Till innehåll på sidan

Krigsorganisation och krigsplacering

Som en del i arbetet med att bygga upp ett totalförsvar ska bevakningsansvariga myndigheter, regioner och kommuner skapa en krigsorganisation och bemanna den.

Att skapa en fungerande krigsorganisation bidrar till att samhället fungerar vid höjd beredskap och värnar målet för det civila försvaret.

En del av ett större uppdrag

Regeringen har gett  Försvarsmakten och MSB i uppdrag att verka för att samtliga berörda aktörer krigsplacerar den personal som krävs vid höjd beredskap inom civilt och militärt försvar.

Vägledningar

MSB har tillsammans med andra aktörer tagit fram vägledningar för krigsorganisation och krigsplacering för myndigheter respektive kommuner och regioner.

 

 

 • Vanliga begrepp inom krigsplacering

  Allmän tjänsteplikt

  Allmän tjänsteplikt innebär att alla som bor i Sverige och är mellan 16 och 70 år kan kallas till att tjänstgöra med plikt vid höjd beredskap. Regeringen bestämmer hos vilka arbetsgivare allmän tjänsteplikt ska gälla. Det kan till exempel innebära att en person får i uppdrag att fylla luckan efter någon som kallats in till det militära eller civila försvaret.

  Allmän tjänsteplikt fullgörs genom att den pliktige:

  • kvarstår i sin anställning eller fullföljer ett uppdrag,
  • tjänstgör enligt avtal om frivillig tjänstgöring inom totalförsvaret, eller
  • utför arbete som anvisats honom eller henne av den myndighet som regeringen bestämmer.

  Beredskapsplanering för höjd beredskap

  Planering för verksamheten under höjd beredskap kan sammanställas i en eller flera beredskapsplaner. Sådana planer bör innehålla krigsorganisationen, den personal som ska tjänstgöra i denna samt vad som i övrigt behövs för att berörd aktör ska kunna höja sin beredskap och bedriva verksamheten vid höjd beredskap.

  Höjd beredskap 

  Höjd beredskap är antingen skärpt beredskap eller högsta beredskap. Är Sverige i krigsfara eller råder det sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige har varit i krig eller krigsfara, får regeringen besluta om skärpt eller högsta beredskap. Är Sverige i krig råder högsta beredskap. Beslut om skärpt eller högsta beredskap får avse en viss del av landet eller en viss verksamhet.

  Krigsorganisation/organisering 

  En krigsorganisation är en aktörs organisation vid höjd beredskap. Krigsorganisering innebär att viktiga verksamheter ställs om från fredstida inriktning, reglering och organisering till höjd beredskap och inriktning på uppgifter som har betydelse för totalförsvaret. Vid höjd beredskap ställs andra krav på organiseringen av samhällets verksamhet än vid fredstid. Bland annat träder vissa författningar i kraft, verksamheters fokus skiftas och nationella prioriteringar måste kunna göras.

  Krigsplacering med allmän tjänsteplikt 

  Att vara krigsplacerad med allmän tjänsteplikt innebär att en person är ianspråktagen för att tjänstgöra under höjd beredskap. Skyldigheten att tjänstgöra inträder först när regeringen beslutar om höjd beredskap och föreskriver om allmän tjänsteplikt. Ingen individ kan ha mer än en krigsplacering och tanken är att personen ska vara krigsplacerad i den verksamhet där den gör störst nytta för totalförsvaret.

Senast granskad: 19 mars 2019

Till toppen av sidan