Till innehåll på sidan

MSB:s tillsyn enligt LSO

MSB ansvarar för tillsyn över kommunernas och länsstyrelsernas skyldigheter, samt samordningen för statlig räddningstjänst. Vi tar också fram en tillsynsplan där olika tillsynsaktiviteter beskrivs och vilka tillsynsbesök som planeras.

Lagen om skydd mot olyckor (LSO) fördelar ansvaret för förebyggande åtgärder och förmåga att hantera en olycka mellan den enskilde, kommunen och ett antal statliga myndigheter. Kommunen ansvarar för tillsyn över den enskildes åtaganden. MSB ansvarar för tillsyn över kommunernas och länsstyrelsernas skyldigheter, samt samordningen avseende statlig räddningstjänst. Vi ger även stöd och råd till dessa myndigheter.

Operativ tillsyn

MSB utövar tillsyn över lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) inom tre områden.

 • Kommunernas ansvar för räddningstjänst och olycksförebyggande arbete.
 • Länsstyrelsernas planläggning och beredskap i händelse av en kärnteknisk olycka eller vid övertagande av ansvaret för kommunal räddningstjänst.
 • Samordningen mellan den statliga räddningstjänstens olika grenar.


Tillsynen över kommunerna blev MSB:s ansvar från och med 1 januari 2021. Inom området sker två typer av tillsyn, dels genomförs en planerad tillsynsverksamhet baserad på prioriterade områden enligt fastställd tillsynsplan, dels hanteras uppkomna situationer där MSB löpande bedömer behov av tillsynsåtgärder. Tillsynen kontrollerar att kommunen har tillräcklig förmåga inom området och att lagstadgade krav följs.

Tillsynen över länsstyrelserna sker genom tillsynsbesök hos länsstyrelserna (fysiska eller digitala möten) som föregås av granskning av de program och planer som länsstyrelsen ska ha inom området. I de fall tillsynsbesöket resulterat i att länsstyrelsen ska vidta åtgärder följs dessa upp efter ett år, eller mer ofta vid behov.

Tillsynsplan

MSB tar varje år fram en tillsynsplan där olika tillsynsaktiviteter beskrivs. I tillsynsplanen framgår vilka tillsynsbesök som planeras för året, så att länen får sina besök så välplanerade som möjligt.

Tillsyn över kommunerna enligt LSO

 • Övertagande av kommunal räddningstjänst

  Vid omfattande räddningsinsatser i kommunal räddningstjänst får länsstyrelsen ta över ansvaret för räddningstjänsten i de kommuner som berörs av insatsen. Om räddningsinsatserna även innefattar statlig räddningstjänst, ska länsstyrelsen ansvara för att räddningsinsatserna samordnas.

  Plan för övertagande

  Enligt förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor (FSO) 4 kap. 34 § ska länsstyrelsen efter att ha hört kommunerna i länet och berörda myndigheter upprätta de planer som myndigheten behöver för att kunna utöva sitt ansvar enligt FSO 4 kap. 33 §.

  Utöver det gör MSB tolkningen att den fastställda planen ska ha ett aktuellt innehåll där hänsyn är tagna till regionala förhållanden och troliga olycksscenarier. Planen ska vara övad, allmänheten ha möjlighet att få information om innehållet i planerna samt att presumtiva räddningsledare är utsedda. Innan planen fastställs ska den ha varit på remiss hos kommunerna i länet och berörda myndigheter.

 • Räddningstjänst och sanering vid utsläpp av radioaktiva ämnen

  Länsstyrelsen har vid utsläpp från en kärnteknisk anläggning ansvar för räddningstjänst och sanering inom sitt län. Detta ansvar gäller om kärnkraftsolyckan inträffar i Sverige eller i ett annat land.
  Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor ansvarar länsstyrelsen för räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning eller vid överhängande fara för ett sådant utsläpp.

  Länsstyrelsen är också ansvarig för sanering efter ett utsläpp för att göra det möjligt att åter använda mark, vatten, anläggningar och annan egendom som har förorenats.

  Länsstyrelsen är skyldig att utföra räddningstjänst och sanering i den utsträckning detta är motiverat med hänsyn till följderna av utsläppet, det hotade intressets vikt, kostnaderna för insatsen och omständigheterna i övrigt.

  Länsstyrelserna i kärnkraftlänen Uppsala, Kalmar och Halland samt länsstyrelserna i Skåne och Västerbottens län ska bistå andra länsstyrelser i frågor om räddningstjänst vid en kärnteknisk olycka. Dessutom ska kärnkraftlänen särskilt planera för alarmering, utrymning och utdelning av jodtabletter.

  Program för räddningstjänst och sanering

  Länsstyrelsen ska ha fastställda program för räddningstjänst och sanering (FSO 4 kap. 21 §) som behandlar:

  • organisation och ledning
  • samband
  • strålningsmätning
  • information till allmänheten
  • personella och materiella resurser i länet
  • saneringsmetoder
  • andra frågor av betydelse för beredskapen

  Utöver detta gör MSB tolkningen att programmen ska ha ett aktuellt innehåll där hänsyn är taget till regionala förhållanden. Programmen ska vara övade och presumtiva räddnings- och saneringsledare ska vara utsedda. Innan programmen fastställs ska de ha varit på remiss hos berörda myndigheter, kommuner och landsting.

Senast granskad: 27 juli 2021

Till toppen av sidan