Till innehåll på sidan

Slutrapport: ”Assessing public acceptance of privacy-invasive ICT solutions”

Slutrapport: ”Assessing public acceptance of privacy-invasive ICT solutions”

Detaljer

Slutrapport: ”Assessing public acceptance of privacy-invasive ICT solutions”
Publikationsnummer
MSB353
ISBN-nummer
978-91-7383-195-6
Utgivningsår
2011
Omfång (sidor)
151 s. : tab.
Pris
0 kronor
Denna rapport sammanfattar forskningsprojektet ”Assessing public acceptance of privacy invasive ICT solution”, finansierat av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) under kontrakt 2009-5699 och har utförts under 2008-2011. Detta projekt syftade till att få ökad kunskap om hur medborgare och myndigheter ser på frågor som relaterar till personlig integritet och olika former av övervakningsteknik. För att få ökad kunskap kring dessa frågor har tre delprojekt genomförts. Det första delprojektet bygger på en intervjustudie av olika aktörer som samlar in, lagrar och på något sätt bearbetar personlig information. För det andra delprojektet genomfördes en enkätstudie där syftet var att få ökad kunskap kring vad medborgare har för uppfattningar av olika tekniker som kan användas för övervakning. Frågor som rör riskuppfattningar, kunskap, tillit och beteende ställdes. I det tredje delprojektet genomfördes ytterligare en empirisk undersökning där sex olika scenarion där olika scenarier konstruerades och olika variabler manipulerades för att få ökad kunskap kring om det finns olika situationer där samma teknik kan uppfattas olika beroende på syfte och vilken aktör som samlar in personlig information.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan