Till innehåll på sidan

Information om skärpta regler för sprängämnesprekursorer

Den 1 februari 2021 införs reglerna i EU-förordning 2019/1148 i svensk lagstiftning. Den ersätter nuvarande EU-förordning 98/2013 och innebär en viss skärpning av befintliga regler. Det mesta är sig dock likt, och MSB upplyser här om de större förändringar som inträder den 1 februari 2021.

Informationen är översiktlig och ska betraktas som upplysningar – de faktiska bestämmelserna finns i EU-förordning 2019/1148 och den anslutande svenska lagen (2014:799) och förordningen (2014:880) om sprängämnesprekursorer.

 • Ämnen på EU-förordningens bilaga 1 samt tillståndsplikt för privatpersoner
  Ämnen på EU-förordningens bilaga 1 samt tillståndsplikt för privatpersoner
  Ämne Maximal tillåten halt utan tillstånd (viktprocent) Maximal halt som MSB får ge tillstånd till (viktprocent)
  Väteperoxid 12 35
  Nitrometan 16* 100
  Salpetersyra 3 10
  Svavelsyra 15 40
  Ammoniumnitrat 45,7**

  Inte möjligt att få tillstånd

   

  Natriumklorat 40
  Kaliumklorat 40
  Natriumperklorat 40
  Kaliumperklorat 40

  *Motsvarar 12 volymprocent för metanolbaserade bränslen för modellfarkoster

  **Motsvarar 16 viktprocent kväve från ammoniumnitrat (N16)

Förändringar för privatpersoner

Privatpersoner behöver sedan tidigare tillstånd för förvärv, införsel, innehav och användning av produkter som innehåller väteperoxid, nitrometan eller salpetersyra över en viss halt. Vissa andra ämnen är förbjudna för privatpersoner över en viss halt. Från den 1 februari 2021 sker nedanstående förändringar i reglerna för privatpersoner.

Det finns övergångsbestämmelser som innebär att de tillstånd som MSB utfärdat på området gäller till det datum som anges i besluten, dock längst till och med den 1 februari 2022. Vidare får den som redan innehar produkter som blir tillståndspliktiga eller förbjudna i och med de nya reglerna, men inte varit det tidigare, fortsätta att inneha och använda dessa ytterligare ett år utan tillstånd, dvs. till den 1 februari 2022.

 • Begreppet ”enskilda” snävas in till att omfatta alla personer som inte behöver aktuella produkter för professionellt bruk. Detta innebär att alla personer utom de som behöver produkterna för att utöva ett yrke, betraktas som privatpersoner och omfattas av tillståndsplikten. Därmed kommer hobbyverksamhet som bedrivs inom ramen för enskilda firmor eller ideella föreningar också att omfattas av tillståndsplikten.
 • Haltgränsen för när tillstånd krävs för nitrometan sänks från nuvarande 30 till 16 viktprocent. Detta motsvarar en sänkning från nuvarande 25 till 12 volymprocent för de typiska metanolbaserade bränsleblandningar som används för allehanda modellfarkoster. Regeländringen drabbar exempelvis privatpersoner som ägnar sig åt racing med radiostyrda modellbilar, där halten nitrometan typiskt ligger inom detta intervall. Notera dock att den som redan innehar produkter med mer än 16 men högst 30 viktprocent nitrometan alltså får fortsätta inneha och använda dessa ytterligare ett år, dvs. fram till den 1 februari 2022.
 • Produkter som innehåller mer än 15 men högst 40 viktprocent svavelsyra blir tillståndspliktiga. Är halten över 40 viktprocent gäller istället förbud för privatpersoner. Produkter med mer än 15 viktprocent svavelsyra är på grund av att de är starkt frätande sedan många år tillståndspliktiga enligt reglerna om ”särskilt farliga kemiska produkter”. Observera att bilbatterier inte omfattas av regleringen då de betraktas som varor.
 • Produkter som innehåller mer än 16 viktprocent kväve från ammoniumnitrat blir förbjudna för privatpersoner. Denna halt motsvarar ca 45 viktprocent ammoniumnitrat. Dessa produkter har enligt EU:s Reach-förordning sedan många år varit förbjudna att sätta ut på marknaden till andra än yrkesmässiga aktörer. I praktiken sker därför ingen förändring gällande vilka som får ges tillgång till dessa produkter, dvs. lantbrukare och andra yrkesmässiga aktörer berörs inte av detta förbud.
 • Produkter som innehåller mer än 35 viktprocent väteperoxid blir förbjudna för privatpersoner. För produkter med halt över 12 men högst 35 viktprocent väteperoxid gäller tillståndsplikt på samma sätt som enligt nuvarande regler.
 • Produkter som innehåller mer än 10 viktprocent salpetersyra blir förbjudna för privatpersoner. För produkter med halt över 3 men högst 10 viktprocent salpetersyra gäller tillståndsplikt på samma sätt som enligt nuvarande regler.
 • Krav ställs på att förvaringen av tillståndspliktiga produkter är skyddad mot obehörigas åtkomst, och hur detta ska åstadkommas behöver anges i tillståndsansökan. Ansökningsblanketten kommer därför att förändras något. MSB kommer också inom kort att lansera möjligheten att ansöka om tillstånd elektroniskt med hjälp av Bank-ID.

Rapportera till polisen

Från den 1 februari 2021 måste även privatpersoner rapportera stöld eller annan förlust av tillståndspliktiga produkter till polisen.  Detta sker till polisens vanliga telefonnummer för icke-akuta ärenden,
114 14, eller till mejladressen prekursor@polisen.se.


Förändringar för företag

Företag som hanterar produkter som innehåller sprängämnesprekursorer inom ramen för sin yrkesmässiga verksamhet kan fortsätta göra detta som tidigare och behöver alltså inget tillstånd enligt de nya reglerna heller. Företag som inte har anledning att använda sådana produkter inom ramen för sin normala verksamhet behöver dock tillstånd på samma sätt som privatpersoner. Följande förändringar sker för företag från den 1 februari 2021:

 • Företag som tillhandahåller produkter som innehåller aktuella ämnen måste informera de företag de överlåter produkterna till att de omfattas av reglerna om sprängämnesprekursorer. Detta krav införs istället för nuvarande krav på märkning av för privatpersoner tillståndspliktiga produkter, som alltså utgår. Informationen bör vara skriftlig och kan exempelvis tillhandahållas i säkerhetsdatablad eller i dokument som ändå förekommer i samband med transaktioner. Se vidare artikel 7 i EU-förordningen.
 • Företag som tillhandahåller produkter som innehåller ämnen på EU-förordningens bilaga 1 till andra företag ska begära information som visar att mottagaren av produkten har rätt att företräda det aktuella företaget, uppgifter om detta företag samt dess användning av produkten i fråga. Det säljande företaget ska göra en bedömning av huruvida kunden är legitim och har anledning att använda den aktuella produkten inom ramen för företagets verksamhet. Huvudregeln är att detta ska göra för varje transaktion, men det finns möjlighet att endast göra detta årligen för återkommande kunder.  Se vidare artikel 8 i EU-förordningen, som i bilaga VI innehåller ett förslag till hur en kundförsäkran för återkommande kunder kan utformas.
 • Företag som säljer tillståndspliktiga produkter till privatpersoner måste likt idag kontrollera att personen innehar ett giltigt tillstånd från MSB till detta. På de beslut om tillstånd som MBS fattar från den 1 februari 2021 kommer utrymme att finnas där säljare även måste anteckna hur mycket av produkten i fråga som såldes och vilket datum detta skedde.

Kommissionen har gett ut vägledning gällande hur ovanstående krav kan implementeras och andra aspekter av EU-förordningen.

Kommissionens vägledning till EU-förordning 2019/1148

Förändringar för kommuner

Kommunerna är som tidigare ansvariga för en del av tillsynen över reglerna. I och med att reglerna ändras den 1 februari 2021 sker nedan förändringar gällande kommuners tillsyn. MSB avser återkomma med mer detaljerad vägledning till kommunerna så småningom.

 • Kommunernas tillsynsmandat expanderar till att omfatta större delen av EU-förordningens bestämmelser. Det gäller bland annat att privatpersoner innehar vederbörligt tillstånd till produkter som omfattas av förordningens bilaga 1 och förvarar produkterna i enlighet med reglerna, att säljare kontrollerar dessa tillstånd vid privatpersoners inköp, att företag som säljer produkter med sprängämnesprekursorer informerar sina kunder om reglerna och att alla berörda parter är medvetna om skyldigheten att rapportera misstänkta transaktioner, stölder och försvinnanden.
 • För att kommuner ska kunna utöva tillsyn mot privatpersoner kommer MSB att delge aktuell kommun information om de tillstånd som utfärdas till privatpersoner bosatta i kommunen. Detsamma gäller eventuella tillståndspliktiga företag som har sitt säte inom kommunen.

Senast granskad: 4 december 2020

Till toppen av sidan