Till innehåll på sidan

Om NCC-SE

Sveriges nationella samordningscenter för forskning och innovation inom cybersäkerhet (NCC-SE) främjar samarbete mellan svenska forskningsinstitut, företag och myndigheter för utveckling av cybersäkerhetslösningar.

NCC-SE knyter kontakt mellan svenska och europeiska forskare och företag, underlättar för svenska aktörer att svara på europeiska forsknings- och innovationsutlysningar och stödjer tillsammans med andra nationella samordningscenter EU:s kompetenscentrum för cybersäkerhet (ECCC) i uppdraget för ökad cybersäkerhet inom EU.

Samarbete stärker cybersäkerheten

NCC-SE ansvarar i samarbete med RISE för att driva den nationella kompetensgemenskapen Cybernode. Cybernode är en plattform där akademin, näringslivet och offentlig sektor bygger upp samarbeten med målsättningen att initiera forskning och innovation inom cybersäkerhet.

EU-utlysningar till forskning och innovation

NCC-SE erbjuder vägledning om hur man söker EU-finansiering för utveckling av nya cybersäkerhetslösningar och genomför nationella utlysningar för att stärka små och medelstora företag.

 • Horisont Europa Cybersäkerhet stöder forskning och innovation för utveckling av cybersäkerhetslösningar.
 • Digital Europa Cybersäkerhet är ett EU-finansieringsprogram som ska forma och stödja den digitala omvandlingen av Europas samhälle och ekonomi. Programmet har en budget på 7,6 miljarder euro för att bygga digital kapacitet och infrastruktur inom EU.

Vill du ha mer information eller komma i kontakt med oss?

För vägledning i hur du söker EU-finansiering för forskning och innovation som kan bidra till nya cybersäkerhetslösningar kan di kontakta oss på:
ncc-se@msb.se

Mer information finns på sidan: msb.se/ncc-se

Är du intresserad av att bli medlem i Cybernoden?
Läs mer om medlemskapet på Cybernodes webbplats

Se filmen från invigningen av NCC-SE

NCC-SE invigdes den 14 juni 2022 med ett seminarium där bland andra MSB:s generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka talade om vikten av ett europeiskt samarbete för att främja cybersäkerhet. Inspelningen av seminariet är cirka två och en halv timme långt.

 • Regeringsuppdraget till MSB att inrätta Sveriges nationella samordningscenter

  I september 2021 fick MSB uppdraget att förbereda inrättandet av Sveriges nationella samordningscenter för forskning och innovation inom cybersäkerhet (NCC-SE). Uppdraget har skett i samverkan med bland annat Vinnova och DIGG. Den 14 juni 2022 invigdes centret.
  MSB presenterar i myndighetens redovisning ett förslag på hur NCC-SE ska sättas upp under 2022. MSB tar upp vilka uppgifter myndigheten avser att utföra som hur NCC-SE ska styras och organiseras inom myndigheten, vad MSB behöver för resurser och vilka samverkansgränssnitt som kan bidra till MSB:s uppdrag som NCC-SE.

  Regeringsuppdraget genomfördes i samverkan med Vinnova och DIGG och i dialog med RISE och andra relevanta aktörer.

  Förberedande åtgärder genomförs för att inrätta NCC-SE

  MSB genomför nu förberedande åtgärder för att inrätta NSC. Kraven på NCC i CCCN-förordningen innefattar uppgifter kopplade till stöd till ECCC och nätverket av nationella samordningscenter, samordning av kompetensgemenskapen, bidrag med teknisk kompetens till utvecklingen av EU-program, främjande av EU-programmen, vägledning till aktörer vid utlysningar, samt förmågan att förvalta EU-medel för stöd till tredje part.Redovisning av regeringsuppdraget att vidta förberedelser för att bli nationellt samordningscenter

 • EU-förordningen (CCCN)

  Den 28 juni 2021 trädde Europaparlamentets och rådets förordning i kraft gällande inrättande av EU:s kompetenscentrum för cybersäkerhet och av nätverket av nationella samordningscenter. Förordningen kallas CCCN-förordningen.

  Bakgrund till förordningen

  Bakgrunden till CCCN-förordningen är EU:s beroende av icke-europeiska cybersäkerhetsleverantörer och delvis fragmenterade insatser inom forskning och innovation. Det ligger i unionens strategiska intresse att säkerställa att den bibehåller, utvecklar och samlar relevant forskningskapacitet, teknisk kapacitet och kompetens inom cybersäkerhet. Det är för att trygga nätverk och informationssystem för samhällsviktiga tjänster och samtidigt tillhandahålla marknadsledande cybersäkerhetsprodukter och tjänster.

  Små och medelstora företag (SMF) lyfts fram som extra viktiga intressenter, då de kan tillhandahålla spjutspetslösningar inom cybersäkerhet, samtidigt som de SMF som inte har kapacitet att investera i cybersäkerhet kan vara extra sårbara för incidenter. 

  Förordningen beskriver tre delar

  CCCN-förordningen reglerar och beskriver huvudsakligen tre delar i ett ekosystem för cybersäkerhetsforskning, innovation och tillämpning i EU:

  • Ett europeiskt kompetenscentrum för cybersäkerhet (ECCC);
  • Ett nätverk av nationella samordningscentrum (NSC);
  • En europeisk kompetensgemenskap.

  Uppdraget för EU:s kompetenscentrum och nätverket av nationella samordningscentrum är att stärka EU:s förmåga och konkurrenskraft inom cybersäkerhet genom att utveckla unionens kapacitet inom forskning, innovationer och kompetens.

Senast granskad: 15 februari 2024

Till toppen av sidan