Till innehåll på sidan

Samhällsekonomi och olyckor

MSB beskriver den samhällsekonomiska kostnaden som olyckor, större händelser och samhällsstörningar medför. Analyserna beskriver kostnader för inträffade händelser i form av förlorade eller förbrukade resurser.

Analyserna beskriver även kostnader för det förebyggande arbete som händelser ger upphov till. Kostnadsnyttoanalyserna kan användas för att ta fram beslutsunderlag för åtgärderna och för att se om de  är samhällsekonomiskt lönsamma att genomföra.

Kostnader för olyckor och skador

Olyckstyp  Resultat (kr) Faktablad (Pdf)
Olyckor
totalt
59 miljarder Samhällets kostnader för olyckor (2005)
Bränder 9 miljarder    Samhällets kostnader för bränder (2019)
Drunkning 0,83 miljarder Samhällets kostnader för drunkningsolyckor (2020)
Fallolyckor 22 miljarder Samhällets kostnader för fallolyckor (2005)
Suicid 9 miljarder Samhällets kostnader för suicid (2014)
Vägtrafik 21 miljarder Samhällets kostnader för vägtrafikolyckor (2005)
Övriga 9,6 miljarder Samhällets kostnader för övriga olyckor (2005)

Kostnader för inträffade större händelser och samhällsstörningar

Händelse Resultat (kr) Rapport (pdf)
Parasitutbrottet i Östersund 2010/2011 141-221 miljoner Parasitutbrottet i Östersund 2010/2011
Samhällets kostnader för utbrottet av
pandemisk influensa 2009/2010
4,6 miljarder Samhällets kostnader för utbrottet av pandemisk influensa A(H1N1) 2009/2010
Skredet i E6 i Småröd 520 miljoner Skredet vid E6 i Småröd - analys av samhällsekonomisk kostnad
Ekonomiska konsekvenser av kraftigt skyfall  - Ekonomiska konsekvenser av kraftigt skyfall

Kostnader för att förebygga olyckor, större händelser och samhällsstörningar

Område Resultat (kr) Rapport
Infrastruktur - väg och järnväg - Kostnader för störningar i infrastruktur - metodik och fallstudie på väg och järnväg
Smittsamma sjukdomar  2 miljarder Samhällets kostnader för förebyggande av smittsamma sjukdomar
Eldistribution  1,1-1,2 miljarder Samhällets kostnader för leveranssäkerhet i eldistribution
Dricksvattenförsörjning  3,3 miljarder Samhällets kostnader för att förebygga brister i dricksvattenförsörjningen
Bränder  19 miljarder Samhällets kostnader för att förebygga bränder
Drunkningsolyckor  4,7 miljarder Samhällets kostnader för att förebygga drunkningsolyckor
Fallolyckor  3,3 miljarder Samhällets kostnader för att förebygga fallolyckor
Översvämning  423 - 933 miljoner Kommunernas kostnader för att förebygga översvämning

Metoder för att beräkna samhällsekonomiska kostnader

För dig som funderar över skillnaderna mellan olika metoder för att beräkna kostnader inom området samhällsskydd och beredskap exempelvis "Cost of Illness" och Kostnadsnyttoanalyser.

Skillnader i olika samhällsekonomiska analyser

Kostnadsnyttoanalyser

MSB har under ett antal år tagit fram kostnadsnyttoanalyser kopplat till bränder och olyckor samt räddningstjänst. Analyserna kan användas för att ta fram beslutsunderlag för att bedöma om åtgärderna är samhällsekonomiskt lönsamma att genomföra.

Kostnadsnyttoanalyser och evidens av brandskydd i bostäder

Kostnadsnyttoanalyser – sprinkler i särskilda boenden för äldre

Kostnadsnyttoanalys för nybörjare

Vad är samhällsekonomiskt lönsam brandsäkerhet 2017?

En genomgång av tidigare genomförda studier av samhällsekonomisk lönsamhet för åtgärder inom brandsäkerhetsområdet visar vilka resultat som fortfarande är giltiga och pekar även på inom vilka områden nya studier skulle vara intressanta att genomföra.

I rapporten presenteras den samhällsekonomisk lönsamheten för till exempel brandskyddsutrustning i bostäder och olika insatser av räddningstjänsten.

Vad är samhällsekonomiskt lönsam brandsäkerhet 2017?

Senast granskad: 10 januari 2023

Till toppen av sidan