Till innehåll på sidan

Ta hänsyn till rymdsäkerhet i ert arbete

Det utbredda beroendet av rymdtjänster ökar vikten av att samhällsviktig verksamhet och ägare av kritisk infrastruktur analyserar sitt beroende till dessa tjänster. Verksamheterna och ägare av kritisk infrastruktur behöver ta med rymdsäkerhet i bedömningen vid bland annat risk- och sårbarhetsanalyser och kontinuitetshantering.

Rymdtjänster använder sig av satelliter som cirkulerar i omloppsbanor runt jorden och fungerar ofta som komplement till rent markbundna lösningar och erbjuder tjänster för bland annat:

Satellitnavigering via GNSS-tjänster som erbjuder information om tid, takt och position för exempelvis:

  • Drift av elnät genom synkronisering av tid och takt.
  • Information om destination och vägval till utryckningsfordon från polis, räddningstjänst och ambulans.
  • Lokalisering av mottagare av gods och för transportplanering av flyg, tåg, fartyg och yrkestrafik.

Jordobservation för att observera och samla in stora mängder data om förhållanden på jorden som kan användas för:

  • Väderleksprognoser, klimatövervakning och jord- och skogsbruk.
  • Katastrofhantering.
  • Rättsväsende, försvar och krisberedskap.

Kommunikation via satellit används dagligen för till exempel data, telefoni och TV på platser som är otillgängliga, exempelvis på platser till havs eller i områden drabbade av naturkatastrofer eller andra krissituationer.

Analysera beroenden och kontinuitetshantera

Ansvariga för samhällsviktig verksamhet eller kritisk infrastruktur ansvarar för att analysera sitt beroende till rymdtjänster och säkerställa att viktiga samhällsfunktioner kan fungera även vid tillfälle av avbrott i rymdtjänster.

MSB rekommenderar att verksamheter beaktar och kartlägger sitt beroende till rymdtjänster i bland annat i sina risk- och sårbarhetsanalyser och i sin kontinuitetshantering. 

Senast granskad: 9 februari 2024

Till toppen av sidan