Till innehåll på sidan

Nationellt center för cybersäkerhet (NCSC)

Försvarets radioanstalt, Försvarsmakten, MSB och Säkerhetspolisen har tillsammans upprättat ett nationellt cybersäkerhetscenter på uppdrag av regeringen.

Cybersäkerhetscentret syftar till att ge förbättrade möjligheter att höja den nationella förmågan att förebygga, upptäcka och hantera cyberangrepp och andra IT-incidenter som riskerar att skada Sveriges säkerhet.

Verksamheten i centret ska successivt byggas upp under en femårsperiod för att kunna ge full effekt 2025. Centret ska ha nära samarbete med Post- och telestyrelsen, Polismyndigheten samt Försvarets materielverk.

Målet är att centret på sikt ska:

  • sammanställa gemensamma analyser och övergripande lägesbilder avseende hot och sårbarheter
  • sprida information mellan ingående myndigheter och andra aktörer
  • koordinera arbetet vid it-incidenter och cyberangrepp

Besök Nationellt center för cybersäkerhets webbplats

Cybersäkerhetscentrets rapporter sprider kunskap om cyberangrepp

Centret vill uppmärksamma och sprida kunskap så att fler kan ha ett tillräckligt skydd och vidta åtgärder för att stärka sin motståndskraft mot olika typer av cyberangrepp. Rapporterna som ska fungera som stöd har tagits fram i ett samarbete mellan myndigheter som har i uppgift att skydda Sverige mot cyberhot.

Cybersäkerhet i Sverige 2021– i skuggan av en pandemi

Rapporten presenterar lärdomar som de samverkande myndigheterna gemensamt drar och rekommendationer utifrån dessa lärdomar. En viktig sådan lärdom är att de hot, risker och behov av åtgärder som myndigheterna redan innan pandemin flaggat för kvarstår även under en kris. 

Cybersäkerhet i Sverige 2021– i skuggan av en pandemi

Cybersäkerhet i Sverige 2020 – hot, metoder, brister och beroenden

Detta är en sammanställd beskrivning över cybersäkerhetsrelaterade hot och innehåller exempel från verkligheten. Rapporten är avsedd att ge stöd till analyser och riskbedömningar vid exempelvis beslut om verksamhetsutveckling, kontrakt eller investeringar.

Cybersäkerhet i Sverige 2020 – hot, metoder, brister och beroenden

Cybersäkerhet i Sverige 2020 - rekommenderade säkerhetsåtgärder

Rapporten ger rekommendationer om vilka åtgärder som behöver vidtas och hur man rent praktiskt bör gå tillväga för att bygga en säkrare IT-miljö. I många fall handlar det om ett ändrat arbetssätt inom organisationen och att planera, testa, och införa tekniska åtgärder på ett systematiskt sätt.

Cybersäkerhet i Sverige 2020 - rekommenderade säkerhetsåtgärder

Senast granskad: 9 februari 2024

Till toppen av sidan