Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 20 maj 2024 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 07:30

Rapport och dashboard om de 26 identifierade områdena med betydande översvämningsrisk

I februari identifierade MSB 26 områden med betydande översvämningsrisk runt om i Sverige. Nu publiceras den bakomliggande rapporten tillsammans med en dashboard.

Vart sjätte år genomför MSB en översyn av vilka områden som bedöms ha betydande risk för översvämning ur ett nationellt perspektiv. Översynen görs enligt förordning (2009:956) om översvämningsrisker. MSB publicerar nu rapporten med underlaget som identifieringen bygger på tillsammans med en interaktiv karttjänst, en så kallad dashboard.

I rapporten redovisas stegen i urvalsprocessen och vägen fram till att de 26 områdena identifierades. Som underlag till identifieringen har information från öppen tillgänglig geografisk information använts tillsammans med statistik från SCB på antalet folkbokförda och anställda samt översvämningskarteringar från både MSB och Svenska Kraftnät.

Både i rapporten och i dashboarden går det att utläsa hur många boende och anställda som skulle påverkas vid olika typer av översvämningar och händelser. Det går även att utläsa påverkan på Översvämningsförordningens fyra fokusområden; människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet. I dashboarden presenteras information grafiskt, det går att växla och jämföra information mellan olika områden för egna sammanställningar.

Områdena påverkas olika

De 26 områdena påverkas på olika sätt utifrån vilka verksamheter, infrastrukturer, natur- och kulturområden som ligger i de översvämningshotade områdena. Tittar man på de 26 områdena gemensamt så visar underlaget att vid en 100-års händelse bor och arbetar flest människor i områden med risk för översvämning vid ett skyfall (figur 1). Däremot är antalet påverkade verksamheter, infrastrukturer, natur- och kulturområden fler vid havet än vid sjöar, vattendrag och skyfall (figur 2).

Antalet folkbokförda i de 26 områdena som påverkas vid olika typer av översvämningar.
Påverkan på verksamheter, infrastrukturer, natur- och kulturområden (utifrån de fyra fokusområdena) vid olika typer av översvämning.

Förra gången översyn av områden med betydande översvämningsrisk genomfördes var 2018. En stor skillnad från den översynen är att nu har även områden identifierats med betydande översvämningsrisk från skyfall. För de områden som nu är identifierade följer ett arbete som sträcker sig över en 10-årsperiod med att kartlägga risker, identifiera åtgärder samt implementering av dessa för att minska konsekvenserna av översvämningar. Det arbetet drivs av MSB tillsammans med berörda länsstyrelser och kommuner.

Statsbidrag för naturolyckor

Kommuner kan söka statsbidrag från MSB för sitt förebyggande arbete mot översvämning, ras, skred och erosion. För 2024 har regeringen avsatt cirka 500 miljoner kronor för att förhindra och minska konsekvenserna av naturolyckor.

Publicerad: 20 maj 2024 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 07:30

Senast granskad: 20 maj 2024

Till toppen av sidan