Till innehåll på sidan

Visselblåsning – rapportera om missförhållanden inom området produktsäkerhet och produktöverensstämmelse

I MSB:s externa rapporteringskanal för visselblåsning kan du rapportera missförhållanden inom området produktsäkerhet och produktöverensstämmelse och som omfattas av MSB:s marknadskontrollansvar.

Som rapportör av missförhållanden är du skyddad enligt lagen (2021:890) och förordningen (2021:949) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (visselblåsarlagen och visselblåsarförordningen). Detta gäller vid rapportering om missförhållanden i ett arbetsrelaterat sammanhang där ett agerande eller en underlåtenhet strider mot ett direkt tillämpligt EU-direktiv, lag eller andra föreskrifter som kompletterar bestämmelserna i ett sådant direktiv.

Vad kan man rapportera om?

I MSB:s externa rapporteringskanal för visselblåsning kan du rapportera missförhållanden inom området produktsäkerhet och produktöverensstämmelse och som omfattas av MSB:s marknadskontrollansvar. Det gäller produkter inom ramen för följande EU-direktiv och EU-förordning:

 • Rådets direktiv 75/324/EEG av den 20 maj 1975 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar beträffande aerosolbehållare.
 • Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/29/EU av den 12 juni 2013 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av pyrotekniska artiklar.
 • Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/28/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden och övervakning av explosiva varor för civilt bruk.
 • Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/35/EU av den 16 juni 2010 om transportabla tryckbärande anordningar och om upphävande av rådets direktiv 76/767/EEG, 84/525/EEG, 84/526/EEG, 84/527/EEG och 1999/36/EG.
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/426 av den 9 mars 2016 om anordningar för förbränning av gasformiga bränslen och om upphävande av direktiv 2009/142/EG.
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 98/2013 av den 15 januari 2013 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer (MSB:s tillsynsansvar är kopplat enbart till internetbaserade marknadsplatser).

Läs mer om MSB:s arbete inom produktsäkerhet och marknadskontroll

Produkter utanför MSB:s ansvarsområde

Om en rapport kommer in till MSB inom ett produktsäkerhetsområde där MSB inte är ansvarig kommer vi att lämna över rapporten till den myndighet som är behörig. Den myndighet som tar emot en sådan rapport ska underrätta dig som rapporterande person om att ärendet har lämnats över dit, under förutsättning att du har lämnat dina kontaktuppgifter.

Lista över samtliga myndigheter och vilket ansvar de har vid visselblåsning (Arbetsmiljöverket)

Vem kan rapportera?

Visselblåsning kan göras av dig som i ett arbetsrelaterat sammanhang har fått del av eller inhämtat information inom detta område och tillhör någon eller några av dessa kategorier:

 • Arbetstagare eller arbetssökande.
 • Personer som söker eller utför volontärarbete eller praktik.
 • Personer som annars står till förfogande för att utföra eller utför arbete under en verksamhetsutövares kontroll och ledning.
 • Egenföretagare som söker eller utför uppdrag.
 • Personer som står till förfogande för att ingå eller ingår i ett företags förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan.
 • Aktieägare som står till förfogande för att vara eller som är verksamma i aktiebolaget.
 • Personer som har tillhört någon av personkategorierna ovan och har fått del av eller inhämtat informationen under tiden i verksamheten.

Att visselblåsa – gör så här

Råd och stöd

Om du överväger att rapportera missförhållanden men vill ha råd och stöd kan du kontakta MSB:s visselblåsarfunktion. Se kontaktuppgifter i tabellen nedan.

Du kan rapportera på tre olika sätt

MSB:s visselblåsarfunktion erbjuder tre olika sätt att rapportera. Du kan rapportera antingen skriftligt,  muntligt via telefon eller muntligt vid ett fysiskt möte och du kan alltid vara anonym. Din anmälan bör innehålla så utförlig information som möjligt så att det går att utreda misstankarna om missförhållanden, till exempel:

 • Vad är det för missförhållande du har uppmärksammat?
 • Vilken produkt gäller det?
 • Vilken produktlagstiftning aktualiseras?
 • Vilket företag har tillhandahållit produkten?
 • Vilken relation har du till företaget?
 • Finns det fler som känner till ärendet och som potentiellt kan styrka uppgifterna?
 • Har du vidtagit andra åtgärder eller informerat någon annan?
 • Har du tillgång till dokumentation till stöd för anmälan, eller information om var sådan dokumentation kan finnas?
 • Ditt namn och kontaktuppgifter till dig (frivilligt).
 • Skriftligt via brev

  Använd dubbla kuvert. Lägg alltså ditt brev i ett kuvert, förslut det och märk det med "Visselblåsarfunktionen. Lägg det i ytterligare ett kuvert och adressera till:

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
  651 81 Karlstad

  Om du är medarbetare på MSB kan du skicka ditt brev via internposten. Märk det förslutna kuvertet med "Visselblåsarfunktionen” och lägg det i ett internkuvert adresserat till cRA-RE1.

 • Muntligt via telefon

  Kontakta MSB:s visselblåsarfunktion på telefon 020-34 70 10. Telefonen är öppen under kontorstid.

  Om du vill vara anonym

  • Ring från ett nummer och en telefon som inte kan kopplas till dig.
  • Ange inte ditt namn i telefonsamtalet.
 • Muntligt via fysiskt möte

  Det är möjligt att begära ett fysiskt möte med handläggare på visselblåsarfunktionen på MSB:s kontor antingen i Karlstad eller i Solna. Kontakta MSB:s visselblåsarfunktion på telefonnummer 020-34 70 10 för att boka en tid.

Så hanterar vi din rapport

Bekräftelse och återkoppling

Du som rapporterar om missförhållanden och har lämnat kontaktuppgifter kommer inom sju dagar att får en bekräftelse på att visselblåsarfunktionen har tagit emot din rapport. Detta gäller under förutsättning att du inte har avsagt dig en sådan bekräftelse eller att MSB har anledning att anta att en bekräftelse skulle avslöja din identitet.

Du kommer också att få återkoppling om ärendet senast inom tre månader från den dag då rapporteringen gjordes till MSB. Om det finns särskilda skäl kan MSB komma att förlänga denna tidsfrist för återkoppling till sex månader. Då kommer du också att få veta vilka skälen till detta är.

Om du har uppgett kontaktuppgifter eller en e-postadress där vi kan nå dig kommer vi vid behov att kontakta dig för dialog och eventuell komplettering.

Utredning och åtgärder

Din rapport hanteras av MSB:s visselblåsarfunktion. Funktionen är placerad på MSB:s avdelning för rättsligt stöd och består av ett begränsat antal handläggare. I varje ärende säkerställer de att uppföljningen görs opartiskt och utan formellt eller informellt beroende till någon eller något. Ingen obehörig har åtkomst till informationen eller har insyn i ärenden som visselblåsarfunktionen hanterar.

Hantering av information

De uppgifter som har kommit in och som behövs för att hantera ärendet kommer att sparas i MSB:s ärende- och dokumenthanteringssystem och om du har valt att rapportera muntligen kommer det att dokumenteras.

En inkommen rapport betraktas som en allmän handling hos MSB och kan komma att begäras ut i enlighet med offentlighetsprincipen, men MSB gör alltid en noggrann sekretessprövning i varje enskilt fall för att se vilka personuppgifter som kan sekretessbeläggas vid ett utlämnande.

Om det konstateras att din rapport faller utanför tillämpningsområdet för visselblåsarlagstiftningen kommer du att få återkoppling om det med hänvisning om vart du kan vända dig i stället. 

Behandling av personuppgifter vid visselblåsning

 

Senast granskad: 17 juli 2022

Till toppen av sidan