Till innehåll på sidan

Statsbidrag för naturolyckor

Har din kommun bebyggelse som hotas av ras, skred, översvämning eller erosion? Då har kommunen möjlighet att söka statligt bidrag till förebyggande åtgärder. På denna sida hittar du information om vilka åtgärder kommunen kan söka bidrag för, vad ansökan ska innehålla, hur du ansöker och vanliga frågor och svar om statsbidraget.

Klimatförändringarna innebär att klimatanpassning och förebyggande arbete blir allt viktigare. Hos MSB kan kommuner söka statsbidrag för att genomföra bland annat klimatanpassningsåtgärder.

Dessa åtgärder kan du söka bidrag för

En kommun kan söka bidrag för förebyggande åtgärder som minskar sannolikheten eller konsekvenserna av naturolyckor i befintlig bebyggelse. De naturolyckor som omfattas är ras, skred, översvämning och erosion. Exempel på åtgärder mot ras, skred och erosion är tryckbankar, spontning och avschaktning av slänter. För att minska konsekvenserna av översvämning kan man bygga vallar, pumpar, fördröjningsmagasin och skyfallsleder. Val av åtgärd varierar från plats till plats.

I MSB:s karttjänst kan du se exempel på åtgärder som har beviljats bidrag.

Karttjänst – Statsbidrag till åtgärder mot naturolyckor

Mer fakta om statsbidraget

För att genomföra förebyggande åtgärder mot naturolyckor kan kommuner söka ett statsbidrag hos MSB. Det årliga anslaget för bidraget är från år 2022 höjt till cirka 500 miljoner kronor. Genom beslut av årets vårändringsbudget gjordes en tillfällig omfördelning av medel och tillgängligt belopp för statsbidraget för 2023 är cirka 475 miljoner kronor. MSB handlägger ansökningarna och det finns en förordning (SFS 2022:1395) som styr villkoren för att få bidrag, dessa är reglerna i korthet:

  • Bidrag kan lämnas till åtgärder som minskar sannolikheten för eller konsekvenserna av naturolyckor i befintlig bebyggelse
  • De naturolyckor som omfattas är översvämning, ras, skred eller erosion
  • Bidrag kan lämnas till upp till 60 procent av kostnaden för åtgärden och övriga bidragsberättigade kostnader

Förordning om statsbidrag till kommuner för förebyggande åtgärder mot naturolyckor SFS 2022:1395

Så här ansöker du

Ansökan görs elektroniskt via e-tjänst. Det finns två ansökningsperioder per år:

  • första måndagen i december till första måndagen i mars
  • första måndagen i juni till första måndagen i september

Att tänka på innan ansökan

I en ansökan är det viktigt att hotbilden är noggrant utredd och att de förebyggande åtgärderna beskrivs tydligt med kartor, ritningar och beräkningar.

Olika utredningar krävs beroende på om ansökan avser förebyggande åtgärder mot översvämning ras, skred eller erosion. Är åtgärden beskriven i en plan eller åtgärdsprogram? Vilka tillstånd behövs? Om tillstånd krävs behöver det vara på plats innan en ansökan kan beviljas.

I vägledningen nedan hittar du mer information om vilka åtgärder du kan söka för samt vilka underlag som ska bifogas ansökan.

Vägledning statsbidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor – regler och riktlinjer för ansökan

Använd MSB:s kartunderlag

Som ett underlag till ansökningarna utför MSB översiktliga karteringar av markens stabilitet inom bebyggda områden samt karteringar av översvämningshotade områden. Karteringarna kan också utgöra ett stöd till den kommunala riskhanteringen.

Översiktlig stabilitetskartering i morän och grova jordar Översiktlig stabilitetskartering i finkorniga jordarÖversvämningskarteringarKartunderlag finns även hos andra myndigheter som SMHI, SGI och SGU.

Frågor och svar

Senast granskad: 15 september 2023

Till toppen av sidan