Till innehåll på sidan

Rakel G2 utredningsuppdrag

Inom Rakel G2 utredningsuppdrag ska MSB analysera och lämna förslag på hur det samlade behovet av ett utvecklat och säkert kommunikationssystem bäst kan tillgodoses. Inom ramen för uppdraget ska MSB också ge förslag om vem eller vilken aktör som bör få ansvar att genomföra förslaget.

MSB ska i sin analys och bedömning utgå från behoven av robust och effektiv kommunikation hos Rakelsystemets användarorganisationer. Det system som föreslås ska på sikt kunna ersätta det nuvarande Rakelsystemet och ska därför kunna leva upp till de mycket höga krav som ställs på Rakel idag, eller ännu högre krav, i termer av säkerhet, robusthet och tillgänglighet.

Vad gör MSB nu i Rakel G2 utredningsuppdrag?

MSB har tillsatt en projektgrupp som arbetar med alla delar i projektet så som finansiering, juridik, kommunikation och krav från användarorganisationerna. MSB har under utredningens gång nära samarbete med Rakels användarkrets för dialog och kunskapsinhämtning och samverkar även med aktörer som pekats ut av regeringen.

När ska uppdraget redovisas?

Uppdraget ska redovisas senast den 12 februari 2021.

Ta del av hela uppdraget på regeringens webbplats

Ramarna för uppdraget beskrivs på regeringens webbplats.

Uppdrag till MSB att analysera och lämna förslag på hur det samlade behovet av ett utvecklat och säkert kommunikationssystem för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar bäst kan tillgodoses (regeringen.se)

Rakel G2 steg 1

Parallellt med Rakel G2 utredningsuppdrag pågår regeringsuppdraget Rakel G2 steg 1 där MSB ska anskaffa och tillhandahålla tjänster för mobil datakommunikation till användare av Rakel. Utredningsuppdraget ska förhålla sig till dessa tjänster för mobil data kommunikation så att det förslag som lämnas bildar ett sammanhållet system ur ett användarperspektiv.

Rakel G2 steg 1

Frågor och svar om Rakel G2 utredningsuppdrag

Senast granskad: 30 september 2020

Till toppen av sidan