Till innehåll på sidan

Stabschefskurs

Kursen utvecklar din förmåga att kunna leda ett ledningsstöd/en stab inom den egna organisationen.

Detaljer

Målgrupp

För dig som verkar inom området samhällsskydd och beredskap och arbetar som stabschef i ett ledningsstöd, i en stab, inom den egna organisationen vid samhällsstörningar över hela hotskalan.

 

 

 

Förkunskaper

Du behöver ha goda kunskaper om den egna organisationens roll, uppdrag och ansvar samt ha genomfört MSB:s kurs i Stabsmetodik eller ha motsvarande kunskaper i stabsmetodik.

Du behöver även ha goda kunskaper inom området samhällsskydd och beredskap och innebörden av Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar.

 

 

Kostnad

Kursavgiften är 24 700 SEK exklusive moms.

Kursavgiften för kursen som genomförs på plats inkluderar luncher och fika.  Deltagarna bokar och bekostar resor, mat och boende själva.

 

 

Bakgrund
Vid en samhällsstörning ställs stora krav på organisationers förmåga att leda. En stab kan då fungera som ett stöd i arbetet för att hjälpa en organisation med ledningsuppgifter.

Syftet med en stab är att snabbt öka organisationens förmåga genom strukturerade arbetssätt. Vad en stab gör och hur arbetet organiseras kallar vi för stabsmetodik. Stabschefen leder arbetet.

Stabschefskursen skapar förutsättningar för deltagaren att utveckla kunskap, färdighet och kompetens i syfte att kunna leda en stab inom den egna organisationen.

Lärdomar och erfarenheter från tidigare genomföranden och omvärldsutveckling har vidarebidragit till utveckling av innehåll och upplägg. Inom samma område erbjuds Stabsmetodik grundkurs och Stabsmetodik fördjupningskurs.

Om utbildningen

Kursen ger dig kunskaper, färdigheter och kompetens för att kunna agera som stabschef i ett ledningsstöd/en stab inom den egna organisationen vid samhällsstörningar över hela hotskalan. 

Under kursen blandar vi föreläsningar, gruppdiskussioner, scenarioövningar och praktisk tillämpning. Det gör att du kan dra nytta av andra deltagares erfarenheter och knyta värdefulla kontakter för framtiden.

För att tillgodogöra sig kursen på bästa sätt ska kursdeltagaren innan kursstart förbereda sig genom att göra ett antal hemuppgifter, bland annat webbkursen Stabsarbete – en introduktion. Deltagare bör avsätta ett par timmar för detta arbete innan kursstart. Mer information kommer i samband med antagning till kursen.

Till webbkurs Stabsarbete - en introduktion

Kursplan Stabschefskurs

Kursanmälan

 • Anmälan görs via vår webbplats
 • Sista anmälningsdag anges på respektive kurstillfälle.
 • Efteranmälningar accepteras i mån av plats.

I och med att du anmäler dig till kursen samtycker du till att dina personuppgifter registreras i MSB:s utbildningsregister. Uppgifterna behandlas i syfte att säkerställa vårt åtagande mot dig samt för utskick av information och erbjudanden via e-post.

Urval

I de fall antal sökande överskrider antal platser på kursen, förbehåller sig MSB rätten att göra ett urval bland de anmälda för att skapa en jämn fördelning av representerade aktörer vid kursen. Vid eventuellt urval beaktas till exempel jämställdhet, behovsbild samt geografisk spridning.

Inställd kurs

MSB kan komma att ställa in en kurs vid för få anmälningar.

Betalning

Betalning sker mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar efter fakturadatum. Betalning ska vara MSB tillhanda senast på förfallodagen.

Kunden ska omgående skriftligen meddela MSB om fakturan anses felaktig.

Från förfallodagen debiteras ränta med gällande diskonto +8 %.

Om betalning ej sker trots påminnelser tillkommer inkassokostnader.

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler och återbudsavgifter för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas ledningsutbildningarna för kommunal räddningstjänst samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB. Gällande FHS:s kurser Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar, steg 1 och 2 tillämpas förutom reglerna för övriga kurser i detta beslut även FHS:s egna återbudsregler rörande studieresor.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningsadministration på utbildning@msb.se.

  Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap

  Vid återbud av kursplats på Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap, Grib, senare än 14 dagar före kursstart tas en återbudsavgift ut på 4 500 kr exklusive moms. Grib består av kurs 1 och kurs 2.

  Förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade

  Vid överlåtelse eller återbud senast 28 dagar före kursstart debiteras inte någon återbudsavgift.

  Vid återbud 15-28 dagar före kursstart tas en återbudsavgift ut på 2 250 kr exklusive moms om platsen inte kan överlåtas på annan deltagare från samma organisation.

  Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart tas en återbudsavgift ut på 4 500 kr exklusive moms om platsen inte kan överlåtas på annan deltagare från samma organisation.

  Övriga kurser

  Vid återbud senast 28 dagar före kursstart debiteras inte någon återbudsavgift.

  Vid återbud 15-28 dagar före kursstart debiteras halva kursavgiften. Möjlighet att överlåta platsen till deltagare från samma organisation kan finnas. Sådan överlåtelse ska ske i samråd med MSB. Om sådan överlåtelse sker debiteras ingen återbudsavgift.

  Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften. Möjlighet att överlåta platsen till deltagare från samma organisation kan finnas. Sådan överlåtelse ska ske i samråd med MSB. Om sådan överlåtelse sker debiteras ingen återbudsavgift.

Tillfällen

Sista anmälningsdag: 27 augusti 2024
Ort: Sandö
Antal platser: 12
Längd: 3 dagar

Senast granskad: 7 mars 2024

Till toppen av sidan