Till innehåll på sidan

Project report : Nordic Biopreparedness Forum -An initiative to strengthen laboratory preparedness for high-consequence biological agents

Project report : Nordic Biopreparedness Forum -An initiative to strengthen laboratory preparedness for high-consequence biological agents

Detaljer

Project report : Nordic Biopreparedness Forum -An initiative to strengthen laboratory preparedness for high-consequence biological agents
Publikationsnummer
MSB1041
ISBN-nummer
978-91-7383-693-7
Utgivningsår
2016
Omfång (sidor)
24 s.
Pris
0 kronor
Den här rapporten sammanfattar arbetet som genomförts åren 2014-2016 med att initiera ett nätverk, Nordic Biopreparedness Forum, mellan de nordiska länderna inom området beredskapsdiagnostik för en stärkt gemensam förmåga. Målet var att etablera ett samarbete mellan myndigheter och institut som ansvarar för folkhälsa, veterinärmedicin, livsmedelssäkerhet samt försvarsforskning och försvarsmedicin. Alla dessa parter har intresse i att kunna utföra analyser av olika provtyper (t ex patientprover från djur och människor, mat, vatten och miljö- prov) vid förekomst av allvarlig smitta eller vid misstanke om kontaminering med högpatogena biologiska agens. I fokus ligger den laborativa förmågan, kapaciteten och beredskapen för att kunna genomföra analyser för att påvisa mikroorganismer som orsakar allvarlig sjukdom och måste hanteras på säkerhetslaboratorium av skyddsnivå 3. Under initieringsarbetet har workshops genomförts där deltagare från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige tillsammans har diskuterat och beslutat form och omfattning för det gemensamma nätverket. Dessa möten har också inneburit byggande av kontaktnät och kunskapsutbyte, med seminarier för att dela lärdomar och erfarenheter från olika sjukdomsutbrott, nya metoder och tekniker samt strategier för kvalitetssäkring. Under 2015-2016 har Nordic Biopreparedness Forum formaliserats. En kommitté har tillsatts med medlemmar från de flesta av de deltagande länderna som tillsammans med nätverkets medlemmar beslutar om gemensam verksamhet utifrån ambitionsnivå och resurser. Föreslagna framtida aktiviteter är: utbyte av referensmaterial, personalutbyte för att lära av varandra inom området beredskapsdiagnostik, gemensam metodutveckling samt ringtest för att utvärdera analysförmågan för högpatogena agens vid de deltagande myndighetslaboratorierna. Alla dessa aktiviteter är tämligen resurskrävande, varför det är en stor vinst om de kan genomföras i samarbete och på så sätt också komma flera aktörer till nytta.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan