Till innehåll på sidan

Myndighetsansvar

MSB är enligt förordningen om transport av farligt gods transportmyndighet för transport av farligt gods på väg och järnväg. Förordningen anger även andra myndigheters ansvar att utföra vissa uppgifter i samband med transport av farligt gods.
 • Begrepp och förkortningar

  Inom området transport av farligt gods finns en rad olika förkortningar och begrepp. Här kan du hitta förklaringar till de som vanligtvis förekommer.

  Begrepp

  Farligt gods

  Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som på grund av sina kemiska eller fysikaliska egenskaper kan orsaka skador på liv, hälsa, miljö eller egendom vid transport. Till exempel kan farligt gods ha explosiva, brandfarliga, giftiga, radioaktiva eller frätande egenskaper. Som exempel på farligt gods kan nämnas bensin, gasol, cigarettändare, svavelsyra, arsenik, radioaktiva ämnen, fyrverkerier och sprayburkar.

  Transport

  Inom lagstiftningen för transport av farligt gods innefattar begreppet transport inte bara den fysiska förflyttningen av gods med transportmedel. Begreppet innefattar även lastning och lossning, förvaring och annan hantering som utgör ett led i förflyttningen.

  I begreppet transport ingår emellertid inte förflyttning av farligt gods som sker endast inom ett område där det farliga godset tillverkas, lagras eller förbrukas. Lagstiftningen om transport av farligt gods på land är därmed inte är tillämplig i sådana situationer.

  Förkortningar

  ADR

  Den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg. På engelska: "European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road". På franska: "Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route".

  ADR-S

  Benämningen på föreskrifterna som gäller i Sverige för transport av farligt gods på väg och i terräng. Föreskrifterna innehåller både internationella och nationella bestämmelser.

  BAM

  Bundesanstalt für Materialforschung und prüfung.

  BAM

  Beredskabsstyrelsen

  Beredskabsstyrelsen är behörig myndighet i Danmark för transport av farligt gods på väg.

  Beredskabsstyrelsen

  CAS-nummer

  Chemical Abstract Service. Identifieringsnummer för kemiska ämnen.

  CAS-nummer

  CEFIC

  European Chemical Industry Council. Samarbetsorgan för den europeiska kemiska industrins branschorganisationer.

  CEFIC

  CEN

  European Committe for Standardisation. Europeiska standardiseringskommittén.
  CEN

  CIM

  Uniform Rules concerning the Contract for International Carriage of Goods by Rail. Enhetliga rättsregler för avtal om internationell järnvägsbefordran av gods.

  CIV

  Uniform Rules concerning the Contract for International Carriage of Passengers and Luggage by Rail. Enhetliga rättsregler för avtal om internationell transport av resande på järnväg.

  CMR

  Convention on the contract for the international carriage of goods by road.

  COTIF

  Convention concerning International Carriage by Rail. Fördraget om internationell järnvägstrafik.
  COTIF

  CSC

  International Convention for Safe Containers.

  DGR

  Dangerous Goods Regulations. DGR innehåller flygbolagens regler för nationell och internationell lufttransport av farligt gods. DGR är baserad på ICAO Technical Instructions och är kompletterad med flygbolagens tilläggsregler.
  DGR

  DSB

  Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap är behörig myndighet i Norge för transport av farligt gods på väg och järnväg.
  DSB

  EmS

  Emergency Schedule. Nödlägesplan för att hantera brand i samband med transport av farligt gods till sjöss.

  Farlighetsnummer

  Farlighetsnummer anger vilken eller vilka risker som är förknippade med ett farligt gods.

  FOI

  Totalförsvarets forskningsinstitut.

  Totalförsvarets forskningsinstitutet

  IAEA

  International Atomic Energy Agency.
  IAEA

  IATA

  International Air Transport Association.
  IATA

  IBC

  Intermediate bulk container. I Sverige IBC-behållare.

  ICAO

  International Civil Aviation Organization.
  ICAO

  ICAO TI

  The International Civil Aviation Organization Technical Instructions on the Safe Transport of Dangerous Goods by Air.
  ICAO TI

  IMDG-koden

  International Maritime Dangerous Goods Code.

  IMO

  International Maritime Organization.
  IMO

  IRU

  International Road Transport Union.
  IRU

  ISO

  International Organization for Standardisation.

  Joint-möte

  Möte för harmonisering av reglerna för transport av farligt gods på väg (ADR) och järnväg (RID). Mötet är rådgivande för de beslut som fattas av FN:s arbetsgrupp WP.15 och OTIF:s arbetsgrupp RID- Standing Working Group.

  KBV

  Kustbevakningen.
  Kustbevakningen

  KemI

  Kemikalieinspektionen.
  KemI

  KIFS

  Kemikalieinspektionens författningssamling.

  n.o.s.

  Not otherwise specified. En samlingsbenämning till vilken ämnen, blandningar, lösningar eller föremål i vissa fall ska tilldelas.

  MFAG

  Medical First Aid Guide. Anvisningar om första hjälpen i IMDG-koden.

  MP

  Marine Pollutant. Vattenförorenande.

  NVDB

  Nationell vägdatabas.
  Nationell vägdatabas

  OCTI

  Central Office for International Carriage by Rail. Sekretariat till OTIF.

  OTIF

  Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail.
  OTIF

  RIB

  MSB:s integrerade beslutsstöd för skydd mot olyckor.
  RIB

  RID

  Reglemente för internationell transport av farligt gods på järnväg, bihang C till COTIF. På engelska: "Regulations for the International carriage of Dangerous goods by rail". På franska: "Réglement Concernant le Transport International Ferroviaire des Marchandises Dangereuses".

  RID-Standing Working Group

  OTIF:s arbetsgrupp som fastställer reglementet för internationell transport av farligt gods på järnväg (RID).

  RID-Standing Working Group

  RID-S

  Benämningen på föreskrifterna som i Sverige gäller för transport av farligt gods på järnväg. Föreskrifterna innehåller både internationella och nationella bestämmelser.

  RISE

  Research Institutes of Sweden
  RISE-Research Institutes of Sweden

  SEVESO-direktivet

  Direktiv för att förebygga allvarliga kemikalieolyckor och begränsa följderna av dem för människor och miljön.
  Seveso

  SOLAS

  International Convention for the Safety of Life at Sea. Den internationella överenskommelsen till skydd av människoliv till sjöss, utgiven av IMO.

  SRVFS

  Dåvarande Statens räddningsverks författningssamling.

  SSM

  Strålsäkerhetsmyndigheten.
  Strålsäkerhetsmyndigheten

  Swedac

  Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. The Swedish Board for Accreditation and Conformity Assessment.
  Swedac

  SÄIFS

  Dåvarande Sprängämnesinspektionens författningssamling.

  TS

  Transportstyrelsen.
  Transportstyrelsen

  UIC

  International Union of Railways.
  UIC

  UN

  United Nations.

  UN-nummer

  Identifieringsnummer för farligt gods. UN-nummer fastställs av FN:s "Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods". Numret består av bokstäverna "UN" och fyra siffror. Exempelvis: UN 1203.

  VOC

  Volatile Organic Compounds. Flyktiga organiska ämnen.

  WP.15

  Working Party on the Transport of Dangerous Goods. FN:s arbetsgrupp inom UNECE, som fastställer den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR).
  WP.15

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

I rollen som transportmyndighet arbetar MSB inom många olika områden för att skapa goda förutsättningar för säkra transporter av farligt gods på land. MSB har bemyndigande att utfärda föreskrifter och ansvarar för utveckling och administration av lagstiftningen som gäller för transport av farligt gods på väg och järnväg.

Föreskrifterna ADR-S och RID-S omfattar alla delar av transporten, från bestämmelser om ansvar, klassificering och förpackning, till märkning, utbildning och utrustning.

MSB ansvarar även för en rad uppgifter som följer av lagstiftningens innehåll, exempelvis vissa transportgodkännanden och tillstånd samt examination av förare och säkerhetsrådgivare. Därutöver stödjer MSB bland annat forskning och utveckling, ger rådgivning och information till näringsliv och allmänhet, samt samordnar tillsynsmyndigheternas verksamhet.

Transportstyrelsen

Transportstyrelsen är transportmyndighet för sjö- och lufttransporter av farligt gods. Det innebär att Transportstyrelsen ansvarar för den lagstiftning som reglerar sjö- och lufttransporter, bl.a. ansvaret för IMDG-koden respektive ICAO-TI.

Strålsäkerhetsmyndigheten

Strålsäkerhetsmyndigheten är behörig myndighet för frågor som rör transport av radioaktiva ämnen på väg och järnväg, till sjöss och i luft.

Polismyndigheten

Vid landtransport av farligt gods är Polismyndigheten behörig myndighet när det gäller:

 1. tillstånd för lastning och lossning på offentlig plats inom tättbebyggt område,
 2. underrättelse om lastning och lossning på offentlig plats utanför tättbebyggt område, och
 3. medgivande för längre färduppehåll nära bebodd plats eller samlingsplats vid transport av vissa slag av farligt gods.

Polismyndigheten ska i dessa frågor samråda med räddningstjänsten.

Tillsynsmyndigheter

För att se till att bestämmelserna om transport av farligt gods efterlevs har regeringen i förordningen om transport av farligt gods pekat ut ett antal myndigheter med tillsynsansvar.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

MSB har tillsyn över säkerhetsrådgivare för samtliga transportslag, transportabla tryckbärande anordningar, transportskydd samt utbildning och examination av förare av transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Polismyndigheten

Polismyndigheten har tillsyn över landtransporter av farligt gods, utom järnvägstransporter.

Transportstyrelsen

Transportstyrelsen har tillsyn över sjö-, luft- och järnvägstransporter av farligt gods.

Kustbevakningen

Kustbevakningen har tillsyn över farligt gods i hamnars landområden som är avsedda för vidare transport och på Transportstyrelsens begäran även över sjötransporter av farligt gods.

Strålsäkerhetsmyndigheten

Strålsäkerhetsmyndigheten har tillsyn över transporter av radioaktiva ämnen på väg och järnväg, till sjöss och i luft.

Andra myndigheter

Förutom myndigheterna som pekas ut i förordningen om transport av farligt gods, finns det flera andra myndigheter vars ansvars- och verksamhetsområden är kopplade till området transport av farligt gods.

Dessutom finns det en stark koppling till ett av MSB:s övriga verksamhetsområden, hantering av brandfarliga och explosiva varor.

Kemikalieinspektionen

Kemikalieinspektionen är expertmyndighet för kemiska produkters hälso- och miljöfarliga egenskaper och svarar för tillsynen över tillverkare och importörer av kemiska produkter.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten är nationell kunskapsmyndighet med ett övergripande ansvar för folkhälsofrågor. Myndigheten verkar för god folkhälsa, utvärderar effekterna av metoder och strategier på folkhälsoområdet, följer hälsoläget i befolkningen och faktorer som påverkar detta.

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket arbetar för att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetslivet och för att förbättra arbetsmiljön ur ett helhetsperspektiv.

Länsstyrelsen

Länsstyrelserna får besluta om lokala trafikföreskrifter för transport av farligt gods på väg, det vill säga vilka vägar som är tillåtna eller förbjudna.

Svensk trafikföreskriftssamling (STFS)

Alla trafikföreskrifter som beslutas av myndigheter samlas på webbplatsen, Svensk trafikföreskriftssamling (STFS). Transportstyrelsen ansvarar för webbplatsen och de beslutande myndigheterna ansvarar för innehållet, det vill säga föreskrifterna.

Svensk trafikföreskriftssamling (STFS)

Senast granskad: 20 oktober 2020

Till toppen av sidan