Till innehåll på sidan

Civilplikt

En aktivering av civilplikten innebär att vi i Sverige får bättre möjlighet att planera och förstärka personalförsörjningen inom specifika verksamheter. På det sättet säkerställs att rätt person finns på rätt plats i totalförsvaret.

Genom civilplikten ges en möjlighet att grundutbilda och krigsplacera personer som inte annars är verksamma inom ett område. Detta ger en möjlighet att stärka personalverksamheter som behöver förstärkning under krig. Civilplikten binder till skillnad från den allmänna tjänsteplikten dessutom de enskilda till en viss krigstjänst redan i fred.

Civilplikt är ett av flera sätt att se till att det finns förstärkningspersonal för att viktiga delar av samhället ska fungera också vid höjd beredskap. Civilplikten fungerar på motsvarande sätt som värnplikten. Civilplikten behövs bland annat för att förstärka den kommunala räddningstjänsten som har en mycket viktig uppgift under höjd beredskap.

MSB har fått i uppdrag från regeringen genomföra de åtgärder som behövs för att förbereda för ett beslut om en aktivering av civilplikten som innebär totalförsvarspliktiga som har genomgått relevant utbildning ska kunna skrivas in för civilplikt, fullgöra eventuell nödvändig grundutbildning, krigsplaceras i en befattning samt fullgöra repetitionsutbildning inom kommunal räddningstjänst. Uppdraget ska redovisas senast 1 mars 2023.

MSB analyserar nu vilka personer som har tillräcklig kompetens för att tjänstgöra i räddningstjänsten under krig men som inte är anställda i räddningstjänsten.

Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att genomföra de åtgärder som behövs för att förbereda för en aktivering av civilplikten inom kommunal räddningstjänst

Vid frågor, kontakta krigsplacering@msb.se

Frågor och svar om civilplikt

 • Vad är civilplikt?

  I Sverige gäller totalförsvarsplikt. Civilplikten är en del av totalförsvarsplikten, där även värnplikt och allmän tjänsteplikt ingår. Civilplikten är den civila motsvarigheten till värnplikt och ska bidra till att säkerställa att viktiga delar av samhället fungerar vid höjd beredskap eller krig.

  Enligt regeringen ska de civilpliktiga  bland annat kunna hjälpa den kommunala räddningstjänsten i det vanliga arbetet med exempelvis skogsbränder och trafikolyckor – och rycka in under höjd beredskap. Då kan det handla om sådant som att röja farliga områden och insatser mot kemiska stridsmedel.

  Civilplikten får inte omfatta annan verksamhet som är förenad med egentliga stridsuppgifter än ordnings- eller bevakningsuppgifter.

 • Varför behövs civilplikten?

  Det försämrade globala säkerhetsläget i allmänhet, kriget i Ukraina i synnerhet, har gjort att regeringen vill stärka det svenska totalförsvaret och där ingår civilplikten.

  MSB bedömer att utgångspunkten för personalförsörjningen av det civila försvaret är att anställda och frivilliga ska användas så långt som möjligt. Det finns dock områden där anställda och frivilliga sannolikt inte kommer räcka till och där civilpliktiga därför kan komma att behövas för att säkerställa personalbehoven, till exempel inom den kommunala räddningstjänsten.

 • Vilka personer är det som kan bli aktuella för inskrivning med civilplikt inom den kommunala räddningstjänsten i det här läget?

  Det är personer som genomgått utbildning för att verka som räddningstjänstpersonal på hel- eller deltid men som inte längre arbetar inom kommunal räddningstjänst.

 • Hur många personer kan det handla om?

  Inom ramen för det uppdrag som MSB nu får ska vi göra en bedömning av hur många personer det kan handla om. Det är personer som genomgått utbildning hos MSB de senaste cirka tio åren men som av olika skäl inte är anställda inom kommunal räddningstjänst idag.

 • Vad förväntas av dem som skrivits in med civilplikt i den kommunala räddningstjänsten?

  Det som förväntas av dem är att de bidrar med sin kompetens och erfarenhet för att räddningstjänsten ska klara av sitt uppdrag i krig. För att kunna göra det behöver de skrivas in för civilplikt, genomgå en kompletterande kortare utbildning och så småningom också repetitionsutbildning med viss frekvens.

   

 • Vem kan bli krigsplacerad med civilplikt?

  Alla som omfattas av totalförsvarsplikten, alltså personer som är bosatta i Sverige och som är mellan 16 och 70 år, kan bli krigsplacerade med civilplikt. I praktiken är det dock två grupper man avser när det kommer till civilplikt: unga personer som genomgår civilpliktsutbildning efter mönstring och personer som inte gått en civilpliktsutbildning men som har kunskaper som motsvarar en sådan och därför kan krigsplaceras med civilplikt genom så kallad direktinskrivning.

Senast granskad: 16 januari 2023

Till toppen av sidan