Till innehåll på sidan

Tillstånd för brandfarliga och explosiva varor

Det krävs tillstånd för hantering av större mängder brandfarliga varor. I de flesta fall även för hantering av explosiva varor.

Här finns en kort sammanfattning. För mer detaljerad information om tillstånd för olika typer av varor och hantering, se respektive område i menyn.

 • Tillstånd för explosiva varor

  Tillstånd för användning, förvaring och handel med explosiva varor prövas av den kommun där verksamheten ska bedrivas. Kommunen prövar även tillstånd till överföring av explosiva varor inom Sverige. Ett tillstånd till användning samt överföring till flyttbart förråd eller till plats för användning utfärdat i en kommun gäller även i övriga kommuner i Sverige.

  Tillstånd till övrig hantering av explosiva varor såsom tillverkning, bearbetning, destruktion och återvinning samt användning, förvaring och försäljning som sker i anslutning dessa hanteringar prövas av MSB. MSB prövar även tillstånd till förvaring på fasta platser inom Försvarsmaktens verksamheter. Tillstånd för gränsöverskridande överföring, import och export av explosiva varor prövas också av MSB.

 • Utredning om risker för brand och explosion

  Vid tillståndspliktig hantering av brandfarliga och explosiva varor ska verksamhetsutövaren utreda riskerna för olyckor och skador som kan uppstå genom brand och explosion orsakad av de brandfarliga eller explosiva varorna. Syftet är att begränsa dels riskerna som förekommer inom verksamheten, dels hur verksamheten kan påverka sin omgivning eller omvänt. På vilket sätt utredningen ska göras beror bl.a. på hur verksamheten ser ut och hur komplex den är.

  För många typer av verksamheter som hanterar brandfarliga varor har erfarenheter från tidigare utredningar och drifterfarenheter sammanställts i branschpraxis, i exempelvis handböcker. Om verksamhetsutövaren använder sig av branschpraxis kan ytterligare utredningsbehov oftast begränsas.

  För verksamheter där explosiv atmosfär kan förekomma finns krav på viss utredning oavsett om hanteringen kräver tillstånd eller inte.

  Mer information om explosiv atmosfär (ATEX)

  Vid tillståndspliktig hantering av explosiva varor ska det finnas en dokumenterad utredning om risker.

 • Föreståndare

  Den som bedriver tillståndspliktig hantering av brandfarliga eller explosiva varor ska utse en eller flera föreståndare. Föreståndaren har till uppgift att verka för att verksamheten bedrivs enligt lagstiftningens krav på aktsamhet i syfte att förebygga olyckor och skador.

  För att klara detta behöver föreståndaren ha:

  • god kunskap om tillämpliga regler,
  • de brandfarliga eller explosiva varornas egenskaper,
  • den typ av verksamhet som bedrivs och om anläggningen som sådan.

  Dessutom behöver föreståndaren tilldelas de befogenheter som behövs för att kunna fullgöra uppgiften.

  Anmälas och godkännas

  • Föreståndare för brandfarliga varor ska anmälas till tillståndsmyndigheten.
  • Föreståndare för explosiva varor ska anmälas till, prövas och godkännas av tillståndsmyndigheten.

  Läs mer om föreståndare för brandfarliga varor

 • Avsyning

  Tillståndsmyndigheten får i samband med tillståndsprövningen besluta att anläggningen ska avsynas innan den tas i drift. Detta ska anges i tillståndsbeslutet. Avsyningen möjliggör kontroll av att en färdigbyggd anläggning uppfyller lagstiftningens krav.

  Avsyningen inriktar sig på om anläggningen faktiskt byggts enligt de uppgifter som redovisats och godtagits vid tillståndsprövningen och om anläggningen uppfyller gällande regler och de villkor som ställts i tillståndet. Tillsynsmyndigheten dokumenterar sina observationer i en tjänsteanteckning som information till verksamhetsutövaren.
  Verksamheten får inte påbörjas innan avsyningen skett, men sedan avgör verksamhetsutövaren själv när hanteringen av brandfarlig eller explosiv vara inleds.

  Om tillsynsmyndigheten upptäcker allvarliga brister vid avsyningen kan den öppna ett tillsynsärende, och sen förelägga om att bristerna ska åtgärdas eller förbjuda verksamheten. Verksamhetsutövaren kan då överklaga i vanlig ordning.

  Avsyning är oftast befogad när anläggningen:

  • är helt ny, särskilt när sökandens huvudsakliga uppgift är något annat än hantering av brandfarliga eller explosiva varor,
  • är tekniskt komplicerad, eller
  • är en del av en publik verksamhet.

  Avsyning är oftast överflödig:

  • vid förnyat tillstånd där det finns aktuella tillsynsprotokoll,
  • vid byte av tillståndshavare där anläggningen tekniskt är oförändrad, eller
  • vid mindre förändringar i en befintlig anläggning, till exempel byte av produktionsutrustning eller ändrad lagringskapacitet.
 • Avgifter

  Tillståndsmyndigheten får ta ut avgifter för tillståndsprövningen.

  • Kommunerna fastställer själva vilka avgifter som ska tillämpas, utifrån bland annat självkostnadsprincipen.
  • MSB tar inte ut avgifter för sin tillståndsprövning.
 • Tillsyn

  Den myndighet, MSB eller kommunen, som är ansvarig för att handlägga tillståndsärenden är också ansvarig för tillsynen av verksamheterna som får tillstånd.

  Observera att det inte bara är tillståndspliktig hantering som kan tillsynas.

 • Deltagare

  Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet med explosiva varor ska anmäla till tillståndsmyndigheten de personer som i verksamheten avses få delta i hantering, överföring, import och export av explosiva varor. Anmälda deltagare ska prövas och godkännas av tillståndsmyndigheten. Från den 1 februari 2022 måste alla deltagare vara godkända för att få fortsätta i verksamheten. När deltagare byts ut eller tillkommer ska nya personer anmälas till, prövas och godkännas av tillståndsmyndigheten.

  Mer information om anmälan och prövning av deltagare

 • Personer med betydande inflytande

  Vid tillståndsprövningen ska en lämplighetsprövning av föreståndare, deltagare och den som söker tillstånd göras. När den som söker tillstånd är en juridisk person, dvs. ett företag eller annan typ av organisation, ska lämplighetsprövningen omfatta även de fysiska personer som har ett betydande inflytande över verksamheten.

  Exempel på personer med betydande inflytande är VD, styrelseledamöter, personer med betydande aktieinnehav i bolaget, bolagsmän i handels- eller kommanditbolag, ordförande och styrelseledamöter i föreningar.

  Mer information om anmälan och prövning av personer med betydande inflytande

Tillstånd till hantering av brandfarliga varor

Hantering av större mängder brandfarlig vara är tillståndspliktig. Tillståndet söks i den kommun där verksamheten ska bedrivas. Här kan du läsa mer om när tillstånd behövs och vad en tillståndsansökan bör innehålla.

Syftet med tillstånd är att kommunen ska kunna kontrollera att hanteringen kan ske på ett för samhället säkert sätt och i enlighet med lagstiftningens krav.

För att en korrekt bedömning ska kunna göras krävs att det inlämnade underlaget är tillräckligt. Det kan vara en fördel om sökanden samråder med kommunen redan innan tillståndsansökan lämnas in. För en ny anläggning är det en fördel om tillståndsansökan kan behandlas samtidigt som ansökan om bygglov.

Tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor

Uppgifter om när tillstånd behövs för brandfarliga gaser och vätskor finner du i MSB:s föreskrifter om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor, MSBFS 2013:3:

MSBFS 2013:3 föreskrifter om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor

Det finns även en handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor som ger vägledning i hur föreskrifterna ska tolkas:

Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor

De flesta kommuner har blanketter för ansökan och egna beskrivningar av vilka dokument och uppgifter de vill ha i samband med tillståndsansökan.

Tillstånd till hantering av brandreaktiva varor

Tillståndsansökan för brandreaktiva varor ska i många fall innehålla samma typer av dokument som för brandfarliga gaser och vätskor. Uppgifter om när tillstånd krävs för brandreaktiva varor finns i respektive föreskrifter för de olika varorna.

Läs mer om brandreaktiva varor

Föreståndare för brandfarlig vara

Den som bedriver tillståndspliktig hantering av brandfarliga varor ska utse en föreståndare för hanteringen.

Mer information om föreståndare för brandfarliga varor

Tillstånd vid cisternkontroll

Vid kontroll av cisterner med brandfarlig vara kan innehållet behöva pumpas över till en tillfällig förvaring, t.ex. cistern eller tankbil, ofta i en volym som är tillståndspliktig. Den som bedriver verksamheten (t.ex. en bensinstation) kan då ha ett tillstånd som även omfattar sådan tillfällig förvaring.

Ett befintligt tillstånd kan med fördel kompletteras med en sådan tillfällig förvaring, utan att ett nytt tillstånd behöver sökas för hela verksamheten.

Detta förutsätter att det finns en angiven plats för den tillfälliga förvaringen och att den som har tillståndet har kontroll över hanteringen under tiden den pågår.

Det är också den som har tillståndet som ansvarar för att en föreståndare finns utsedd för denna förvaring. Alternativet är att kontrollorganet/entreprenören söker tillstånd för sådan hantering och då helt och hållet tar på sig ansvaret för den tillfälliga förvaringen.

ADR-godkända transportfordon som lämnar platsen efter att de lastats omfattas dock inte av tillståndsplikten, eftersom fordonen och de brandfarliga varorna då omfattas av bestämmelserna om transport av farligt gods.

Tillstånd för gasol vid vissa publika tillfälliga verksamheter

Enligt MSB:s föreskrifter om tillstånd (MSBFS 2013:3) kan en yrkesmässig publik verksamhet ha 60 liter gasol utan tillstånd, under förutsättning att ingen del av hanteringen sker inomhus. Syftet är bland annat att restauranger med gasolflaskor utomhus och förbrukningen inomhus ska vara tillståndspliktiga. Även tillfälliga verksamheter omfattas av samma undantag. För sådana verksamheter var tidigare tillståndet ersatt med anmälan. Numera betraktas de på samma sätt som permanenta verksamheter.

Exempel på en sådan tillfällig verksamhet är en matvagn, dvs. grillvagn, rullande kiosk eller liknande "servering på hjul". Ett mindre serveringstält där man lagar mat till försäljning likt en kiosk är ett annat.

För dessa två exempel kan samhällets nytta med tillståndsprocessen ifrågasättas. Det är inte särskilt mycket som kan redovisas och därmed inte heller kontrolleras.

Även om den ungefärliga uppställningsplatsen skulle kunna redovisas så säger det inte så mycket förrän man på plats ser vilka andra verksamheter som finns, t.ex. i anslutning till en festival eller dylikt. Dessutom får tillståndsprocessen ses som en oproportionerlig belastning, särskilt för de verksamheter som åker från kommun till kommun och måste söka tillstånd för varje plats.

I stället bör tillsyn kunna utgöra ett bättre verktyg för att kontrollera sådana tillfälliga verksamheter, då man på plats kan få en ordentlig uppfattning om hanteringen. Där risken är som störst har också tillsynsmyndigheten störst anledning att känna till hanteringen, och därmed störst möjlighet att tillsyna, nämligen vid festivaler och andra större evenemang. Notera att möjligheten att tillsyna inte är knutet till tillståndsplikten.

En matvagn klassas dessutom som ett fordon enligt lagen om vägtrafikdefinitioner. Fordon omfattas av Transportstyrelsens regler genom fordonslagen. Även om detaljregler endast finns för vissa gasolinstallationer enligt fordonslagstiftningen så vore det orimligt om vissa ska kontrolleras enligt fordonslagen och andra enligt LBE. Denna del av fordonet undantas alltså inte av LBE, men det är ändå orimligt att sådana ska ha tillstånd enligt LBE, eftersom de i första hand bör kontrolleras efter en annan lagstiftning.

Sammantaget anser MSB att matvagnar inte behöver söka tillstånd.

MSB anser också att mindre tält för matlagning kan hantera upp till 60 liter gasol utan tillstånd (genom att betraktas på samma sätt som yrkesmässig publik verksamhet där ingen del av hanteringen sker inomhus). Här avses ett tält där maten lagas i tältet och kunderna köper sin mat, vanligtvis över disk, och går därifrån. Utgångspunkten är att kunderna inte går in i tältet.

Gränsdragning för publika verksamheter

I MSB:s handbok om tillstånd står att "en reception på t.ex. en industri medför dock inte att verksamheten ska betraktas som publik verksamhet". MSB har gjort tolkningen att detta också gäller för verksamheter som hyr ut maskiner, redskap och dylikt. Det förutsätter att kunderna kommer direkt till en reception utan att passera genom den övriga verksamheten, och därifrån ledsagas inom området av anläggningens personal. Viss försäljning av brandfarliga varor kan även förekomma i receptionen.

Även om verksamheten uppfyller ovanstående blir den tillståndspliktig om de sammanlagda mängderna i verksamheten överskrider tillståndsgränsen för icke publik verksamhet.

Bränslen i maskiners/redskaps bränsletankar (liksom fordonstankar) tas inte med när man beräknar tillståndspliktig mängd.

Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor

Tillstånd för explosiva varor

Tillstånd behövs för nästan all verksamhet med explosiva varor.

MSB utfärdar tillstånd för:

 • tillverkning, bearbetning, destruktion och återvinning av explosiva varor
 • annan hantering som sker i anslutning till ovan nämnd hantering
 • gränsöverskridande överföring
 • import
 • export och
 • Försvarsmaktens hantering av explosiva varor på fasta platser

Kommunen utfärdar tillstånd för:

 • användning
 • förvaring
 • handel och överlåtelse samt
 • överföring av explosiva varor inom Sverige

Tillstånd för tillverkning av explosiva varor

All tillverkning av explosiva varor är tillståndspliktig oavsett mängd eller sort. Två undantag finns.

För att få tillverkningstillstånd krävs lämplighet, goda kunskaper om och erfarenhet av de explosiva varor som ska tillverkas. Det krävs också tillgång till speciellt utformade lokaler, arbetsmetoder och utrustning.

Undantag 1: Handladdning av ammunition för eget bruk till eget licenspliktigt vapen är undantaget från tillståndsplikt annat än vapenlicens.

Den som vill sälja eller på annat sätt överlåta handladdad ammunition måste däremot ha tillstånd för tillverkning.

Undantag 2: Tillverkning av högst 300 g (nettovikt) tomtebloss i samband med skolundervisning är undantaget från tillståndsplikt.

Bearbetning, destruktion och återvinning

All slags bearbetning, destruktion eller återvinning av explosiva varor är tillståndspliktig precis som tillverkning. Tillstånd för bearbetning, destruktion och återvinning söks på samma sätt som för tillverkning.

PU – pyroteknisk utrustning för fordon

PU, bland annat krockkuddar, är också explosiva varor. Den som tillverkar eller destruerar PU måste därför ha tillstånd från MSB för detta.

Förvaring av mer än 10 PU är också tillståndspliktig. Tillstånd till förvaring söks hos den kommun där förvaringen ska ske.

Mer om PU – pyroteknisk utrustning för fordon

Överföring

Tillstånd till överföring krävs för alla explosiva varor för civilt bruk som omfattas av EU-direktiv 2014/28/EU. Varor som omfattas är sprängämnen, tändmedel och krut för civilt bruk. MSB är tillståndsmyndighet för gränsöverskridande överföring till Sverige från ett land som ingår i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) medan kommunerna är tillståndsmyndighet för överföring inom Sverige.

Den som överför explosiva varor till flyttbart förråd eller plats för användning i flera kommuner behöver ha tillstånd för detta enbart i sin hemkommun eller i den kommun där verksamheten huvudsakligen bedrivs.

Import

Tillstånd krävs för import av explosiva varor, det vill säga när explosiva varor ska föras in i Sverige från ett land utanför EES. Kravet gäller alla explosiva varor utom ammunition som omfattas av vapenlagen.

MSB är tillståndsmyndighet för import av explosiva varor.

Mer om import av explosiva varor och hur man söker tillstånd

Export

Begreppet export innebär utförsel av explosiva varor från Sverige till land utanför EES. Export av explosiva varor för civilt bruk är tillståndspliktig medan pyrotekniska artiklar, ammunition och varor avsedda för försvarsmakt eller polis är undantagna. MSB är tillståndsmyndighet för export av explosiva varor.

Mer om export av explosiva varor och hur man söker tillstånd

Förvaring

Förvaring av explosiva varor är, med några undantag, tillståndspliktig. Tillstånd till förvaring utfärdas av den kommun där förrådet är beläget. För flyttbara förråd som ska användas för förvaring i fler än en kommun, ska tillståndet utfärdas av den kommun som den sökande är bosatt i eller där den sökande har sin huvudsakliga verksamhet. Tillstånd till förvaring som sker i anslutning till tillverkning av explosiva varor utfärdas av MSB.

Mer om förvaring av explosiva varor

Användning, handel och överlåtelse

Tillstånd för användning, försäljning och överlåtelse av explosiva varor prövas av den kommun där verksamheten ska bedrivas. Den som använder explosiva varor i mer än en kommun behöver ha tillstånd för detta enbart i sin hemkommun eller i den kommun där verksamheten huvudsakligen bedrivs.

För sprängarbeten som ska utföras inom områden som omfattas av detaljplan krävs enligt ordningslagen också tillstånd från polisen. Även användning av fyrverkerier kan enligt ordningslagen kräva tillstånd från polisen.

Mer om försäljning av fyrverkerier

Till ordningslagen på Riksdagen.se

Användning av krut

Personer som använder krut i lösvikt (svartkrut eller nitrocellulosakrut) till laddning av licensfria skjutvapen ska ha tillstånd till användning, överföring och förvaring av krutet från sin hemkommun.

Den som har licens för skjutvapen som laddas med krut i lösvikt behöver inte något ytterligare tillstånd till användning, överföring och förvaring av upp till 5 kg krut.

Tillstånd för tillverkning av explosiva varor

Den som vill tillverka explosiva varor måste söka tillstånd för detta från MSB. Tillverkning av explosiva varor är en riskfylld hantering och lagstiftningen ställer därför höga krav på säkerhet. All slags tillverkning är därför också tillståndspliktig med undantag för handladdning av ammunition till skjutvapen som tillverkaren har licens för och tillverkning av mindre mängder tomtebloss i undervisningssyfte.

Den som vill starta en verksamhet med tillverkning av explosiva varor och söka tillstånd för detta måste ha tillgång till:

 • för ändamålet speciellt anpassade lokaler och utrustning på en plats som ligger på tillräckligt avstånd från skyddsobjekt,
 • goda kunskaper om och erfarenhet av de explosiva varor som ska tillverkas, och
 • väl utprovade och tillförlitliga arbetsmetoder som dels säkerställer varornas funktionalitet och kraven på säkerhet, dels minimerar riskerna under tillverkningsprocessen.

Regler för tillverkning av explosiva varor

Regler som omfattar tillverkning av explosiva varor finns i

Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)10 kap. MSB:s föreskrifter (MSBFS 2019:1) om hantering av explosiva varor

Hur man söker tillstånd för tillverkning av explosiva varor

Den som vill starta tillverkning av explosiva varor ska söka tillstånd för detta från MSB. Ansökan ska vara skriftlig. Det finns ingen blankett eller mall att fylla i, utan sökanden får själv formulera sin ansökan utifrån sina individuella förutsättningar.

Följande uppgifter behöver finnas med i ansökan vid nyetablering av en verksamhet med tillverkning av explosiva varor:

 1. Sökandens namn och kontaktuppgifter. Om sökanden är en juridisk person ange organisationsnummer och kontaktperson. Är sökanden en fysisk person ange personnummer.
 2. Om sökanden är en juridisk person, uppgifter om personer med betydande inflytande över verksamheten enligt 19 § LBE: Namn och personnummer för följande personer.

  För ett aktiebolag: VD, styrelseledamöter samt övriga personer som har ett betydande aktieinnehav i bolaget. Med ett betydande aktieinnehav avses en andel som är så stor att personen anses kunna utöva ett betydande inflytande över bolagets verksamhet.
  För ett handelsbolag eller kommanditbolag: Bolagsmän, verklig huvudman (om det finns någon utöver bolagsmännen).
  För en ekonomisk förening: VD och styrelseledamöter.
  För en ideell förening: Ordförande och övriga medlemmar i styrelsen.
 3. Uppgifter om föreståndare enligt 9 § LBE: Personuppgifter inkluderande namn och personnummer samt dokument som visar att föreståndaren har de kunskaper och den erfarenhet som behövs för uppgiften inklusive en befattningsbeskrivning.
 4. Uppgifter om deltagare enligt 9 a § LBE: Namn och personnummer för alla personer som avses få delta i verksamheten de explosiva varorna.
 5. Uppgifter om plats för tillverkning: adress, fastighetsbeteckning, kommun.
 6. Karta eller ritning som visar tillverkningsplatsens placering (fastighetsgränser ska vara markerade) i förhållande till omgivande bebyggelse, vägar, järnvägar, andra verksamheter av betydelse (markeras på kartan) och övriga viktiga skyddsobjekt (t.ex. skolor, busshållplatser) inom ca 1 km radie.
 7. Karta eller ritning över närområdet kring tillverkningsplatsen där samtliga byggnader och deras inbördes avstånd samt tillfartsvägar, parkeringsplatser och andra viktiga objekt finns markerade.
 8. Ritningar och beskrivningar över samtliga byggnader inom tillverkningsområdet med beskrivning av storlek, konstruktion och planering, byggnadsmaterial och användning. För de byggnader där explosiva varor ska hanteras, uppgifter om vilka varor, riskgrupp och största mängd som ska hanteras där. Foton av både in- och utsidor av byggnaderna är till stor hjälp.

  Beskrivningarna ska även innehålla uppgifter om:
  - brandklassning
  - ventilation
  - avlopp
  - utrymningsvägar
  - eventuella fönsters konstruktion
  - eventuella tryckavlastande konstruktioner
  - dörrar (konstruktion och lås)
  - brandskydd, släckutrustning
  - tillträdesskydd till området (t.ex. stängsel eller andra skyddsanordningar)
  - åskskydd
 9. Klassningsplan med zonindelning enligt 6 kap. MSBFS 2019:1.
 10. Uppgifter om vilka explosiva varor som ska tillverkas samt eventuella explosiva råvaror och mellanprodukter. För varje enskild produkt uppgift om största årliga mängd som planeras tillverkas.
 11. Beskrivning av tillverkningsmetoder, maskiner och annan utrustning som ska användas.
 12. Beskrivning av rutiner för omhändertagande och destruktion av kasserade, överblivna eller felaktiga produkter som innehåller explosiv vara.
 13. Förvaring av de explosiva varorna: Byggnader som ska användas, förrådens konstruktion och största mängd som ska förvaras i varje förråd.
 14. Utredning om risker enligt 7 § LBE.
 15. Om explosiva varor som ska tillverkas utgör krigsmateriel enligt bilaga 1 till förordningen (1992:1303) om krigsmateriel, kopia av giltigt tillstånd från Inspektionen för strategiska produkter att tillverka krigsmateriel enligt 3 § lagen (1992:1300) om krigsmateriel.

Omfattningen av dokumentationen får anpassas till de förhållanden som råder i det individuella fallet.

MSB kommer i samband med tillståndsprövningen komma att inhämta yttrande från Polismyndigheten gällande lämplighet för personer med betydande inflytande över verksamheten enligt punkt 2, föreståndare enligt punkt 3 och deltagare enligt punkt 4.

Ansökan skickas, gärna med e-post, till:
E-post: registrator@msb.se

eller per brev till:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
651 81 Karlstad

Bearbetning och destruktion av explosiva varor

All slags bearbetning, återvinning samt destruktion av explosiva varor är tillståndspliktig precis som tillverkning. Tillstånd för sådan hantering ska sökas hos MSB på samma sätt som tillstånd för tillverkning.

Destruktion av PU – pyroteknisk utrustning i fordon

För destruktion av PU görs en förenklad tillståndsprövning och det finns en särskild ansökningsblankett för detta.

Mer om destruktion av PU

Handladdning av ammunition

Handladdning av ammunition för överlåtelse är tillståndspliktigt. Tillstånd för detta prövas av MSB precis som för tillverkning av andra explosiva varor.

Mer om handladdning och hur man söker tillstånd

Mobil tillverkning med laddtruckar

Vid civil sprängning, till exempel av vägtunnlar, används ofta laddtruckar som tillverkar sprängämnet på plats direkt i borrhålet. Även för sådan tillverkning behövs tillstånd, men det kan ibland vara oklart vem som ska ha det när laddningen sker på entreprenad.

Mer om tillstånd vid mobil tillverkning av explosiva varor

Tillstånd till överföring av explosiva varor

Tillstånd behövs för överföring av explosiva varor för civilt bruk som omfattas av EU-direktivet 2014/28/EU.

Med överföring menas i detta sammanhang förflyttning av varor från en plats till en annan.

Det är mottagaren av de explosiva varorna som ska söka överföringstillstånd. Enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor prövas tillstånd till överföring inom Sverige av den kommun där mottagaren av varorna bedriver sin verksamhet. Tillstånd till gränsöverskridande överföring, export och import prövas av MSB.

De explosiva varor som omfattas av kravet är i huvudsak sprängämnen, tändmedel (såsom sprängkapslar och detonerande stubin) och krut (både röksvagt och svartkrut) för civilt bruk.

Överföringstillstånd behövs därför inte för

 • varor avsedda för försvaret eller polisen, oavsett om de är CE-märkta eller inte,
 • ammunition,
 • pyrotekniska artiklar som mottagaren har tillstånd att hantera i Sverige, till exempel fyrverkerier eller PU.

Överföring inom Sverige av högst 5 kg krut till handladdning av ammunition eller skjutvapen för eget bruk är undantaget från tillståndsplikten.

EU-direktiv och föreskrifter

EU-direktiv 2014/28/EU

Bestämmelserna gällande överföring i direktivet har införts i svensk lagstiftning genom MSB:s föreskrifter om tillstånd för överföring, import och export av explosiva varor (MSBFS 2016:4).

MSBFS 2016:4 föreskrifter om tillstånd för överföring, import och export av explosiva varor

Överföring inom Sverige

Ansökan görs till den kommun där mottagaren bedriver sin verksamhet. Den som överför explosiva varor till flyttbart förråd eller plats för användning i flera kommuner behöver endast ha tillstånd till överföring utfärdat i hemkommunen.

Gränsöverskridande överföring inom gemenskapen

Sökanden ska skicka in en speciell blankett som fås från den myndighet som är ansvarig för ärenden gällande explosiva varor i mottagarlandet. Minst tre exemplar av originalet ska fyllas i. Bara original är giltiga. Den som söker ska vara mottagare av de explosiva varorna.

MSB skickar blanketter till den som begär det. Blanketten ska, i original, skrivas under av myndigheterna i avsändarlandet, mottagarlandet och alla de länder som varorna kommer att transporteras igenom. Mottagarlandet ska fylla i blanketten först.

 • Formulär: Beställning av blanketter

  Här kan du beställa blankett för ansökan om tillstånd till gränsöverskridande överföring av explosiva varor inom gemenskapen.

  Tillstånd för överföring explosiva varor

  Obs! Varje ansökan kräver 3 blanketter för att vara komplett.

Överklagan av tillståndsbeslut för brandfarliga och explosiva varor

En myndighets tillståndsbeslut kan överklagas. Följande instanser tar emot överklaganden av tillståndsbeslut gällande brandfarliga och explosiva varor.

 • MSB:s tillståndsbeslut kan överklagas till förvaltningsrätten. Förvaltningsrättens beslut kan endast efter särskild prövning tas upp i kammarrätten.
 • Kommunens tillståndsbeslut kan överklagas till länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut kan tas upp i förvaltningsrätten.

Ett överklagande ska vara skriftligt och ställas till någon av ovan angivna instanser, men handlingen ska skickas till den myndighet som utfärdat beslutet.

Överklagan av MSB:s tillståndsbeslut

Om du vill överklaga ett tillståndsbeslut från MSB ska du skriva till Förvaltningsrätten i Karlstad. Du ska dock skicka överklagandet till

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap på adress 651 81 Karlstad. MSB måste ha fått din skrivelse inom tre veckor från den dag du tog del av beslutet.

 • Tala om vilket beslut du överklagar t ex genom att ange diarienumret.
 • Tala om varför du anser att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha. Redogör även för andra uppgifter som du anser kan ha betydelse i ärendet.
 • Underteckna skrivelsen.

MSB gör först en prövning av överklagandet. Om MSB anser att beslutet inte ska ändras skickas överklagandet vidare till förvaltningsrätten för prövning.

Senast granskad: 16 maj 2019

Till toppen av sidan