Till innehåll på sidan

Statsbidrag för naturolyckor

Har din kommun bebyggelse som hotas av ras, skred, översvämning eller erosion? Då har kommunen möjlighet att söka statligt bidrag till förebyggande åtgärder. Här finns information om vilka förebyggande åtgärder som man kan få bidrag för, vad ansökan ska innehålla och hur man ansöker.

Hos MSB kan kommuner söka statsbidrag för att förebygga vissa typer av naturolyckor. Här finns information om vilka förebyggande åtgärder som man kan få bidrag för, vad ansökan ska innehålla, hur man ansöker samt vanliga frågor och svar om statsbidraget.

Så här ansöker du

På sidan Att ansöka om statsbidrag finns en vägledning med regler och riktlinjer för ansökan samt vilka förberedelser som behöver göras. Det finns två ansökningsperioder per år.

Att ansöka om bidrag

På sidan finns även information om hur man kompletterar eller lämnar in en redovisning som gäller redan pågående ärenden.

Förutsättningar för bidrag

Reglerna för bidraget bestäms av förordning (SFS 2022:1395) om statsbidrag till kommuner för förebyggande åtgärder mot naturolyckor.

Syftet med bidraget är att:

  • värna människors liv och hälsa samt hindra skador på egendom och miljö,
  • upprätthålla samhällsviktig verksamhet, eller
  • anpassa samhället till de effekter som följer av ett förändrat klimat.

Kommunen kan få statsbidrag för upp till 60 procent av kostnaden för åtgärden och vissa nödvändiga utredningar.

Det årliga anslaget för bidraget är cirka 500 miljoner kronor.

Förordning om statsbidrag till kommuner för förebyggande åtgärder mot naturolyckor SFS 2022:1395 på svenskforfattningssamling.se

Dessa åtgärder kan kommuner söka bidrag för

En kommun kan söka bidrag för förebyggande åtgärder som minskar sannolikheten eller konsekvenserna av naturolyckor i befintlig bebyggelse. De naturolyckor som omfattas är ras, skred, översvämning och erosion.

Exempel på åtgärder mot:

  • ras och skred är tryckbankar, spontning, avschaktning av slänter
  • erosion är olika typer av erosionsskydd
  • översvämning är vallar, pumpar, fördröjningsmagasin och skyfallsleder.

I MSB:s karttjänst finns exempel på åtgärder som har beviljats bidrag.
Karttjänst – Statsbidrag till åtgärder mot naturolyckor
Karttjänst: Statsbidrag till åtgärder mot naturolyckor

Fakta, statistik och frågor och svar

Vi har sammanställt de senaste årens ansökningar. Där kan du se vilka kommuner som sökt, vad de sökt för och hur mycket bidrag som delades ut. Vi har också samlat vanliga frågor och svar. 

Fakta och statistik

Senast granskad: 5 juli 2024

Till toppen av sidan