Till innehåll på sidan

Rättssäkerhet och effektivitet vid brandskyddstillsyn : förvaltningsrättsliga utmaningar för kommunala tillsynsförrättare

Rättssäkerhet och effektivitet vid brandskyddstillsyn : förvaltningsrättsliga utmaningar för kommunala tillsynsförrättare

Detaljer

Rättssäkerhet och effektivitet vid brandskyddstillsyn : förvaltningsrättsliga utmaningar för kommunala tillsynsförrättare
Publikationsnummer
MSB1368–mars2019
ISBN-nummer
978-91-7383-932-7
Utgivningsår
2019
Omfång (sidor)
132 s. : tab.
Pris
0 kronor
Riktlinjer för hur räddningstjänsternas tillsynsarbete ska utföras på ett rättssäkert sätt finns i ”Tillsynshandboken” (Kommunal tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor, fortsättningsvis TH). Handboken, som gavs ut av MSB 2012, syftar till att ge de kommunala räddningstjänsterna vägledning i tillsynsarbetet. Allt sedan handboken gavs ut har myndigheten genomfört åtgärder för att implementera det arbetssätt som rekommenderas, exempelvis i form av seminarier och webbutbildning. Efter en brand med dödlig utgång i ett särskilt boende 2013 konstaterades brister i brandtillsynen vid en utredning av Haverikommissionen. Haverikommissionen rekommenderade MSB att följa upp om arbetet med att implementera det arbetssätt som beskrivs i tillsynsvägledningen har fått effekt inom de kommunala tillsynsorganisationerna. MSB gav Förvaltningshögskolan i Göteborg i uppdrag att undersöka om utbildningsinsatserna medfört förbättringar med avseende på rättssäker handläggning enligt det förvaltningsrättsliga regelverket. Detta genomförs med särskilt fokus på utformningen av tjänsteanteckningar och beslut om förelägganden. Dels kartläggs hur räddningstjänsterna själva upplever sitt arbetssätt och om de genomfört förändringar efter MSB:s insatser, dels genomförs en analys av räddningstjänsternas arbetssätt i förhållande till de krav som finns på en förvaltningsmyndighets hantering av ärenden.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan