Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 14 juni 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:00

Vidareutvecklingen av Gemensamma grunder firar halvtid med nytt ramverk och öppen remiss

Över 50 aktörer från det svenska beredskapssystemet jobbar tillsammans för att vidareutveckla Gemensamma grunder. Nu öppnar projektet upp för synpunkter om utkast på leveranser inom den nya paketeringen som kallas för Gemensamma grunder – ett ramverk för samverkan och ledning.

Gemensamma grunder lanserades 2014 och har implementerats och använts i vårt beredskapssystem sedan dess. Från januari 2023 beskrivs Gemensamma grunder som ett aktörsgemensamt ramverk för samverkan och ledning som ska användas inför och vid hanteringen av samhällsstörningar. Det är framförallt tre anledningar till Gemensamma grunder byggs upp som ett ramverk. Det handlar om att;

  • Stärka den ”röda tråden” mellan de olika delar som tillsammans utgör Gemensamma grunder, så som en konceptuell grund, förhållningssätt men också gemensamma arbetssätt och checklistor och rutiner.
  • Kommunicera Gemensamma grunder på ett tydligare och begripligare sätt än tidigare.
  • Vara mer normerande, att alla utgår från samma ramverk i aktörsgemensam samverkan.

Förändringar i innehållet

Det sker en del större justeringar innehållsmässigt i det som nu växer från till skillnad från det befintliga materialet. När det gäller vårt gemensamma språk, vår konceptuella grund, har vi bland annat breddat samverkansbegreppet. Erfarenheter från hantering av samhällsstörningar efter 2014 så som pandemin och det försämrade säkerhetspolitiska läget visar att det finns ett tydligt behov av att vidga synen på hur inriktning och samordning kan skapas. De fyra förhållningssätt som nu uppdaterats har fått mer fokus på hur-et, där det tidigare handlade mycket om vad-et. Vi har beskrivit den samverkan som sker innan en Inriktning och samordningsfunktion (ISF) aktiveras, vi kallar det för ordinarie samverkan. Vi har också tagit fram mer konkreta bilder på hur en arbetsprocess för lägesbild ser ut samt tydliggjort rapporteringsvägar i systemet.

Tydligare stöd i nya beredskapssystemet

Den effekt ramverket ska ge till vårt beredskapssystem är tydligare stöd till operativa åtgärder under samhällsstörningar vid fred och krig samt att främja ett effektiv och samordnat agerande hos aktörer. Ramverkets innehåll riktar sig till alla som har ett ansvar för eller som bidrar till att hantera samhällsstörningar. Det vill säga offentliga, privata och ideella organisationer, så som kommuner, regioner, myndigheter, frivilliga organisationer eller företag.

– Det vi gör nu genom ramverket är att fånga upp flera av de viktiga lärdomar som skett under de senaste årens samhällsstörningar. Det handlar både om nya operativa arbetssätt och ett förändrat beredskapssystem med nya roller som sektorsansvar och civilområde. Arbetet tar också hänsyn till det eventuellt kommande medlemskapet i NATO. Här följer vi arbetet noga och ser hur det knyter an till ramverkets innehåll. Vi bedriver utveckling i en föränderlig värld, det är utmanande men också väldigt roligt, berättar Johan Hjelm, chef på enheten för Samverkan och ledning på MSB tillika projektägare.

Öppen remiss

En röd tråd växer fram i utvecklingen men projektet behöver hjälp att hitta luckor för att kunna förbättra arbetet framöver än mer. Det är därför de första utkasten går ut på öppen remiss innan det är helt färdigt. Det vill säga, det är inte slutversioner utan leveranser som de ser ut just nu som vi vill ha synpunkter på för att veta om vi är på rätt väg. Den öppna remissen är riktad till alla organisationer som är en del av det beredskapssystemet som tillsammans hanterar samhällsstörningar. Den öppna remissen pågår till den 22 september 2023 och instruktioner för hur ni lämnar era inspel och synpunkter finns på sidan om Gemensamma grunder ramverk samverkan och ledning på msb.se, via länken nedan.

– Vi är mitt uppe i vad vi kan kalla för en renovering. Vissa saker kommer bytas ut för att ny kunskap eller erfarenhet visar på att vi behöver det. Men det är också viktigt att värna om den bas vi har, så andra delar kommer slipas eller att målas om. De delarna får inte så stora förändringar men kanske ett nytt utseende för att hänga ihop i en helhet. Mitt under denna renovering bjuder vi nu in er att tycka till om våra val och ger en chans att påverka det slutgiltiga resultatet, säger Ida Kullgren från MSB, projektledare för vidareutvecklingen.

Gemensamma grunder ramverk samverkan och ledning på msb.se

Om Gemensamma grunder

Gemensamma grunder beskrivs sedan januari 2023 som ett aktörsgemensamt ramverk för samverkan och ledning som ska användas inför och vid hanteringen av samhällsstörningar. Syftet är att göra det enklare att komma i kontakt med varandra, dela lägesbilder och annan information, samt att åstadkomma inriktning och samordning. Gemensamma grunder lanserades först 2014 och har implementerats och användas i vårt beredskapssystem sedan dess. Den vidareutveckling som nu pågår bedrivs utifrån de behov som framkommit från er aktörer utifrån erfarenheter av implementering och hantering av olika samhällsstörningar.

Publicerad: 14 juni 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:00

Senast granskad: 14 juni 2023

Till toppen av sidan