maj 2022

Till toppen av sidan