Till innehåll på sidan

Utvärdering av överenskommelse om kommunernas krisberedskap

Utvärdering av överenskommelse om kommunernas krisberedskap

Detaljer

Utvärdering av överenskommelse om kommunernas krisberedskap
Publikationsnummer
MSB1190–mars2018
ISBN-nummer
978-91-7383-812-2
Utgivningsår
2018
Omfång (sidor)
94 s. : tab.
Pris
0 kronor
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tecknade 2013 en överenskommelse om kommunernas krisberedskap. Överenskommelsen, som gäller under perioden 2014-2018, reglerar ersättningen för de uppgifter som kommunerna har enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Överenskommelsen innehåller målbeskrivningar för hur uppgifterna, indelade i sex områden, ska genomföras. MSB har under 2017 genomfört en utvärdering av kommunöverenskommelsens måluppfyllelse. Data har samlats in via intervjuer med kommuner och länsstyrelser samt genom dokumentstudier. Därutöver genomfördes analys av den ”årliga uppföljningen om kommunernas åtaganden enligt LEH” för 2015 och 2016. Utvärderingen bedömer att givet de resurser kommunerna har är utvecklingen positiv och de flesta kommuner arbetar med krisberedskapsfrågor efter bästa förmåga.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan