Till innehåll på sidan

Tjänster för mobil datakommunikation

Regeringsuppdraget Tjänster för mobil datakommunikation är inriktat på att anskaffa och erbjuda tjänster för mobil datakommunikation till de aktörer som är behöriga att ansluta till Rakel.

Inom ramen för uppdraget ska MSB erbjuda tjänster för mobil datakommunikation i ett statligt kontrollerat kärnnät.

Rakelsystemet kommer att finnas kvar och användas som vanligt. Tjänsterna blir ett komplement till Rakelanvändare för att möta deras behov av ökad datakapacitet, men är också den första fasen för övergången till ett statligt kontrollerat 5G mission critical-nätverk som nu planeras i samverkan med Trafikverket.

Varför ska MSB erbjuda tjänster för mobil datakommunikation till Rakels användarkrets?

Syftet är att ge Rakels användarkrets utökade möjligheter att effektivt och mobilt kunna skicka större datamängder och göra det i ett system där staten har kontroll över systemets centrala funktionalitet, inklusive användaruppgifter.

Med tjänster för mobil datakommunikation från MSB kommer användarna att kunna jobba effektivare genom att de på ett säkrare sätt kan skicka och dela dokument och större mängder data, bilder och video.

Tjänsterna är ett första led i utvecklingen av det mission critical-nätverk som MSB i samverkan med Trafikverket och Svenska kraftnät utvecklar som på sikt ska ersätta det Tetranätverk som Rakel bygger på i dagsläget.

Redovisning av uppdrag

Här kan du läsa MSB:s delredovisning som lämnades till regeringen den 30 augusti 2022.

Redovisning av uppdrag till MSB att anskaffa och tillhandahålla tjänster för mobil datakommunikation till användare av Rakelsystemet

Status i upphandlingarna och arbetet framåt

MSB har under 2021 annonserat upphandling av radioaccessnät, kärnnät med drift och kundstöd och upphandling av SIM-kort.

Radioaccessnät

MSB har upphandlat radioaccessnät och har tecknat avtal med Telia Sverige AB.

Kärnnät

I början av 2022 avbröt MSB den då pågående upphandlingen av kärnnät med drift och kundstöd på grund av att det inte inkom något komplett anbud i upphandlingen. Ingen leverantör offererade på den lösning MSB vid tidpunkten bedömt som mest lämplig för Sveriges säkerhet.

MSB förbereder nu en ny upphandling av kärnnät med tillhörande tjänster. Upphandlingen planeras preliminärt att annonseras i slutet av det tredje kvartalet 2022 eller i det första kvartalet 2023 och genomföras som ett förhandlat förfarande med föregående annonsering enligt lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet, LUFS.

SIM-kort

Egna SIM-kort och egen hantering av dem utgör en viktig del i säkerställandet av kontroll över systemets centrala funktionalitet, inklusive användaruppgifter. MSB:s upphandling omfattar de fysiska SIM-korten samt tillhörande stödsystem och supporttjänster.

Utvärdering av anbud pågår. MSB bedömer att tilldelning av kontrakt kan ske inom kort.

När erbjuder MSB tjänster för mobil datakommunikation?

Tjänster för mobil datakommunikation kommer preliminärt att kunna erbjudas till Rakelanvändare i slutet av år 2023.

Ta del av hela uppdraget på regeringens webbplats

Ramarna för uppdraget beskrivs på regeringens webbplats.

Uppdrag till MSB att anskaffa och tillhandahålla tjänster för mobil datakommunikation till användare av Rakelsystemet (regeringen.se)

Rakel G2 utredningsuppdrag och planeringsuppdrag

I februari 2021 redovisade MSB förslag på hur det samlade behovet av ett utvecklat och säkert kommunikationssystem bäst kan tillgodoses. Med förslaget som utgångspunkt arbetar vi tillsammans med bland annat Trafikverket med ett nytt regeringsuppdrag för att planera och förbereda vidare utveckling och etablering av nästa generations kommunikationslösning.

Rakel G2 utredningsuppdrag och planeringsuppdrag

Frågor och svar om Tjänster för mobil datakommunikation

Senast granskad: 7 november 2022

Till toppen av sidan