Till innehåll på sidan

Stöd, vägledning och publikationer för samverkan och ledning räddningstjänst

Här samlas material som bedöms leda till förmågeutveckling när det gäller samverkan och ledning inom och mellan de aktörer som ansvarar för verksamhet inom området.

MSB bedriver tillsammans med kommunala räddningstjänstorganisationer och statliga myndigheter fortsatt utvecklingsarbete gällande samverkans- och ledningsförmåga för räddningstjänst- och övrig blåljusverksamhet vid såväl fredstida olyckor och kriser som höjd beredskap.

Det görs bland annat genom vidareutveckling av kunskap, modeller och arbetssätt samt kunskapsspridning och implementering (PM, vägledningar, workshops, utbildningsunderlag etc).

 • Publikationer

  Handboken – Ett enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst ligger till grund för arbetet med att stärka förmågan till ledning inom kommunal räddningstjänst och för utvecklingen mot mer enhetliga räddningsledningssystem i landet. Innehållet i Handboken ger också kommunerna enhetligare förutsättningar att möta kraven i MSBFS 2021:4 föreskrifter och allmänna råd om ledning av kommunal räddningstjänst. Vidare är handboken en utgångspunkt för fortsatt utvecklingsarbete inom området.

  Handbok Ett enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst

  Räddningsledningssystem: ett kompendium för brandbefäl syftar till att ge en enklare sammanställning av ett urval av innehållet i ELS- handboken, för att likt handboken bland annat ge kommunerna enhetligare förutsättningar för att möta kraven i MSBFS 2021:4 föreskrifter och allmänna råd om ledning av kommunal räddningstjänst. Informationsurvalet utgår från de behov som finns bland brandbefäl som verkar i ett räddningsledningssystem.

  Räddningsledningssystem: ett kompendium för brandbefäl

  Arbetssätt för ledningsmöte: leda och delta är framtaget till brandbefäl som förväntas verka i rollerna räddningsledare, storsektorchef, sektorchef, ledningsstöd med flera. Arbetssättet är knutet till ledning av enskild räddningsinsats. Arbetssättet har i slutet av dokumentet utskriftsbara ”benfickeminnen” i A6-format för både den som ska leda mötet och för den som ska delta på mötet. 

  Publikation: Arbetssätt för ledningsmöte: leda och delta

  Arbetssätt för larmhantering och ledning i det tidiga skedet är tänkt att ge vägledning kring hur roller och ledningsfunktioner kan användas under en rimlig arbetsbelastning, det vill säga i ett flöde av ärenden som inte utgör någon extrem belastning utan snarare något slags daglig drift. Karaktäristiskt för dessa roller är att de verkar med snävare perspektiv och från mycket kort till något ökande tidskala. Arbetssättet fokuserar framförallt på initial resurstilldelning, hjälpsökandekontakt, dirigering, responsanpassning samt översiktligt larmhanteringskoordinator.

  Publikation: Arbetssätt för larmhantering och ledning i det tidiga skedet

  Stöd för agerande i rollen räddningsledningschef ska vara ett stöd att i en given situation kunna orientera sig kring räddningsledningssystemets hantering av pågående händelser och skeenden. En förutsättning för att räddningsledningschefen ska kunna orientera sig på ett tillfredställande sätt är att samtidigt iaktta såväl situationens krav som det egna räddningsledningssystemets agerande i termer av arbetssätt, organisering och liknande.

  Texten i detta dokument bygger på innehållet i räddningsledningschefens besluts domän (systemledning) och ELS-handbokens beskrivning av rollen räddningsledningschef.

  Publikation: Stöd för agerande i rollen räddningsledningschef

  Ledning av kommunal räddningstjänst under höjd beredskap beskriver ledning av kommunal räddningstjänstverksamhet under höjd beredskap avgränsat till räddningsledningssystem. Vid höjd beredskap kan vi förvänta oss en rad utmaningar i att leda räddningstjänstens verksamhet. Detta dokument syftar till att vara ett första steg i utvecklingen av ledning under höjd beredskap och beskriva problemställningar och föreslå praxis för ledning under krig eller krigsliknande förhållanden.

  Publikation: Ledning av kommunal räddningstjänst under höjd beredskap

  Organisering i övergripande ledning – en sammanställning och fördjupning syftar till att samla, tydliggöra och exemplifiera ELS-handbokens skrivningar om organisering i övergripande ledning. I stort handlar det om att tillämpa organiseringsmodellen i den övergripande ledningen.

  Organiseringsmodellen är ett verktyg för hur en verksamhet utformar sin organisation såväl i förväg som i stunden, för att organisering och ständig anpassning ska komma till stånd utifrån det aktuella ledningsbehovet. Organiseringsmodellen är en tillämpning av beslutsdomänsmodellen. 

  Publikation: Organisering i övergripande ledning

  Inriktningsbeslut, AMI och AMB syftar till att förtydliga användningen av dessa begrepp samt att fördjupa förståelsen för AMB. I ELS-handboken används begreppen inriktningsbeslut, AMI (avsikt med insats) och AMB (avsikt med beredskap). AMB är i och med handboken ett nytt begrepp som kompletterar AMI, som är introducerat sedan tidigare. Även användningen knutet till räddningsinsatsens ram och omfång berörs.

  Publikation: Inriktningsbeslut AMI och AMB

 • Regionala ledningsutvecklare

  För att möta räddningstjänstens nuvarande och kommande behov i det fortsatta utvecklingsarbetet behövs kunskap om befintliga och planerade samverkansstrukturer, arbetssätt och utmaningar kopplat till lokala förutsättningar och behov. Därför har myndigheten tecknat avtal med ett antal räddningstjänstorganisationer om regionala ledningsutvecklare.

  Deras uppgift är att förmedla information och utbyta kunskap mellan MSB och räddningstjänstorganisationerna i Sverige, såväl som mellan räddningstjänstorganisationerna.

 • Webbkursen räddningsledningssystem

  Webbkursen Räddningsledningssystem - att leda kommunal räddningstjänstverksamhet är framtagen som en del av implementeringen av ELS-handboken. Innehållet bygger på publikationen Räddningsledningssystem: ett kompendium för brandbefäl.

  Webbkursen vänder sig främst till de personer som verkar som befäl i räddningsledningssystemen, men också till studerande på MSB:s grund- och vidareutbildningar.

  Webbkursen vänder sig också till personer som av andra orsaker behöver få en grundläggande kunskap om ledning av kommunal räddningstjänst, till exempel andra aktörer som agerar i samverkan med kommunal räddningstjänst. Det krävs inga specifika förkunskaper för genomförande av webbkursen

  Syftet med webbkursen är att deltagaren ska få en översiktlig bild av vad ett räddningsledningssystem är, dess funktionalitet samt vilka olika komponenter som är viktiga för hur funktionaliteten kan upprätthållas.

  Se en introduktionsfilm om kursen räddningsledningssystem

  Kursen finns i den digitala plattformen Fortbildningstjänsten

   

 • Projektet gemensamma grunder vidareutveckling (GGV)

  Parallellt med ELS-projektet pågår sedan januari 2022 ett treårigt utvecklingsprojekt som ska vidareutveckla Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar (GGV). Projektets syfte är att stärka förmågan till aktörsgemensam inriktning och samordning inom civil beredskap. Det handlar om att stärka förmågan hos aktörer att agera samordnat så att samhällets samlade resurser används effektivt och konsekvenserna av samhällsstörningar begränsas.

  Arbetet inom ELS-projektet bedrivs i nära samarbete med projektet GGV. Där det är relevant behöver ELS-projektet förhålla sig till de resultat som kommer ut från det arbetet. Ett utbyte mellan dessa två projekt sker kontinuerligt för att dela erfarenheter med varandra och samplanera innehåll och aktiviteter där så är relevant.

  Gemensamma grunder för ledning och samverkan vid samhällsstörningar

 • Sektorn räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen

  Det finns 60 statliga myndigheter som är så kallade beredskapsmyndigheter. Det är myndigheter med särskild betydelse för samhällets civila beredskap. Myndigheterna ska ha god förmåga att motstå hot och risker, förebygga sårbarheter, hantera fredstida krissituationer och genomföra sina uppgifter vid höjd beredskap.

  Ett antal beredskapsmyndigheter är indelade i 10 beredskapssektorer. För varje sektor finns en sektorsansvarig myndighet som leder arbetet med att samordna åtgärder både inför och vid fredstida krissituationer och höjd beredskap.

  MSB är sektorsansvarig myndighet för beredskapssektorn Räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen. Arbetet med vidareutvecklingen inom sektorn sker i nära samarbete med berörda områden i ELS-projektet.

  Beredskapssektorn Räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen

Senast granskad: 6 maj 2024

Till toppen av sidan