Till innehåll på sidan

Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2013 och inriktning 2015 : redovisning av uppdrag 28 i MSB regleringsbrev

Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2013 och inriktning 2015 : redovisning av uppdrag 28 i MSB regleringsbrev

Detaljer

Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2013 och inriktning 2015 : redovisning av uppdrag 28 i MSB regleringsbrev
Publikationsnummer
MSB661
ISBN-nummer
978-91-7383-424-7
Utgivningsår
2014
Omfång (sidor)
84 s.
Pris
0 kronor
MSB fördelar årligen särskilda medel för att stärka olika myndigheters gemensamma förmåga att förebygga och hantera kriser. Medel från anslag 2:4 Krisberedskap fördelas till kommuner, landsting, länsstyrelser, centrala myndigheter, forskare och frivilliga försvarsorganisationer. Sammanlagt uppgår anslaget till ca 1,1 miljard kronor årligen. MSB har nu till regeringen redovisat den årliga uppföljning som redovisar vilka effekter de satsade medlen har fått på samhällets samlade krisberedskapsförmåga. Uppföljningen visar att förmågan har stärkts hos flera aktörer och att det framför allt är förmågan hos flera aktörer att agera gemensamt vid en kris som har stärkts. De finansierade projekten får aktörer på olika nivåer att komma samman och delta i gemensamma projekt. Förmågan stärks därmed både på flera olika nivåer i samhället och mellan olika nivåer i krisberedskapssystemet. Detta är ett viktigt bidrag till samhällets samlade krisberedskapsförmåga. MSB bedömer att projekten har påverkat förmågan att hantera kriser på nationell nivå inom flera olika sektorer, inom och emellan län, hos kommuner, landsting, frivilligorganisationer och hos privata aktörer.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan