Till innehåll på sidan

Export av explosiva varor

Vid utförsel av explosiva varor för civilt bruk från Sverige till ett land utanför EES behövs tillstånd.

Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) omfattar även export av brandfarliga och explosiva varor. Export innebär utförsel från Sverige till land utanför EES (EU-länderna, Norge, Island och Liechtenstein) eller land som enligt avtal utgör en del av EU:s inre marknad (för närvarande Schweiz).

Enligt 16 § LBE är export av explosiva varor tillståndspliktig. MSB är tillståndsmyndighet för export av explosiva varor.

Enligt MSB:s föreskrifter MSBFS 2016:4 om tillstånd för överföring, import och export av explosiva varor gäller tillståndskravet vid export av explosiva varor för civilt bruk vilket innebär att pyrotekniska artiklar, ammunition och varor avsedda för försvarsmakt eller polis är undantagna.

Observera att det även krävs tillstånd från annan myndighet (Inspektionen för strategiska produkter, ISP) för utförsel av explosiva varor som är krigsmateriel enligt lagen (1992:1300) om krigsmateriel.

Tillståndsansökan för export

Ansökan till MSB om exporttillstånd ska vara skriftlig och innehålla minst följande uppgifter:

  1. Företagsnamn och organisationsnummer alternativt sökandens namn och personnummer, samt adress och kontaktuppgifter. Om sökanden är en juridisk person ska en kontaktperson anges.
  2. Specifikation av de explosiva varor som ska exporteras och uppgifter om hur sökanden fått tillgång till dem.
  3. Uppgifter om mottagaren.
  4. Uppgift om föreståndare enligt 9 § LBE. Föreståndaren ska godkännas av MSB. Om föreståndare för exporten ska vara samma person som är godkänd föreståndare för ett tillstånd till förvaring, tillverkning eller annan hantering av explosiva varor räcker det med att personuppgifterna framgår av det (kopia behöver då bifogas). I de fall sökanden utsett en annan person till föreståndare för exporten ska dennes personuppgifter bifogas.

Skicka ansökan till

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
651 81 KARLSTAD
registrator@msb.se

MSB tar ingen avgift för ett tillstånd.

Senast granskad: 4 juni 2019

Till toppen av sidan