Till innehåll på sidan

Grundkurs i samhällsskydd och beredskap

Kursen syftar till att ge deltagarna förutsättningar att utveckla grundläggande kunskap inom området samhällsskydd och beredskap för att kunna bidra i arbetet med att förebygga, hantera och lära av samhällsstörningar. Ett ytterligare syfte är att skapa möjligheter till erfarenhetsutbyte och nätverkande.

Detaljer

Målgrupp

Kursen vänder sig till personer inom privat och offentlig sektor, frivilligorganisationer, trossamfund, ideella och övriga aktörer med ansvar och uppgifter inom samhällets krisberedskap och civilt försvar.

 

Förkunskaper

Deltagaren ska ha god kunskap om egen organisations ansvar och roll inom området samhällsskydd och beredskap.

För att tillgodogöra sig kursinnehållet på bästa sätt ska kursdeltagaren före kursstart förbereda sig genom att göra ett antal hemuppgifter och bör avsätta 3-5 timmar för detta arbete.

Kostnad

Kursavgift år 2021

Kursavgiften är 9 900 SEK exklusive moms.

Kursavgift år 2022

Kursavgiften för kursen som genomförs på distans är 9 200 SEK exklusive moms.

Kursavgiften för kursen som genomförs som platsbunden är 11 500 SEK exklusive moms och inkluderar luncher och fika. 

Hur påverkas denna kurs med anledning av covid-19?

I och med att regeringen fattat beslut om avvecklande av restriktioner från och med den 29 september 2021 tar MSB bort de särskilda hygienrutiner och instruktioner som använts i samband med utbildningar under 2020 och 2021.

Frågor kan ställas till utbildning@msb.se

Om utbildningen

Området samhällsskydd och beredskap handlar om skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar – verksamheter som syftar till att värna viktiga värden i samhället och som involverar många aktörer på alla samhällets nivåer. För att förebygga, hantera och lära av samhällsstörningar krävs att aktörer har goda kunskaper om eget och andra aktörers ansvar, mandat och roller i samhällets krisberedskap och det civila försvaret samt god kunskap om aktörsgemensamma arbetsformer.

Den här kursen behandlar området samhällsskydd och beredskap på en grundläggande nivå med fokus på utgångspunkter, förhållningssätt och arbetssätt utifrån Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar.

Kursen har erbjudits av MSB sedan myndigheten bildades men utvecklas och uppdateras löpande för att följa samhällsutvecklingen och tillgodose aktörernas behov av kunskapsutveckling. Kursen genomförs av MSB från juni 2021 enligt föreliggande kursplan.

Kursplan Grundkurs i samhällsskydd och beredskap

Kursanmälan

Anmälan görs via vår webbplats
Sista anmälningsdag anges på respektive kurstillfälle.
Efteranmälningar accepteras i mån av plats.

I och med att du anmäler dig till kursen samtycker du till att dina personuppgifter registreras i MSB:s utbildningsregister. Uppgifterna behandlas i syfte att säkerställa vårt åtagande mot dig samt för utskick av information och erbjudanden via e-post.

Urval

MSB förbehåller sig rätten att göra ett urval bland de anmälda för att skapa en jämn fördelning av representerade aktörer vid kursen och med hänsyn till jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

Inställd kurs

MSB kan komma att ställa in en kurs vid för få anmälningar.

Betalning

Betalning sker mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar efter fakturadatum. Betalning ska vara MSB tillhanda senast på förfallodagen.

Kunden ska omgående skriftligen meddela MSB om fakturan anses felaktig.

Från förfallodagen debiteras ränta med gällande diskonto +8 %.

Om betalning ej sker trots påminnelser tillkommer inkassokostnader.

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas ledningsutbildningarna för kommunal räddningstjänst samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningsadministration på utbildning@msb.se.

  Beslut om återbudsregler

 

Tillfällen

Sista anmälningsdag: 19 oktober 2021
Ort: Revinge
Antal platser: 20
Längd: 3 dagar
Sista anmälningsdag: 7 december 2021
Ort: Sandö
Antal platser: 30
Längd: 3 dagar
Sista anmälningsdag: 8 mars 2022
Ort: Distansstudier
Antal platser: 20
Längd: 3 dagar
Sista anmälningsdag: 20 juni 2022
Ort: Revinge
Antal platser: 30
Längd: 3 dagar

Senast granskad: 4 oktober 2021

Till toppen av sidan