Till innehåll på sidan

Anslag 2:4 Krisberedskap – uppföljning 2016 : Redovisning av uppdrag 15 i MSB:s regleringsbrev för 2017

Anslag 2:4 Krisberedskap – uppföljning 2016 : Redovisning av uppdrag 15 i MSB:s regleringsbrev för 2017

Detaljer

Anslag 2:4 Krisberedskap – uppföljning 2016 : Redovisning av uppdrag 15 i MSB:s regleringsbrev för 2017
Publikationsnummer
MSB1084–mars2017
ISBN-nummer
978-91-7383-736-1
Utgivningsår
2017
Omfång (sidor)
30 s. : tab
Pris
0 kronor
MSB ska enligt uppdrag från regeringen redovisa en övergripande bedömning av resultatet av de åtgärder som berörda myndigheter, kommuner, landsting och frivilliga försvarsorganisationer har vidtagit under 2016 med finansiering från anslag 2:4 Krisberedskap. MSB:s bedömning i denna rapport är avgränsad till anslagets effekter under 2016 och ska inte uppfattas som en bedömning av samhällets krisberedskapsförmåga eller risker och sårbarheter. Anslaget ska användas för att finansiera åtgärder som stärker samhällets samlade beredskap och förmåga i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga händelser och kriser samt till åtgärder som syftar till att skapa eller vidmakthålla en grundläggande civil försvarsförmåga. Den verksamhet som finansieras av anslaget ska ha påvisbara effekter på samhällets krisberedskap eller på den samlade förmågan att hantera kriser och deras konsekvenser. Sammanlagt har MSB under 2016 fördelat 1 037 mnkr till statliga myndigheter, landsting, kommuner, frivilliga försvarsorganisationer och forskningsutförare. Anslaget har använts till en rad förebyggande och förberedande åtgärder som stärker krisberedskapsförmågan inom ett flertal områden. Samverkan mellan aktörerna har breddats och fördjupats. Länsstyrelserna har gett stöd till kommunerna i deras krisberedskapsarbete och kommunerna har stärkt sin förmåga med bidrag av anslaget. Samverkan inför allvarliga händelser har utvecklats inom och mellan länen samt även över landgränser. Finansierade åtgärder har i flera fall redan kommit till nytta vid en faktisk händelse.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan