Till innehåll på sidan

Säkerhet i offentlig miljö

Samhällsplaneringen behöver uppmärksamma att det kan inträffa terrorism och andra antagonistiska hot. På särskilt sårbara platser behöver det skapas skydd mot sprängningar, skjutningar och fordon som vapen. MSB har en roll i det arbetet, tillsammans med andra centrala aktörer.

Regeringens uppdrag till MSB

I oktober 2017 fick MSB i uppdrag av regeringen att verka för samordning av berörda aktörers risk- och sårbarhetsarbete, för att skapa förutsättningar för en ökad trygghet och säkerhet i offentliga miljöer där det vistas många människor. I uppdraget ingick att kartlägga ansvarsförhållanden mellan berörda aktörer, sammanställa väsentliga risker och sårbarheter, samla och sprida kunskap inom området och att ge nationell vägledning för de skyddsåtgärder som behöver vidtas.

MSB:s arbete inom området är en del av Sveriges terrorbekämpning och utgår från förebygga, förhindra och försvåra – den svenska strategin mot terrorism. I strategin mot terrorism delas terrorbekämpningen in i tre områden som benämns förebygga, förhindra och försvåra.

  • Det förebyggande arbetet ska motverka och minska avsikt att begå eller stödja terrorattentat.
  • Det förhindrande arbetet ska motverka och minska förmåga och möjlighet att begå terrorattentat.
  • Det försvårande arbetet syftar till att skapa och upprätthålla skydd för individer och minska samhällets sårbarhet.

Samhället ska även ha en förmåga att hantera konsekvenserna av ett terrorattentat. MSB:s uppdrag inom området rör främst delområdet försvåra och genomförs i stor utsträckning tillsammans med Polismyndigheten.

Arbetsområden inom Säkerhet i offentlig miljö

MSB kommer i arbetet att verka för att höja kunskapen och förmågan inom nedanstående arbetsområden. Arbetet är i ett uppstartsskede. 

Samhälls- och stadsplanering samt fysiskt skydd

Verka för att öka kunskapen hos länsstyrelser och kommuner om samhälls- och stadsplanering som på ett bättre sätt beaktar skydd mot terrorism och antagonistiska hot i offentliga miljöer. Utveckla kunskap och stödja de aktörer som verkar i den offentliga miljön med vägledning om effektiva skyddsåtgärder.

Kunskaps- och förmågehöjande stöd till aktörer

Verka för att öka kunskapen och förmågan hos privata och offentliga aktörer som verkar i den offentliga miljön. Det kunskaps- och förmågehöjande stödet avser åtgärder som genomförs före, under och efter ett attentat.

Analys av risker och sårbarheter

Genomföra analyser om risker och sårbarheter vid genomförda terrorattentat med syftet att säkerställa att de skyddsåtgärder som vidtas i den offentliga miljön är effektiva.

Medvetandehöjning hos allmänheten

Verka för att öka kunskapen och medvetenheten hos allmänheten om terrorism och antagonistiska hot. Syftet är främst att allmänheten ska kunna fatta väl avvägda beslut under ett terrorattentat och därmed minska skadeutfallet vid eventuella terrorattentat.

Stöd till aktörer i offentlig miljöInformation riktad till allmänheten

Senast granskad: 6 november 2019

Till toppen av sidan