Till innehåll på sidan

Årsrapport It-incidentrapportering 2017

Årsrapport It-incidentrapportering 2017

Detaljer

Årsrapport It-incidentrapportering 2017
Publikationsnummer
MSB1198
ISBN-nummer
978-91-7383-822-1
Utgivningsår
2018
Omfång (sidor)
18 s.
Pris
0 kronor
Från och med den 1 april 2016 ska myndigheter under regeringen, med vissa undantag, till stöd för arbetet med samhällets informations- och cybersäkerhet och i enlighet med 20 § förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap rapportera vissa it-incidenter till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Enligt 10 a § säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) ska myndigheter under vissa omständigheter anmäla en it-incident till den myndighet som enligt 39 § nämnda förordning utövar tillsyn över säkerhetsskyddet. De myndigheter som utövar denna tillsyn är Säkerhetspolisen och Försvarsmakten. MSB ska enligt 11 a § förordning (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap efter att ha inhämtat uppgifter från Säkerhetspolisen och Försvarsmakten angående de incidenter som rapporterats enligt 10 a § säkerhetsskyddsförordningen lämna en årlig rapport till regeringen avseende it-incidentrapporteringen. Uppgifter från Säkerhetspolisen och Försvarsmakten har inhämtats. Det övergripande syftet med rapporteringen är att ge MSB bättre förutsättningar att stödja arbetet med, samt stärka, samhällets informations- och cybersäkerhet. MSB arbetar kontinuerligt med att tillvarata den information som inkommer för att på bästa sätt bedriva såväl ett operativt som ett proaktivt arbete gällande statliga myndigheters informations- och cybersäkerhet. Denna rapport omfattar rapportering avseende incidenter under kalenderåret 2017.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan