Till innehåll på sidan

Samlat stöd till myndigheter

Alla statliga myndigheter under regeringen ska genom sin verksamhet minska sårbarheten i samhället och utveckla en god förmåga att hantera sina uppgifter vid fredstida krissituationer och höjd beredskap.

Vissa myndigheter, som beredskapsmyndigheter, sektorsansvariga myndigheter och civilområdesansvariga myndigheter har ett utökat ansvar.

Här samlas ett urval av det stöd som finns på MSB:s webbplats för att stärka förmågan att minska sårbarheter i samhället och inom den egna verksamheten.

Ansvar och uppgifter

I förordningen (2022:524) om statliga myndigheters beredskap beskrivs statliga myndigheters ansvar och uppgifter.

Stöd i förberedande arbete och planering

Det svenska civila beredskapssystemet

Sveriges civila beredskap handlar om förmågan att förebygga och hantera fredstida krissituationer, krigsfara och ytterst krig. Förmågan skapas i hela samhället, hos myndigheter, kommuner, regioner, företag och frivilliga. Alla som bor i Sverige har ansvar för beredskapen.

Det svenska civila beredskapssystemet

Vägledning Planering för civilberedskap

Vägledningen riktar sig till beredskapsmyndigheter och beskriver former för en aktörsgemensam process vars fokus är att skapa förmåga på kort och medellång sikt (ca 1-10 år), det som vi kallar förmågeplanering. Tonvikten är på sådana åtgärder som kräver samordning mellan aktörer. Det som kommer ut av planeringen omsätts i myndigheternas verksamhetsplanering och budgetunderlag.

Vägledning Planering för civilberedskap

Identifiera samhällsviktig verksamhet

Identifiera vilka verksamheter som måste ha förmåga att motstå och hantera störningar. Med samhällsviktig verksamhet avses verksamhet, tjänst eller infrastruktur som upprätthåller eller säkerställer samhällsfunktioner som är nödvändiga för samhällets grundläggande behov, värden eller säkerhet.

Stöd i att identifiera samhällsviktig verksamhet

Kontinuitetshantera - skapa en plan B

Verktygslåda med metodstöd och webbkurs i kontinuitetshantering, det vill säga att skapa en plan B för er verksamhet, oavsett vad som inträffar.

Kontinuitetshantering

Gör en risk- och sårbarhetsanalys (RSA)

Samtliga statliga myndigheter göra en risk- och sårbarhetsanalys, men bara vissa myndigheter ska rapportera sina RSA:er enligt MSB:s föreskrifter.

Risk- och sårbarhetsanalyser

Planera för försörjning av varor och tjänster

Utgå ifrån vägledningen för myndigheter i att planera för försörjningen av varor och tjänster, i huvudsak inriktat mot höjd beredskap och krig.

Försörjningsberedskap

Ta fram en krigsorganisation och krigsplacering

Planera för vilken krigsorganisation som behöver finnas, och hur den ska bemannas för att fortsatt kunna fungera vid höjd beredskap och ytterst krig.

Vägledning för krigsorganisation och krigsplacering

Stärk säkerhetsskyddet

Webbkurs i hantering av säkerhetsskyddsklassificerade handlingarSignalskydd – en introduktionEn hjälp på vägen! Hantering av hemliga uppgifter i en fristående datorEn hjälp på vägen! Riskreducerande åtgärder för lokal avsedd för delgivning av hemliga uppgifter

Utveckla ledningsplatser

MSB stödjer utveckling av ledningsplatser genom rådgivning och delfinansiering.

Ledningsplatser

Öka informations- och cybersäkerheten

Bedöm och säkerställ ert arbete med cybersäkerhet med infosäkkollenChecklista för cyberhygienOm vad it-incidenter är, vilka incidenter som ska rapporteras in och hur ni kan få stöd

Skaffa säkra kommunikationer - metod och teknik

Säkra kommunikationer: Rakel, WIS, SGSI, krypto

Förbered samverkan med frivilliga

Vägledning i att förbereda samverkan med frivilliga

Utbilda personalen

Kurser inom bland annat krisberedskap civilt försvar, informationssäkerhet och säkerhetsskydd.

Kurser inom olika ämnesområden

Öva personalen gärna i samverkan med andra

Övningsstöd och verktyg

Stöd i att planera för att hantera fredstida krissituationer och under hanteringen

Gemensamma grunder för samverkan och ledning

Förhållningssätt och arbetssätt som ska göra det enklare att komma i kontakt med varandra, dela lägesbilder och annan information, samt inrikta och samordna åtgärderna för bästa effekt.

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar

Delta i samverkanskonferenser

Samverkanskonferenser : råd och rekommendationer till dig som leder eller deltar i samverkanskonferenser

Kommunicera

Kriskommunikation för ökad effekt vid hantering av samhällsstörningar: vägledning om att integrera kommunikation i samverkan och ledning

Lämna information som behövs för samlade lägesbilder

Lägesbilder : att skapa och analysera lägesbilder vid samhällsstörningar

Senast granskad: 30 november 2023

Till toppen av sidan