Till innehåll på sidan

Statsbidrag för naturolyckor

Har din kommun bebyggelse som hotas av ras, skred, översvämning eller erosion? Då har kommunen möjlighet att söka statligt bidrag till förebyggande åtgärder. På denna sida hittar du information om vilka åtgärder kommunen kan söka bidrag för, vad ansökan ska innehålla, hur du ansöker och vanliga frågor och svar om statsbidraget.

Klimatförändringarna innebär att klimatanpassning och förebyggande arbete blir allt viktigare. Hos MSB kan kommuner söka statsbidrag för att genomföra bland annat klimatanpassningsåtgärder.

Dessa åtgärder kan du söka bidrag för

En kommun kan söka bidrag för förebyggande åtgärder som minskar sannolikheten eller konsekvenserna av naturolyckor i befintlig bebyggelse. De naturolyckor som omfattas är ras, skred, översvämning och erosion. Exempel på åtgärder mot ras, skred och erosion är tryckbankar, spontning och avschaktning av slänter. För att minska konsekvenserna av översvämning kan man bygga vallar, pumpar, fördröjningsmagasin och skyfallsleder. Val av åtgärd varierar från plats till plats.

I MSB:s karttjänst kan du se exempel på åtgärder som har beviljats bidrag.

Karttjänst – Statsbidrag till åtgärder mot naturolyckor

Mer fakta om statsbidraget

För att genomföra förebyggande åtgärder mot naturolyckor kan kommuner söka ett statsbidrag hos MSB. Det årliga anslaget för bidraget är från år 2022 höjt till cirka 500 miljoner kronor. MSB handlägger ansökningarna och det finns en förordning (SFS 2022:1395) som styr villkoren för att få bidrag, dessa är reglerna i korthet:

 • Bidrag kan lämnas till åtgärder som minskar sannolikheten för eller konsekvenserna av naturolyckor i befintlig bebyggelse
 • De naturolyckor som omfattas är översvämning, ras, skred eller erosion
 • Bidrag kan lämnas till upp till 60 procent av kostnaden för åtgärden och övriga bidragsberättigade kostnader

Förordning om statsbidrag till kommuner för förebyggande åtgärder mot naturolyckor SFS 2022:1395

Så här ansöker du

I vägledningen hittar du regler och riktlinjer för ansökan. Ansökan görs elektroniskt via e-tjänst, läs mer i rutan Ansök via e-tjänst nedan.

Vägledning statsbidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor – regler och riktlinjer för ansökan

Att tänka på innan ansökan

I en ansökan är det viktigt att hotbilden är noggrant utredd och att de förebyggande åtgärderna beskrivs tydligt med kartor, ritningar och beräkningar.

Olika utredningar krävs beroende på om ansökan avser förebyggande åtgärder mot översvämning ras, skred eller erosion. Är åtgärden beskriven i en plan eller åtgärdsprogram? Vilka tillstånd behövs?

Om tillstånd krävs behöver det vara på plats innan en ansökan kan beviljas.

Använd MSB:s kartunderlag

Som ett underlag till ansökningarna utför MSB översiktliga karteringar av markens stabilitet inom bebyggda områden samt karteringar av översvämningshotade områden. Karteringarna kan också utgöra ett stöd till den kommunala riskhanteringen.

Översiktlig stabilitetskartering i morän och grova jordar Översiktlig stabilitetskartering i finkorniga jordarÖversvämningskarteringarKartunderlag finns även hos andra myndigheter som SMHI, SGI och SGU.

Frågor och svar

 • Hur stort är anslaget och hur många ansökningar brukar lämnas in?

  Anslaget för 2024 är cirka 500 miljoner kronor. Nedan finns en sammanställning av hur många ansökningar som har inkommit sedan 2010. I tabellen finns även uppgifter om anslagets storlek, sökt belopp samt vilken typ av naturolycka som ansökningarna har avsett.

  Om en ansökan inte är klar för beslut under det år som den har lämnats in, fortsätter handläggningen under nästkommande år. En ansökan kan beviljas först när alla eventuella kompletteringar har lämnats in och har granskats.

  Sammanställning av inkomna ansökningar 2010-2023

 • Var hittar jag information om vilka åtgärder som har beviljats bidrag?

  I MSB:s karttjänst hittar du exempel på åtgärder som har beviljats statsbidrag. Kartan kommer att fyllas på med fler objekt efterhand.

  En sammanställning över beslutade bidrag hittar du högre upp på denna sida.

  Karttjänsten – Statsbidrag till åtgärder mot naturolyckor

 • Går det att söka bidrag för naturbaserade lösningar?

  Absolut! Naturbaserade lösningar ingår i begreppet ”fysiska åtgärder”. Viktig dock är att åtgärden minska risken för naturolyckor i befintlig bebyggelse på ett varaktigt sätt.

 • Går det att söka bidrag för skyfallsåtgärder?

  Ja. Förebyggande åtgärder mot översvämning omfattar såväl översvämningar från skyfall som vattendrag och hav.

 • Är uppdimensionering av dagvattenledningar bidragsberättigat?

  Uppdimensionering av dagvattenledningar kan utgöra en del i ett paket av åtgärder som krävs för att minska konsekvensen av skyfall, ofta i kombination med öppna dagvattenlösningar, höjdsättningsåtgärder med mera. Enbart uppdimensionering för att till exempel klara ett tioårsregn är inte bidragsberättigat då det inte är en förebyggande åtgärd för naturolycka.

 • Kan privatpersoner eller företag söka bidraget?

  Nej, bidraget är endast till för kommuner. Kontakta din kommun om du vill diskutera åtgärder som kan vidtas. Många kommuner har råd och information om förebyggande åtgärder på sina webbsidor. Fastighetsägare har ett långtgående ansvar att skydda sin egen fastighet eller egendom.

 • Varför kan inte bidraget finansiera 100 procent av åtgärdens kostnad?

  Kommunen har ett eget ansvar för förebyggande åtgärder och behöver se till att resurser finns för det. Genom att inte finansiera hela beloppet möjliggör det också för fler kommuner att ta del av bidraget. Fastighetsägare har också ett intresse av att förebyggande åtgärder vidtas och kan bidra till finansieringen.

 • Kan åtgärden finansieras med flera olika offentliga stöd och bidrag?

  Ja, bidraget får kombineras med andra former av offentligt stöd under förutsättning att de sammanlagda stöden inte överskrider kostnaden för åtgärden och övriga bidragsberättigade kostnader.

 • Kan en kommun få bidrag för nybyggnadsprojekt?

  Nej, bidraget är endast till för att skydda befintlig bebyggelse.

 • Kan en kommun få bidrag för tillfälliga åtgärder?

  Nej, bidrag lämnas till åtgärder som ger ett varaktigt skydd.

 • Kan kommunen få bidrag för utredningar?

  Bidrag kan lämnas för kostnader för de utredningar som behövs för att den förebyggande åtgärden ska kunna vidtas. Exempel på sådan är en geoteknisk utredning på fördjupad nivå. Övergripande studier och riskanalyser omfattas inte av bidraget. Bidrag till en utredning lämnas i samband med att beslut fattas om bidrag för själva åtgärden.

 • Kan kommunen söka bidrag för åtgärder på annans mark?

  Bidrag kan endast sökas av kommuner. Kommunen har möjligheter att vidta åtgärder på annans mark under vissa förutsättningar, vilka styrs av andra lagar och regelverk än förordningen om statsbidraget.

  Av kommunallagen framgår att kommuner själva får ha hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens geografiska område eller dess medlemmar. Om den kan anses vara ett allmänt intresse, kan en kommun ha hand om en angelägenhet även om åtgärden bara kommer en mindre del av kommunens område eller ett mindre antal av medlemmarna direkt till godo*. Kommunens möjligheter att vidta åtgärder på annans mark regleras bl.a. i plan-och bygglagen (2010:900), miljöbalken (1998:808) och anläggningslagen (1973:1149).

  * Regeringens proposition 2017/18:163 Nationell strategi för klimatanpassning

 • Behöver åtgärden påbörjas samma år som man ansöker om bidrag?

  Nej, en åtgärd kan påbörjas senare men kommunen behöver ha en tidplan för när åtgärden ska genomföras.

 • Hur bedömer MSB vilka ansökningarna?

  MSB gör en bedömning av alla inkomna ansökningar för att se om de uppfyller bestämmelserna i förordningen (SFS 2022:1395). Vid fördelningen av bidrag ska den eller de åtgärder prioriteras som bedöms ha bäst förutsättningar att på ett varaktigt sätt uppfylla syftet med stödet. SMHI, SGI och SGU stödjer MSB i bedömningarna av ansökningarna.

  För åtgärder som inte är bidragsberättigade lämnas avslag. Avslag kan också lämnas till lägre prioriterade ansökningar eller på grund av medelsbrist.

 • Kan ett beslut om bidrag överklagas?

  Nej, MSB:s beslut om statsbidrag kan inte överklagas.

 • När får kommunen ett beslut?

  En ansökan kan beviljas först när ansökan är komplett och alla underlag är inlämnade och granskade. Eventuella tillstånd för åtgärden behöver också vara beviljade innan MSB kan fatta beslut om bidrag.

  Storleken på anslaget och bemyndiganderamen för statsbidraget påverkar också möjligheten att fatta beslut.

  En kommun kan därför få vänta på beslut till dess att nästa års anslag finns tillgängligt.

 • När får kommunen utbetalning av ett bidrag som beviljats?

  När en ansökan har beviljats får högst 50 procent av bidraget betalas ut i förskott. Bidraget betalas därefter ut efter upparbetade kostnader. Minst 20 procent av bidraget betalas ut först efter att en slutrapport har lämnats in och godkänts av MSB.

 • Varför går det inte att söka bidrag för åtgärder mot andra typer av naturolyckor som exempelvis skogsbrand?

  Bidrag ges endast till förebyggande åtgärder mot översvämning, ras, skred eller erosion vilket framgår av förordning (2022:1395) .

 • Hur länge har det funnits statsbidrag för förebyggande åtgärder mot naturolyckor?

  Kommunerna har kunnat söka statsbidrag sedan 1986. Statsbidrag infördes som ett extra skatteutjämningsbidrag till kommuner särskilt utsatta för jordskred och andra naturolyckor. Sedan 1994 har MSB (dåvarande Räddningsverket) beslutat och fördelat statsbidraget för förebyggande åtgärder mot naturolyckor.

 • Vad är samhällsviktig verksamhet?

  Med samhällsviktig verksamhet avses verksamhet, tjänst eller infrastruktur som upprätthåller eller säkerställer samhällsfunktioner som är nödvändiga för samhällets grundläggande behov, värden eller säkerhet.

  Läs mer om samhällsviktig verksamhet

Senast granskad: 10 januari 2024

Till toppen av sidan