Till innehåll på sidan

Ansvar och roller

Krisberedskapen i Sverige regleras i lagar och förordningar och ansvarsförhållanden styrs bland annat av grundläggande principer. Vissa myndigheter har mer ansvar än andra för Sveriges krisberedskap och att planera för totalförsvaret. Men alla statliga myndigheter har ett ansvar att minska sårbarheter i samhället. Även näringsidkare har viktiga roller inom totalförsvaret.

Här kan du som behöver hitta rätt i myndighetssverige läsa mer om roller och ansvar samt om vilka myndigheter som arbetar med krisberedskap inom olika områden.

Förordningar

Ansvar och roller inom krisberedskap styrs bland annat av de förordningar som kallas krisberedskapsförordningen och totalförsvarsförordningen, det vill säga:

Enkelt uttryckt ska statliga myndigheter enligt förordningarna genom sin verksamhet minska sårbarheten i samhället och utveckla en god förmåga att hantera sina uppgifter i vardagen, inför och vid höjd beredskap.

I grunden gäller det alla myndigheter under regeringen med undantag för Försvarsmakten, Kommittéväsendet och Regeringskansliet.

Grundläggande principer

Krisberedskapen och det civila försvaret i Sverige bygger på följande principer

 • Ansvarsprincipen – att den som har ansvar för en verksamhet i normala situationer också har motsvarande ansvar vid störningar i samhället. Aktörer har ett ansvar att agera även i osäkra lägen. Den utökade ansvarsprincipen innebär att aktörerna ska stödja och samverka med varandra.
 • Närhetsprincipen – att samhällsstörningar ska hanteras där de inträffar och av de som är närmast berörda och ansvariga.
 • Likhetsprincipen – att aktörer inte ska göra större förändringar i organisationen än vad situationen kräver. Verksamheten under samhällsstörningar ska fungera som vid normala förhållanden, så långt det är möjligt.

Totalförsvarets krav

Enligt totalförsvarsförordningen ska varje myndighet i sin verksamhet beakta totalförsvarets krav. Till exempel ska de planera för att de under höjd beredskap ska fortsätta sin verksamhet så långt det är möjligt med hänsyn till tillgången på personal och förhållandena i övrigt.

Bevakningsansvariga myndigheter

Vissa myndigheter är särskilt utpekade och har ett ytterligare ansvar som så kallade  bevakningsansvariga myndigheter. Det innebär att de är ålagda att planera och ha beredskap för samhällsstörningar. De ska till exempel genomföra nödvändig omvärldsbevakning, risk- och sårbarhetsanalyser, utbilda och öva berörd personal samt genomföra utvecklingsinsatser för att klara sina uppgifter vid höjd beredskap. De ska även anskaffa de förnödenheter och den utrustning som behövs för att klara uppgifterna vid höjd beredskap som inte kan vänta till en skärpt säkerhetspolitisk situation.

Många myndigheter genomför även risk- och sårbarhetsanalyser tillsammans med andra aktörer, till exempel privata företag, inom sina områden.

Vissa myndigheter som inte är bevakningsansvariga kan ha särskilda uppdrag kopplat till beredskapsfrågor, till exempel Riksbanken.

 • Lista bevakningsansvariga myndigheter

  Bevakningsansvariga myndigheter har ett särskilt ansvar för att förebygga, motstå och hantera krissituationer enligt:  Förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskapAffärsverket Svenska Kraftnät
  ehälsomyndigheten
  Finansinspektionen
  Folkhälsomyndigheten
  Försäkringskassan
  Kustbevakningen
  Livsmedelsverket
  Luftfartsverket
  Läkemedelsverket
  Länsstyrelserna (21)
  Migrationsverket
  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
  Pensionsmyndigheten
  Polismyndigheten
  Post- och telestyrelsen
  Riksgäldskontoret
  Sjöfartsverket
  Skatteverket
  Socialstyrelsen
  Statens energimyndighet
  Statens jordbruksverk
  Statens veterinärmedicinska anstalt
  Strålsäkerhetsmyndigheten
  Säkerhetspolisen
  Trafikverket
  Transportstyrelsen
  Tullverket

Tjänsteman i beredskap (TiB)

Enligt särskilt regeringsbeslut ska vissa myndigheter ha tjänsteman i beredskap (TiB) med uppgift att initiera och samordna det inledande arbetet för att upptäcka, verifiera, larma och informera vid allvarliga kriser.

Ledningsfunktion

Vissa myndigheter ska enligt beslut också ha förmåga att vid en allvarlig kris omgående kunna upprätta en ledningsfunktion, om krisen berör det egna ansvarområdet eller medför behov av stöd till och samverkan med andra aktörer.

Företagares roller och ansvar

Enligt lagen (1982:1004) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen ska ägare eller innehavare av industriella anläggningar och andra näringsidkare lämna de upplysningar som totalförsvarsmyndigheterna behöver för sitt planeringsarbete samt, om det behövs, i övrigt medverka vid planeringen av de egna uppgifterna inom totalförsvaret.

Även arbetsgivarorganisationer och arbetstagarorganisationer är skyldiga att medverka i planering och lämna upplysningar eller annat biträde som totalförsvarsmyndigheterna behöver för sitt planeringsarbete.

De allra flesta näringsidkarna agerar på fria marknader och har inga krav på att ha en förmåga att alltid leverera varor eller tjänster.

Samhällsviktig verksamhet

Samhällsviktig verksamhet är verksamhet, tjänst eller infrastruktur som upprätthåller eller säkerställer samhällsfunktioner som är nödvändiga för samhällets grundläggande behov, värden eller säkerhet.

För vissa samhällsviktiga verksamheter finns det leverans- eller funktionskrav. För många saknas dessa krav vilket innebär att tjänsterna tillhandahålls på affärsmässiga grunder. Det kan uppstå brister i leveranser eller att verksamheten läggs ner av olika anledningar.

Att en myndighet har ett ansvarsområde innebär inte automatiskt att myndigheten har ett ansvar att säkerställa försörjningstryggheten för områdets tjänster, det finns heller inte myndigheter som täcker in alla samhällsviktiga verksamheter.

Mer om samhällsviktig verksamhet

Myndigheter inom krisberedskap

 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
  • Är bevakningsansvarig myndighet
  • Ska ha tjänsteman i beredskap, TiB
  • Ska ha ledningsfunktion som kan aktiveras vid samhällsstörning inom ansvarområdet.

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap arbetar för att göra hanteringen av samhällsstörningar mer effektiv, så att konsekvenserna i samhället begränsas. MSB har ansvar för frågor om skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar, i den utsträckning inte någon annan myndighet har ansvaret.

  MSB företräder det civila försvaret på central nivå i frågor som har betydelse för avvägningen mellan civila och militära behov av samhällets resurser. MSB ger stöd och vägledningar till samhällsaktörer som arbetar med beredskap. MSB:s operativa uppdrag fungerar ur ett allrisk-perspektiv, det vill säga att vi har samma resurser och arbetssätt att utgå ifrån oavsett samhällsstörning.

  MSB har också inom ramen för särskilda ansvarsområden ansvar för att planera och driva förmågeutveckling för krisberedskap och för höjd beredskap inom:

  • Befolkningsskydd
  • Räddningstjänst under höjd beredskap (RUHB)
  • Informationssäkerhet
  • Mediernas beredskapsplanering
  • Säkra kommunikationer
  • Verka för inriktning och samordning och kunna bidra med materiella och personella förstärkningsresurser

  Omvärldsbevakning och samordning

  MSB omvärldsbevakar och samordnar information till myndigheter och regeringen
  •    tar fram nationella lägesbilder om lång- och kortsiktiga konsekvenser för samhällets säkerhet.
  •    håller regeringskansliet informerat om hur utvecklingen kan påverka samhället.
  •    omvärldsbevakar utvecklingen och håller kontakt med berörda aktörer och myndigheter.
  •    arrangerar regelbundna samverkanskonferenser för att ge andra involverade myndigheter tillfälle att delge varandra information och även samordna beslut.

Myndigheter inom livsmedel

 • Livsmedelsverket

  Ansvarar för nationell samordning av kris- och beredskapsplanering för livsmedelsförsörjning i leden efter primärproduktion samt för nationell samordning av beredskapsplanering för dricksvattenförsörjning. Livsmedelverket ansvarar även för att leda och samordna livsmedelskontroll.

  Livsmedelsverket

   

 • Jordbruksverket
  • Är bevakningsansvarig myndighet
  • Ska ha tjänsteman i beredskap, TiB
  • Ska ha ledningsfunktion som kan aktiveras vid samhällsstörning inom ansvarområdet

  Vid kris och höjd beredskap har Jordbruksverket ett ansvar att förebygga, hantera och motverka samhällsstörningar inom primärproduktionen, som är en del av livsmedelsförsörjningen. När allvarliga samhällsstörningar inträffar, leder och samordnar Jordbruksverket arbetet med att hantera konsekvenserna av dessa.

  Utbrott av allvarliga smittsamma djursjukdomar, förorenat djurfoder och förekomst av vissa växtskadegörare är exempel på sådana störningar där Jordbruksverket är krisledande. Jordbruksverket samordnar även insatser vid sådana störningar som kan leda till brist på kritiska resurser för primärproduktionen av livsmedel och foder och för djurens hälso- och sjukvård, så som foderkomponenter, drivmedel, veterinära läkemedel eller växtskyddsmedel.

  Jordbruksverket

 • Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA)
  • Är bevakningsansvarig myndighet
  • Ska ha tjänsteman i beredskap, TiB
  • Ska ha ledningsfunktion som kan aktiveras vid samhällsstörning inom ansvarområdet

  SVA är en expertmyndighet med beredskapsuppdrag. SVA främjar djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och rådgivning, som är en del av livsmedelsförsörjningen. Myndigheten ligger under Näringsdepartementet. Vid SVA finns en ständig beredskap för att snabbt kunna hantera utbrott av smittsamma djursjukdomar för att begränsa sjukdom och lidande hos djur och människor. SVA följer och utvärderar riskerna för spridning av smittsamma djursjukdomar, mellan djur och från djur till människa och miljö. SVA arbetar också aktivt för att genom god djurhälsa minska behovet av antibiotika och på så sätt minska risken för antibiotikaresistens.

  Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA)

Myndigheter inom energi

 • Energimyndigheten
  • Är bevakningsansvarig myndighet
  • Ska ha tjänsteman i beredskap, TiB
  • Ska ha ledningsfunktion som kan aktiveras vid samhällsstörning inom ansvarområdet

  Energimyndigheten är förvaltningsmyndighet för frågor om tillförsel och användning av energi i samhället. Energimyndigheten ska verka för att förena ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet i energisystem som är hållbara och kostnadseffektiva med en låg påverkan på hälsa, miljö och klimat.

  I Energimyndighetens uppdrag ingår att utveckla och samordna samhällets krisberedskap och åtgärder för höjd beredskap inom energiberedskapsområdet och bedriva omvärldsbevakning och analys samt stödja andra myndigheter med expertkompetens inom området.

  Energimyndigheten ansvarar också för att planera, samordna och, i den utsträckning som regeringen föreskriver, genomföra ransoneringar och andra regleringar som gäller användning av energi.

  Myndigheten har flera uppdrag som rör försörjningstrygghet, till exempel

  Vara behörig myndighet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1938 av den 25 oktober 2017 om åtgärder för att

  säkerställa försörjningstryggheten för gas

  fullgöra Sveriges uppgiftsskyldighet enligt kapitel V i avtalet om ett internationellt energiprogram (IEP) som undertecknades i Paris den 18 november 1974 (SÖ 1975:50) och de uppgifter för krisåtgärder som följer av avtalet,

  fullgöra de uppgifter som följer av rådets direktiv 2009/119/EG av den 14 september 2009 om skyldighet för medlemsstaterna att inneha minimilager av råolja och/eller petroleumprodukter,

  vara behörig myndighet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/941 av den 5 juni 2019 om riskberedskap inom elsektorn och om upphävande av direktiv 2005/89/EG, och vid tillämpningen av förordning (EU) 2019/941

  a) särskilt samverka med Affärsverket svenska kraftnät i syfte att säkerställa ett effektivt utarbetande och korrekt genomförande av riskberedskapsplaner samt att underlätta förebyggande och utvärdering av elkriser och informationsutbyte om sådana, och

  b) beakta de underlag som Affärsverket svenska kraftnät tar fram enligt förordningen. Förordning (2019:1304).

  Energimyndigheten

 • Svenska kraftnät
  • Är bevakningsansvarig myndighet
  • Ska ha tjänsteman i beredskap, TiB
  • Ska ha ledningsfunktion som kan aktiveras vid samhällsstörning inom ansvarområdet

  Svenska kraftnät är Sveriges elberedskapsmyndighet. Det innebär att Svk ska se till att hela den svenska elförsörjningen har beredskap för händelser som krig, terrorhandlingar och jordbävningar. Det handlar om störningar som ligger utanför de enskilda elföretagens eget ansvar. Svk arbetar med att förebygga sådana störningar och arbetar för att kunna hantera dem om de skulle uppstå.

  Svk ser till att åtgärder genomförs för att höja beredskapen inom teknik, kommunikation och fysiskt skydd. Svk ger även ut föreskrifter som riktar sig till elföretag. Föreskrifterna är kopplade till förordningen om elberedskap. Det är bara de störningar som drabbar stora områden som Svenska kraftnät ansvarar för. Därför samordnar vi beredskapsåtgärderna på både regional och nationell nivå.

  Svenska kraftnät

 • Strålsäkerhetsmyndigheten
  • Är bevakningsansvarig myndighet
  • Ska ha tjänsteman i beredskap, TiB
  • Ska ha ledningsfunktion som kan aktiveras vid samhällsstörning inom ansvarområdet

  Strålsäkerhetsmyndigheten har till uppgift att samordna de beredskapsåtgärder som krävs för att förebygga, identifiera och upptäcka nukleära och radiologiska händelser som kan leda till skador på människor och miljö.

  www.stralsakerhetsmyndigheten.se

 • Energimarknadsinspektionen

  Energimarknadsinspektionens uppdrag är att arbeta för väl fungerande energimarknader. Vi har tillsyn över och utvecklar spelreglerna på el-, fjärrvärme- och naturgasmarknaderna. Vi arbetar också för att stärka kundernas ställning och trygga samhällets behov av fungerande energidistribution och handel.

  www.ei.se

Myndigheter inom information och kommunikation

 • Post- och telestyrelsen
  • Är bevakningsansvarig myndighet
  • Ska ha tjänsteman i beredskap, TiB
  • Ska ha ledningsfunktion som kan aktiveras vid samhällsstörning inom ansvarområdet

  Post- och telestyrelsen har en grundläggande uppgift att se till att alla i Sverige har tillgång till säkra elektroniska kommunikationstjänster och post genom att exempelvis utöva tillsyn. Vid en kris är PTS uppgift att övervaka situationen, samla in uppgifter om skeendet och rapportera till regeringen och MSB. PTS har nära samverkan med aktörerna i sektorn elektronisk kommunikation genom den Nationella telesamverkansgruppen – NTSG.

  PTS samverkar även med postoperatörer. Det är aktörerna själva som ansvarar för sina nät och tjänster. Ansvaret för att medborgarna kan nå 112 vid en krissituation ligger på räddningstjänstansvariga myndigheter, alltså bland annat kommuner och polis, enligt lagen om skydd mot olyckor. Det är därför som det är den kommunala räddningstjänsten som bestämmer hur alarmeringen ska arrangeras då telefonen upphör att fungera. Nödsamtal via telefon är bara ett sätt av många att alarmera räddningstjänsten.

  www.pts.se

 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
  • Är bevakningsansvarig myndighet
  • Ska ha tjänsteman i beredskap, TiB
  • Ska ha ledningsfunktion som kan aktiveras vid samhällsstörning inom ansvarområdet

  MSB ska också stödja medieföretagens beredskapsplanering. MSB ansvarar för Mediernas beredskapsråd.

  MSB svarar även för utveckling, drift och förvaltning av systemen Rakel, SGSI, VMA.

  MSB följer och analyserar utvecklingen inom medieområdet utifrån ett beredskapsperspektiv. Målet är att varningsmeddelanden, nyheter och samhällsinformation kan produceras av och distribueras via medieföretagen till samhällets medborgare vid extraordinära händelser.

  Mediernas beredskapsrådRakelSGSI

Myndigheter inom transporter

 • Trafikverket
  • Är bevakningsansvarig myndighet
  • Ska ha tjänsteman i beredskap, TiB
  • Ska ha ledningsfunktion som kan aktiveras vid samhällsstörning inom ansvarområdet

  Trafikverkets uppdrag är att ansvara för den långsiktiga infrastrukturplaneringen för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande och drift av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket ska med utgångspunkt i ett trafikslagsövergripande perspektiv samverka med andra aktörer och därvid vidta åtgärder i syfte att utveckla och samordna krisberedskap och planering för höjd beredskap inom transportområdet. I detta ingår att bedriva omvärldsbevakning och analys samt att stödja andra myndigheter med expertkompetens inom området.

  www.trafikverket.se

 • Luftfartsverket (LFV)
  • Är bevakningsansvarig myndighet
  • Ska ha tjänsteman i beredskap, TiB
  • Ska ha ledningsfunktion som kan aktiveras vid samhällsstörning inom ansvarområdet

  LFV har fyra huvudsakliga verksamhets¬områden: flygtrafiktjänst, övriga kommersiella tjänster, forskning och innovation samt anslagsfinansierad verksamhet. Den övervägande delen av flygtrafiktjänsten bedrivs med ensamrätt på en reglerad marknad. Det gäller flygtrafiktjänster i det övre luftrummet samt tjänster som utförs åt Försvarsmakten och Swedavia.

  Luftfartsverket (LFV)

 • Sjöfartsverket

  Sjöfartsverket ansvarar för tillgänglighet, framkomlighet och säkerhet till sjöss genom att tillhandahålla lotsning, farledshållning, isbrytning, sjötrafikinformation, sjögeografisk verksamhet, sjömansservice samt sjö- och flygräddning. Vårt ansvar för sjövägarna löper fram till hamnområdena, där kommunen eller hamnbolaget tar över stafettpinnen.

  Sjöfartsverket

 • Trafikanalys

  Trafikanalys ger kunskapsunderlag till beslutsfattare inom transportpolitiken med utgångspunkt i det transportpolitiska målet. Bland annat utveckla transportpolitiken genom att granska, analysera, följa upp och utvärdera föreslagna och genomförda åtgärder. Ansvarar för officiell statistik inom områdena transporter och kommunikationer, bland annat resvane- och varuflödesundersökningar.

  Trafikanalys

 • Transportstyrelsen
  • Är bevakningsansvarig myndighet
  • Ska ha tjänsteman i beredskap, TiB
  • Ska ha ledningsfunktion som kan aktiveras vid samhällsstörning inom ansvarområdet

  Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. De tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av register arbetar de bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten. De förser samhället med uppgifter om transportmedel och förare.

  Transportstyrelsen

Myndigheter inom hälso- och sjukvård

 • Socialstyrelsen
  • Är bevakningsansvarig myndighet
  • Ska ha tjänsteman i beredskap, TiB
  • Ska ha ledningsfunktion som kan aktiveras vid samhällsstörning inom ansvarområdet

  Socialstyrelsen arbetar för att stärka samhällets beredskap inom hälso- och sjukvård och socialtjänst för att möta allvarliga händelser samt bidra till att minska konsekvenserna av allvarliga händelser. Socialstyrelsen samordnar planläggningen av den civila hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens beredskap och har ett samlat ansvar för att utveckla och upprätthålla expertis inom katastrofmedicin och krisberedskap. Socialstyrelsen ansvarar för att samordna förberedelserna för försörjningen med läkemedel och sjukvårdsmateriel inför höjd beredskap.

  Kopplat till covid-19 har Socialstyrelsen  flertalet regeringsuppdrag, bl.a. att på nationell nivå säkra tillgången på skyddsutrustning och fördela skyddsutrustning och annat material till följd av spridningen av covid-19, att på nationell nivå säkra tillgången till medicinteknisk utrustning m.m. som behövs i vården till följd av spridningen av covid-19 samt att stärka beredskapsarbetet med anledning av utbrottet av covid-19

  Socialstyrelsen

 • Folkhälsomyndigheten
  • Är bevakningsansvarig myndighet
  • Ska ha tjänsteman i beredskap, TiB
  • Ska ha ledningsfunktion som kan aktiveras vid samhällsstörning inom ansvarområdet

  Folkhälsomyndigheten är en bevakningsansvarig myndighet och har det övergripande nationella ansvaret för befolkningens skydd mot smittsamma sjukdomar.

  Folkhälsomyndigheten ska samordna smittskyddet på nationell nivå, samordna förberedelserna för försörjning av läkemedel inför allvarliga utbrott av vissa smittsamma sjukdomar samt samordna beredskapen mot allvarliga gränsöverskridande hälsohot. Folkhälsomyndigheten har ett regeringsuppdrag att lagerhålla vissa antibiotika för beredskapsändamål samt att säkerställa tillgång till vaccinbehandling för befolkningen vid en pandemi.

  Kopplat till covid-19 har Folkhälsomyndigheten flertalet regeringsuppdrag, bl.a. att ta fram en nationell plan för vaccination mot covid-19 samt att ta fram en plan inför eventuella nya utbrott av covid-19

  Folkhälsomyndigheten

   

 • Läkemedelsverket
  • Är bevakningsansvarig myndighet
  • Ska ha ledningsfunktion som kan aktiveras vid samhällsstörning inom ansvarområdet

  Läkemedelsverket har i uppdrag att säkerställa att den enskilda patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel och medicintekniska produkter. Läkemedelsverket ansvarar för nationell läkemedelsupplysning samt för Giftinformationscentralen. Läkemedelsverket ansvarar även för att ge tillstånd till och utöva tillsyn över apoteksverksamheten i Sverige. Utöver detta ska Läkemedelsverket även stödja forskning och innovation inom våra ansvarsområden.

  Kopplat till covid-19 har Läkemedelsverket flertalet regeringsuppdrag, bl.a. om ökad samordning för att säkra tillgången till läkemedel som bedöms vara av central betydelse vid eventuella störningar till följd av spridningen av det nya coronaviruset samt att ta fram en plan inför eventuella nya utbrott av covid-19.

  Läkemedelsverket

 • E-hälsomyndigheten
  • Är bevakningsansvarig myndighet

  E-hälsomyndigheten erbjuder ett antal e-hälsotjänster. E-hälsomyndigheten ska ansvara för register och it- funktioner som öppenvårdsapotek och vårdgivare behöver ha tillgång till för en patientsäker och kostnadseffektiv läkemedelshantering. E-hälsomyndigheten har regeringens uppdrag att utveckla och införa Nationella läkemedelslistan.

  E-hälsomyndigheten

Myndigheter inom skydd och säkerhet

 • Polismyndigheten
  • Är bevakningsansvarig myndighet
  • Ska ha tjänsteman i beredskap, TiB
  • Ska ha ledningsfunktion som kan aktiveras vid samhällsstörning inom ansvarområdet

  Polismyndigheten ska tillsammans med övriga myndigheter inom och utom rättsväsendet bidra till målet för kriminalpolitiken – att minska brottsligheten och öka människors trygghet.

  Polismyndigheten

 • Kustbevakningen
  • Är bevakningsansvarig myndighet
  • Ska ha tjänsteman i beredskap, TiB
  • Ska ha ledningsfunktion som kan aktiveras vid samhällsstörning inom ansvarområdet

  Kustbevakningen bedriver sjöövervakning och utför räddningstjänst till sjöss. Kustbevakningen ansvarar självständigt, för eller biträda en annan myndighet med brottsbekämpning och ordningshållning. Kustbevakningen har även till uppgift att samordna och förmedla sjöläges- och sjöinformation samt kontroll och tillsyn inom områdena fiskeri, jakt, tull- och gräns, sjötrafik samt naturvård och miljöbrott. Vidare ansvarar Kustbevakningen för miljöräddningstjänst till sjöss i syfte att begränsa konsekvenserna av olyckor och utsläpp.

  Kustbevakningen


 • Säkerhetspolisen
  • Är bevakningsansvarig myndighet
  • Ska ha tjänsteman i beredskap, TiB
  • Ska ha ledningsfunktion som kan aktiveras vid samhällsstörning inom ansvarområdet

  Säkerhetspolisen är en säkerhetstjänst med ett nationellt uppdrag som polismyndighet. Säkerhetspolisen förebygger och avslöjar brott mot Sveriges säkerhet, bekämpar terrorism och skyddar den centrala statsledningen. Det görs för att skydda det demokratiska systemet, medborgarnas fri- och rättigheter och den nationella säkerheten. Säkerhetspolisen arbetar även med att höja säkerhetsnivån i Sverige genom att reducera sårbarheter i och säkerhetshot mot skyddsvärda verksamheter.

  Säkerhetspolisen • Åklagarmyndigheten

  Det övergripande målet för kriminalpolitiken är att minska brottsligheten och att öka människors trygghet. Åklagarmyndigheten ska bidra genom att de som begår brott ställs till ansvar för sina handlingar.

  Åklagarmyndigheten

 • Domstolsverket

  Domstolsverkets uppdrag är att bidra till en rättssäker och effektiv verksamhet i domstolarna och de övriga nämnderna och myndigheterna inom Sveriges Domstolar.

  Domstolsverket

 • Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI)
  • Ska ha tjänsteman i beredskap, TiB

  SMHI:s mål är att bidra till god samhällsplanering och ett uthålligt och säkert samhälle. SMHI har en viktig roll i krisberedskapen genom att ta fram beslutsunderlag kopplat till väder, vatten och klimat. Underlagen behövs både före, under och efter samhällsstörningar. Klimatanpassning är en mycket viktig del i att förebygga och hantera framtida samhällsstörningar.

  SMHI ger också andra nödvändiga underlag för dimensionering och förvaltning av samhällsviktiga funktioner, framförallt inom sektorerna transport, energi och säkerhet. Underlag genom data/analyser, prognoser och varningar används för beslut. SMHI har omfattande samverkan med olika aktörer både inom och utanför Sverige. Myndigheten har också en viktig roll inom olika delar av det civila försvaret och samverkar i många frågor med Försvarsmakten.

  SMHI

 • Migrationsverket
  • Är bevakningsansvarig myndighet

  Migrationsverket är en förvaltningsmyndighet med ansvar för frågor som rör uppehållstillstånd, arbetstillstånd, uppehållsrätt, visering, mottagande av asylsökande inklusive boenden, anvisning till kommuner av ensamkommande barn och nyanlända, självmant återvändande, medborgarskap och återvandring. Migrationsverket ska bidra till att säkerställa en långsiktigt hållbar migration som värnar asylrätten och som inom ramen för den reglerade invandringen underlättar rörlighet över gränser, främjar en behovsstyrd arbetskraftsinvandring och tillvaratar och beaktar migrationens utvecklingseffekter.

  Migrationsverket

   

Myndigheter inom finansiella tjänster 

 • Finansinspektionen
  • Är bevakningsansvarig myndighet
  • Ska ha tjänsteman i beredskap, TiB
  • Ska ha ledningsfunktion som kan aktiveras vid samhällsstörning

  Finansinspektionen har ett särskilt ansvar för att planera och vidta förberedelser för att skapa förmåga att hantera en kris, förebygga sårbarheter och motstå hot och risker.

  Finansinspektionen ska vidta de åtgärder som behövs för att hantera konsekvenserna av en krissituation inom ansvarsområdet. Myndigheterna ska samverka med och stödja andra myndigheter vid en sådan krissituation. Finansinspektionen ska också i syfte att stärka sin egen och samhällets krisberedskap analysera om det finns sådan sårbarhet eller sådana hot och risker inom myndighetens ansvarsområde som synnerligen allvarligt kan försämra förmågan till verksamhet inom området. I enlighet med ansvarsprincipen har Finansinspektionen även motsvarande ansvar vid störningar i samhället.

  Finansinspektionen

 • Riksgälden
  • Är bevakningsansvarig myndighet

  Riksgälden har ett särskilt ansvar för att planera och vidta förberedelser för att skapa förmåga att hantera en kris, förebygga sårbarheter och motstå hot och risker. I myndighetens uppdrag ingår att sköta statens upplåning och förvalta statsskulden. Riksgälden är också statens internbank och ansvarar för den statliga betalningsmodellen där stora summor betalas ut och in varje dag via myndigheter och banker. Vid hot om en allvarlig störning i det finansiella systemet kan staten, genom Riksgälden, i vissa fall ge förebyggande statligt stöd till livskraftiga banker och institut. Riksgälden ansvarar även för insättningsgarantin och investerarskyddet. Insättningsgarantin innebär att insättaren får ersättning av staten om banken eller institutet går i konkurs. I enlighet med ansvarsprincipen har Riksgälden även motsvarande ansvar vid störningar i samhället.

  Riksgälden

 • Pensionsmyndigheten
  • Är bevakningsansvarig myndighet

  Pensionsmyndigheten har ett särskilt ansvar för att planera och vidta förberedelser för att skapa förmåga att hantera en kris, förebygga sårbarheter och motstå hot och risker. Myndigheten har i uppdrag att administrera och betala ut pensioner och andra förmåner som administreras av myndigheten. Myndigheten ska informera om och ge pensionsspararna och pensionärerna en samlad bild av hela pensionen samt informera om vilka faktorer och livsval som påverkar pensionens storlek. I enlighet med ansvarsprincipen har Pensionsmyndigheten även motsvarande ansvar vid störningar i samhället.

  Pensionsmyndigheten

 • Skatteverket
  • Är bevakningsansvarig myndighet
  • Ska ha tjänsteman i beredskap, TiB
  • Ska ha ledningsfunktion som kan aktiveras vid samhällsstörning

  Skatteverket har ett särskilt ansvar för att planera och vidta förberedelser för att skapa förmåga att hantera en kris, förebygga sårbarheter och motstå hot och risker. Skatteverket bidrar till att säkerställa finansieringen av den offentliga sektorn, ett väl fungerande samhälle för allmänhet och företag samt i syfte att motverka brottslighet. Beskattning är det i särklass största verksamhetsområdet följt av folkbokföring och brottsbekämpning. I enlighet med ansvarsprincipen har Skatteverket även motsvarande ansvar vid störningar i samhället.

  Skatteverket

 • Försäkringskassan
  • Är bevakningsansvarig myndighet

  Försäkringskassan har ett särskilt ansvar för att planera och vidta förberedelser för att skapa förmåga att hantera en kris, förebygga sårbarheter och motstå hot och risker. Försäkringskassans uppdrag är att administrera en stor del av den svenska socialförsäkringen. Utöver det hanterar myndigheten även ett antal andra bidrag och ersättningar. Myndighetens uppgifter utgör en viktig del av de offentliga trygghetssystemen och har stor betydelse för enskilda, hushåll och företag och därmed hela samhällsekonomin. I enlighet med ansvarsprincipen har Försäkringskassan även motsvarande ansvar vid störningar i samhället.

  Försäkringskassan

 • Riksbanken

  Riksbanken ska enligt riksbankslagen främja ett säkert och effektivt betalningsväsende. Det kan Riksbanken göra genom att på olika sätt bidra till stabiliteten  i det finansiella systemet och genom att se till att det går att göra betalningar på ett säkert och effektivt sätt. Dessutom ansvarar Riksbanken för att försörja landet med sedlar och mynt. I enlighet med ansvarsprincipen har Riksbanken även motsvarande ansvar vid störningar i samhället.

  Riksbanken

 • Arbetsförmedlingen


  Arbetsförmedlingen ansvarar för den offentliga arbetsförmedlingen, dess arbetsmarknadspolitiska verksamhet och ska verka för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt. Myndigheten ska också säkerställa att arbetslöshetsförsäkringen fungerar som en omställningsförsäkring, anlita kompletterande aktörer för att snabbt och effektivt få arbetssökande i arbete. Arbetsförmedlingen har även ett samlat sektorsansvar för handikappfrågor inom arbetsmarknadspolitiken och ett särskilt ansvar för att nyanlända invandrare erbjuds insatser som främjar en snabb och effektiv etablering på arbetsmarknaden. I enlighet med ansvarsprincipen har Arbetsförmedlingen även motsvarande ansvar vid störningar i samhället.

  Arbetsförmedlingen

 • Staten Servicecenter

  Staten Servicecenter tillhandahåller tjänster som gäller administrativt stöd inom lönehantering, HR och ekonomi till andra myndigheter. Myndigheten ger även service och vägledning till medborgare och företagare i tjänster från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket vid dess servicekontor runt om i landet. I enlighet med ansvarsprincipen har Statens Servicecenter även motsvarande ansvar vid störningar i samhället.

  Staten Servicecenter

Geografiskt områdesansvar regionalt

 • Länsstyrelsen
  • Är bevakningsansvarig myndighet
  • Ska ha tjänsteman i beredskap, TiB
  • Ska ha ledningsfunktion som kan aktiveras vid samhällsstörning

  Länsstyrelsen är länken mellan nationell och lokal nivå och ska verka för att nationella mål genomförs i länet med hänsyn taget till regionala förhållanden och förutsättningar. De har bland annat uppgifter i fråga om skydd mot olyckor, krisberedskap, civilt försvar och höjd beredskap. Länsstyrelsen ska vara sammanhållande för krisberedskapen inom sitt geografiska område samt före, under och efter en kris verka för samordning och gemensam inriktning av de åtgärder som behöver vidtas, samt verka för att information till allmänheten och företrädare för massmedia under sådana förhållanden samordnas. Länsstyrelsen ska då också vara en sammanhållande funktion mellan lokala aktörer, som exempelvis kommuner, regioner och näringsliv, och den nationella nivån. I krig eller när regeringen så beslutar ska Länsstyrelsen som högsta civila totalförsvarsmyndighet inom länet verka för att största möjliga försvarseffekt uppnås.

   

  Kopplat till covid-19 har länsstyrelserna flera uppdrag, bland annat uppdrag att regelbundet redovisa läget i länen till regeringskansliet, bistå Socialstyrelsen att samordna tillgången till skyddsutrustning och annat sjukvårdsmaterial inom sitt geografiska område, samt uppdrag att följa efterlevnaden av rekommendationer, råd och riktlinjer som utfärdats för att minska smittspridningen.

  Länsstyrelsen

Geografiskt områdesansvar lokalt

 • Kommuner

  Kommunerna ska vid en extraordinär händelse verka för att de krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer samordnas och att informationen till allmänheten under sådana förhållanden samordnas. Ge länsstyrelsen lägesrapporter och information om händelseutvecklingen, tillståndet och den förväntade utvecklingen samt om vidtagna och planerade åtgärder.

Om utvalda områden

Inom krisberedskap indelas olika områden ofta i sektorer.

I MSB’s handlingsplan för skydd av samhällsviktig verksamhet finns 11 sektorer identifierade. I förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta finns 12 sektorer.

Indelningen har varierat över tid och i denna sammanställning utgår vi från de 7 prioriterade områden för samhällets stöd till försvarsmakten, avgränsningen sker främst för att de myndigheter som finns i berörda sektorer har särskilt utpekade uppgifter inom krisberedskap.

Senast granskad: 1 december 2020

Till toppen av sidan