Till innehåll på sidan

Stöd till aktörer i offentlig miljö

Vägledningen Säkerhet i offentlig miljö riktar sig till olika aktörer i offentlig miljö, som en del i det försvårande arbetet mot terrorism. I den svenska strategin mot terrorism delas terrorbekämpningen in i tre områden: förebygga, förhindra och försvåra.

Vägledningen Säkerhet i offentlig miljö

Vägledningen Säkerhet i offentlig miljö riktar sig till olika aktörer i offentlig miljö, som en del i det försvårande arbetet mot terrorism. I den svenska strategin mot terrorism delas terrorbekämpningen in i tre områden: förebygga, förhindra och försvåra.

Det förebyggande arbetet syftar till att motverka och minska avsikt att begå eller stödja terrorattentat. Det förhindrande arbetet syftar till att motverka och minska förmåga och möjlighet att begå terrorattentat. Det försvårande arbetet syftar till att skapa och upprätthålla skydd för individer och minska samhällets sårbarhet.

Denna vägledning har tagits fram för det försvårande arbetet. Syftet är att skapa förutsättningar för en ökad trygghet och säkerhet i offentliga miljöer där många människor vistas. Vägledningen har tagits fram av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Polismyndigheten.

Utan inbördes ordning har vi identifierat ett antal olika branscher som vägledningen riktar sig till:

 • Nattliv, hotell och restaurang
 • Biografer, teatrar och turistattraktioner
 • Butiker och köpcentrum
 • Hälso- och sjukvård
 • Religiösa samfund
 • Idrottsevenemang och arenor
 • Kollektivtrafik
 • Banker och finansiella institut
 • Skola och annan utbildningsverksamhet

Givetvis kan även andra ha nytta av kunskapen. Nedan hittar du vägledningen i en svensk och en engelsk version.

Publikation

Säkerhet i offentlig miljö : skydd mot antagonistiska hot och terrorism, vägledning

Publikationsnummer: MSB1448

Utgivningsår: 2019

Ett modernt, demokratiskt och öppet samhälle är sårbart för terrorism. Även om risken för varje enskild människa att råka ut för ett attentat är mycket låg behöver olika verksamheter, branscher och ak...

Omslagsbild för Säkerhet i offentlig miljö : skydd mot antagonistiska hot och terrorism, vägledning

Publikationsnummer: MSB1448

Utgivningsår: 2019

Publikation

Guideline on protection of public spaces : Protection against terrorism in crowded places, guidance

Publikationsnummer: MSB1474

Utgivningsår: 2020

A modern, democratic and open society is vulnerable to terrorism. Even if the risk of being a victim of an attack is very small for each individual, various businesses, sectors and actors that are act...

Omslagsbild för Guideline on protection of public spaces : Protection against terrorism in crowded places, guidance

Publikationsnummer: MSB1474

Utgivningsår: 2020

Det har även tagits fram en vägledning som vänder sig till trossamfund. Vägledningen har tagits fram i samarbete med Polismyndigheten och Myndigheten för stöd till trossamfund, SST. Representanter från olika trossamfund har också bidragit i arbetet med vägledningen.

Publikation

Så här kan ni arbeta med er säkerhet – En vägledning för trossamfund

Publikationsnummer: MSB1896

Utgivningsår: 2021

Trossamfunden och deras verksamhet är ett fint uttryck för religionsfriheten i Sverige, och trossamfundens lokaler är platser där människor känner trygghet och upplever gemenskap och mening. Det är vi...

Omslagsbild för Så här kan ni arbeta med er säkerhet – En vägledning för trossamfund

Publikationsnummer: MSB1896

Utgivningsår: 2021

Utbildningspaket i samarbete med aktörer

Efter terrordådet på Drottninggatan 2017 fick MSB ett regeringsuppdrag att öka trygghet och säkerhet i offentlig miljö. En del i uppdraget är att ge stöd till aktörer i offentlig miljö där det samlas mycket människor, så som i handeln, i lokaltrafiken eller i idrottsarenor.

Det har därför tagits fram ett utbildningskoncept som är uppbyggt enligt ett train-the-trainer-koncept. Utbildningarna riktar sig till en bransch i taget och genomförs i samarbete med större organisationer. Tanken är att MSB och Polismyndigheten är med och utbildar initialt, så tar varje organisation vid och ansvarar för implementering på regional och lokal nivå.

 • Under 2019–2021 genomfördes utbildningar i samarbete med Riksidrottsförbundet, idrottsrörelsen och arenaägare.
 • Under 2020-2021 genomfördes utbildningar i samarbete med SST Myndigheten för stöd till trossamfund, Svenska kyrkan och trossamfunden.
 • Under 2021 startade utbildningsinsatser i samarbete med Trafikverket och andra aktörer inom kollektivtrafiksektorn.
 • Under 2021 startade utbildningsinsatser i samarbete med Skolverket och andra aktörer inom skol- och utbildningssektorn.

Arbete pågår med att ta fram en webbaserad utbildning riktad mot aktörer i offentlig miljö.

Säkerhetsguide för evenemang

Uppdaterad utgåva av Säkerhetsguide för evenemang med ett bredare grepp över evenemang både inom musik, idrott och på arenor. Säkerhetsguiden behandlar förutom olycksförebyggande arbete även skydd mot terrorism och andra antagonistiska hot samt brottsprevention.

Första utgåvan publicerades 2008 och en mindre uppdatering publicerades 2011. Guiden översattes till engelska 2013 och uppdaterades 2022. Målgrupp för texten är personer inom arrangörssfären, myndigheter och andra aktörer som kan påverka eller påverkas av evenemang.

Publikation

Säkerhetsguide för evenemang 2021

Publikationsnummer: MSB1757

Utgivningsår: 2021

Säkerhetsguide för evenemang, tredje utgåvan, ger dig som läsare vägledning i hur du kan gå till väga för att anordna säkra evenemang. Guiden riktar sig till arrangörer, myndigheter och andra aktörer ...

Omslagsbild för Säkerhetsguide för evenemang 2021

Publikationsnummer: MSB1757

Utgivningsår: 2021

Publikation

Event Safety Guide

Publikationsnummer: MSB2045

Utgivningsår: 2022

The Event Safety Guide offers the reader guidance on how to proceed when organising safe and secure events. The guide is intended for organisers, authorities, and other stakeholders within the event f...

Omslagsbild för Event Safety Guide

Publikationsnummer: MSB2045

Utgivningsår: 2022

Övriga publikationer

Viktig information om hantering av misstänkta försändelser

Viktig information till organisationer om hantering av misstänkta föremål

Viktig information till allmänheten om åtgärder vid pågående dödligt våld

Området är under utveckling och mer material kommer på sikt.

Senast granskad: 24 november 2022

Till toppen av sidan