Till innehåll på sidan

Civilplikt inom kommunal räddningstjänst

För att öka Sveriges möjlighet att planera och förstärka personalförsörjningen inom totalförsvaret har civilplikten aktiverats inom räddningstjänsten.

Detta sker genom regeringsbeslut och ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt. Vidare gavs MSB från den 19 januari 2024 rollen som bemanningsansvarig myndighet genom en ändring i samma förordning.

MSB har ansvar för att utreda personers möjligheter att skrivas in för civilplikt inom räddningstjänst. De personer som kan skrivas in för civilplikt ska genomföra repetitionsutbildning och därefter kommer Plikt- och prövningsverket krigsplacera dem som civilpliktig i räddningstjänst, antingen som räddningsperson eller som räddningsbefäl.

Personer som har genomgått relevant utbildning vid Statens räddningsverk eller MSB och har kompetens för räddningstjänstuppgifter kommer att sökas ut och kontaktas via brev för genomgång av så kallad annan utredning.

Medicinska bedömningsgrunder för civilpliktiga inom räddningstjänst

Läs mer om totalförsvarsplikten

Undrar du över något?

Nedan hittar du frågor och svar om civilplikt inom kommunal räddningstjänst.

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till MSB:s kontaktcenter via annanutredning@msb.se eller via MSB:s växel, 0771-240 240. Via ett knappval kommer du till kontaktcentret.

Frågor och svar om civilplikt inom kommunal räddningstjänst

 • Jag har fått ett brev från MSB, vad händer nu?

  MSB har i uppdrag att ta reda på om det finns personer med räddningstjänstutbildning som kan bli aktuella som civilpliktig räddningstjänstpersonal. MSB kommer därför att behandla dina personuppgifter i syfte att utreda om just du kan bli aktuell.

  Om du kan anses aktuell som civilpliktig räddningstjänstpersonal kommer du att få ytterligare ett brev under 2024, där du får möjlighet att svara och lämna information rörande exempelvis din nuvarande anställning och hälsostatus.

 • Min kollega har fått brev men inte jag?

  Om du anses aktuell som civilpliktig räddningstjänstpersonal kommer du få ytterligare ett brev. Brev skickas ut i omgångar så alla får inte sitt brev samtidigt.

 • Måste jag svara på brevet med svarsformulär jag fått från er?

  Alla som är totalförsvarspliktiga och kan bli aktuella för civilplikt inom kommunal räddningstjänst, måste enligt lag lämna nödvändiga uppgifter om hälsotillstånd, utbildning, arbete och personliga förhållanden i övrigt.

  2 kap. 1§ Lag om totalförsvarsplikt (1994:1809)

 • Vad innebär civilplikt inom kommunal räddningstjänst?

  I Sverige gäller totalförsvarsplikt. Det innebär att alla som bor här och är mellan 16 och 70 år kan kallas in för att hjälpa till på olika sätt vid krigsfara och krig. Civilplikt inom räddningstjänst är en form av totalförsvarsplikt.

  Aktivering av civilplikt möjliggör en förstärkning av den kommunala räddningstjänstens krigsorganisation och därmed bemanning under höjd beredskap.

 • Vad innebär "annan utredning"?

  Det är den utredning som görs för att identifiera vilka som kan skrivas in för civilplikt och kallas till repetitionsutbildning. Det är ett annat sätt att bli inskriven än via mönstring.

 • Vilka omfattas av annan utredning?

  De personer som är födda 1964 eller senare och har genomfört räddningstjänstutbildning (SMO, GRIB, RÄL A, RÄL B, LK eller liknande) inom MSB eller Statens Räddningsverk de senaste 20 åren.

 • Hur har ni fått tag i mina kontaktuppgifter?

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har lagrat dina personuppgifter sedan du genomförde en räddningstjänstutbildning inom MSB eller Statens Räddningsverk enligt lagen om GDPR. I samband med detta registrerades dina personuppgifter hos myndigheten. Aktuell folkbokföringsadress är hämtad via Skatteverket.

 • Vilken organisation kommer att hantera mina personuppgifter under annan utredning?

  MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

 • Vilka personer är det som kan bli aktuella för inskrivning med civilplikt inom den kommunala räddningstjänsten i det här läget?

  De som kan bli aktuella i ett första skede är personer som genomgått utbildning för att verka som räddningstjänstpersonal på hel- eller deltid men som i dagsläget inte är anställda inom kommunal räddningstjänst.

 • Vilken är Plikt- och prövningsverkets roll inom annan utredning?

  Plikt- och prövningsverket kontrollerar vilka individer som inte är ianspråkstagna. De kommer att gallra ut vilka som redan är krigsplacerade i andra organisationer såsom till exempel Försvarsmakten (inklusive Hemvärnet), kommunal räddningstjänst med flera, samt är mottagare av identifierade personer som bedömts lämpliga för inskrivning till civilplikt.

 • Vad innebär det att MSB blir en bemanningsansvarig myndighet?

  MSB är från och med 19 januari 2024 den myndighet som ansvarar för att identifiera tidigare utbildad personal inom räddningstjänstområdet (annan utredning) och för att genomföra repetitionsutbildning.

  Därefter krigsplaceras individen i en räddningstjänstorganisation.

 • Hur går det till när MSB utreder om jag är aktuell för civilplikt inom räddningstjänst?

  Aktuella personer kommer att få brevutskick med information och frågeformulär till folkbokföringsadressen. Alla som är totalförsvarspliktiga och kan bli aktuella för civilplikt inom kommunal räddningstjänst, måste enligt lag lämna nödvändiga uppgifter om hälsotillstånd, utbildning, arbete och personliga förhållanden i övrigt. 2 kap. 1§ Lag om totalförsvarsplikt (1994:1809)

 • Vad är selekterande för vem som går vidare i annan utredning/för inskrivning till civilplikt?

  Man ska ha tillräckliga kroppskrafter och hälsotillstånd, men även vara tillgänglig för inskrivning. Är man krigsplacerad i annan organisation har den organisationen förtur.

 • Hur görs bedömningen om jag är lämplig för att skrivas in och krigsplaceras?

  MSB gör bedömningen om en individ är lämplig för inskrivning till civilplikt inom kommunal räddningstjänst utifrån inlämnade uppgifter och hälsodeklaration.

 • Vilka uppgifter förväntas man utföra som civilpliktig inom räddningstjänsten?

  Exempel på uppgifter är brandsläckning, räddningsuppdrag, akut omhändertagande av drabbade, transport av skadade, omhändertagande av människor som är fastklämda eller innestängda i raserade byggnader, begränsa och hindra spridning av farliga ämnen inklusive sanering, andra åtgärder för skydd mot kärnvapen och kemiska stridsmedel.

  Även uppgifter kopplat till räddningstjänstverksamheten kan komma ifråga, såsom service och underhåll av materiel, logistik och transporter och dyligt.

 • I vilka befattningar kan man krigsplaceras?

  De personer som efter annan utredning kan krigsplaceras för civilplikt i räddningstjänst skrivs in till befattningen Räddningsperson eller Räddningsbefäl. Se befattningsbeskrivningarna nedan:

  Räddningsperson

  Räddningspersonen ska efter genomförd inledande repetitionsutbildning kunna vara del av räddningstjänstens organisation under höjd beredskap. I befattningen Räddningsperson ingår arbetsuppgifter, ansvar och krav liknande räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB).

  Räddningspersonen har kunskap, färdighet och kompetens för att delta i räddningsinsatser med syfte att begränsa skador på liv, egendom och miljö under höjd beredskap.

  Räddningsbefäl

  Räddningsbefälet ska efter genomförd inledande repetitionsutbildning kunna vara del av räddningstjänstens organisation under höjd beredskap.

  Räddningsbefälet ska vid höjd beredskap i huvudsak leda räddningspersoner och brandmän i uppgiftsnära ledning enligt de lagar som gäller för säkert arbete och vid höjd beredskap.

 • Kan man överklaga ett inskrivningsbeslut?

  Överklagande kan göras till Plikt- och prövningsverket.

 • Vilka fysiska krav ställs för att vara aktuell för civilplikt?

  Den civilpliktige ska kunna utföra moment liknande de som räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB) oftast gör. Det ställs dock inga krav på förmåga till rök- och kemdykning.

  Bedömningen baseras bland annat på den hälsodeklaration som du skickar in till MSB.

 • Vad innebär en krigsplacering inom kommunal räddningstjänst?

  Som räddningsperson/befäl kommer den civilpliktige ingå i kommunens krigsorganisation för räddningstjänst under höjd beredskap. Det innebär att genomföra uppgifter knutna till det kommunala uppdraget enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO).

 • Jag avslutade min anställning i räddningstjänsten eftersom jag inte mådde bra där. Ska jag nu behöva arbeta där igen?

  Blir man krigsplacerad inom den kommunala räddningstjänsten gäller det inom krigsorganisation eller höjd beredskap. Det kommer inte att vara som ett vanligt arbete.

 • Jag bor tillfälligt utomlands. Vad händer då?

  Är du fortfarande folkbokförd i Sverige så är du skyldig att vara tillgänglig för post på din folkbokföringsadress. Uppskov för repetitionsutbildning kan eventuellt ges av Plikt- och prövningsverket.

 • Hur länge kommer jag att vara krigsplacerad inom kommunal räddningstjänst?

  För civilplikt inom kommunal räddningstjänst gäller 10 år efter tjänstgöring eller senaste repetitionsutbildning.

 • Jag är egenföretagare, jag har inte tid att vara civilpliktig eller gå någon utbildning.

  I Sverige gäller totalförsvarsplikt. Det innebär att alla som bor här kan, från det kalenderår man fyller 16 år till slutet av det kalenderår man fyller 70 år, kallas in för att hjälpa till på olika sätt vid krigsfara och krig. Civilplikt inom räddningstjänst är en form av totalförsvarsplikt.

 • Jag är sjuk/skadad. Vilka intyg godtar ni?

  Läkarutlåtande, -intyg och/eller journalanteckning från vårdgivare eller 1177. Det är viktigt att bifogat intyg har väl synligt personnummer på originaldokumentet.

 • Hur görs den medicinska bedömningen om jag till exempel lämnar in ett läkarintyg?

  MSB ansvarar för den totala bedömningen, men medicinsk expertis i form av en bedömningsläkare lämnar ett utlåtande kring huruvida det inskickade underlaget strider mot de medicinska bedömningsgrunderna eller ej.

  De medicinska bedömningsgrunderna i sin helhet hittar du här

Frågor och svar om repetitionsutbildning

Senast granskad: 25 januari 2024

Till toppen av sidan