Till innehåll på sidan

Översvämningsförordningens tre steg

MSB har genom förordning SFS 2009:957 utsetts till behörig myndighet och har möjlighet att föreskriva om hur arbetet enligt förordningens tre steg ska utföras. MSB ska också utföra den rapportering till EU som är krav enligt förordningen.

Steg 1: Områden med betydande översvämningsrisk

Under steg 1 genomförs en landsomfattande bedömning för att identifiera områden med betydande översvämningsrisk.

Bedömningen görs genom att analysera antal boende och antal anställda samt påverkade intressen inom människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet inom områden med risk för översvämning.

Under första cykeln i arbetet med förordningen (2009:956) om översvämningsrisker identifierades 18 områden i Sverige med betydande översvämningsrisk. Andra cykeln startade 2016 och en översyn av områden med betydande översvämningsrisk genomfördes.

Vid översynen av områden användes översvämningskarteringar med detaljerad höjddata och klimatanpassade flöden. Nytt för andra cykeln var också att kustöversvämningar analyserades. Översynen resulterade i att 25 områden med betydande översvämningsrisk identifierades.

Identifierade områden vid vattendrag

 • Alingsås (Säveån)
 • Borås (Viskan)
 • Falun (Dalälven)
 • Göteborg (Göta Älv, Mölndalsån, Säveån, Kungsbackaån)
 • Haparanda (Torne älv)
 • Karlstad (Klarälven)
 • Kristianstad/Åhus (Helge å)
 • Kungsbacka (Kungsbackaån)
 • Norrköping (Motala ström)
 • Uppsala (Fyrisån)
 • Örebro (Svartån)

Identifierade områden vid sjöar

 • Jönköping (Vättern)
 • Karlstad (Vänern)

Identifierade områden vid havet

 • Göteborg
 • Halmstad
 • Helsingborg
 • Kalmar
 • Karlshamn
 • Karlskrona
 • Kristianstad/Åhus
 • Kungsbacka
 • Landskrona
 • Malmö
 • Skanör/Falsterbo och Höllviken/Ljunghusen
 • Stenungsund
 • Stockholm
 • Trelleborg
 • Uddevalla
 • Ystad

Översyn av områden med betydande översvämningsrisk (januari 2018)

Steg 2: Hot- och riskkartor

Steg 2 enligt förordningen om översvämningsrisker innebär att för de områden där betydande översvämningsrisk identifierats ska två typer av kartor tas fram, hotkartor och riskkartor. MSB ansvarar för att ta fram hotkartorna medan länsstyrelserna med ansvar för vattenförvaltningen tar fram riskkartorna.

Hotkartor för varje identifierat område

För varje identifierat område där konsekvenserna av en översvämning bedömts bli betydande, tas detaljerade hotkartor fram.

Hotkartor för översvämning från vattendrag

Hotkartor för områden som ligger utmed vattendrag visar utbredningen, djupet och vattenhastigheten vid en översvämning utifrån olika flöden. Sverige har valt att framställa kartor för fyra olika flöden i vattendraget:

 1. 50-årsflöde, dagens klimat
 2. 100-årsflöde, klimatanpassat för slutet av seklet
 3. 200-årsflöde, klimatanpassat för slutet av seklet
 4. Beräknat högsta flöde

Hotkartor för de identifierade områdena finns i översvämningsportalenRapporter som beskriver översvämningskarteringarna av vattendragen

Länsstyrelser ansvarar för riskkartor

De fem länsstyrelser som har ansvar för vattendistrikten enligt vattenförvaltningsförordningen ansvarar för att ta fram riskkartor för identifierade områden med betydande översvämningsrisk.

En riskkarta visar vilka verksamheter, befolkning, infrastruktur mm. som finns inom området och som hotas att översvämmas.

Under 2019 ansvarar länsstyrelserna för att ta fram nya riskkartor för de områden som identifierats under cykel 2.

Steg 3: Riskhanteringsplaner

I det tredje steget i genomförandet av översvämningsdirektivet ska riskhanteringsplaner fastställas för de områden som har betydande översvämningsrisk.

Mål för arbetet med att minska konsekvenser av översvämningar ska anges i riskhanteringsplanerna för berörda områden. Riskhanteringsplanerna ska presentera åtgärder för att uppnå målen och beakta alla aspekter av riskhanteringen av översvämningar.

Riskhanteringsplanerna och dess åtgärder är centrala i arbetet med översvämningsförordningen. Det är i detta steg som länsstyrelserna arbetar tillsammans med kommuner, myndigheter, intressenter och andra aktörer samt allmänheten. Vid behov ska samordning ske även med Finland och Norge.

Ansvariga myndigheter är länsstyrelser i de län där områden med betydande översvämningsrisk har identifierats. MSB har föreskriftsrätt och rapporterar till EU.

MSB:s vägledning för riskhanteringsplanerMSBFS 2013:1 föreskrifter om länsstyrelsens planer för hantering av översvämningsrisker (riskhanteringsplaner)

 

Senast granskad: 9 mars 2022

Till toppen av sidan