Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 20 december 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 15:15

Upphandling av kärnnät med tillhörande tjänster är klar

MSB har i uppdrag av regeringen att erbjuda tjänster för mobil datakommunikation i ett statligt kontrollerat kärnnät. I dag har MSB meddelat tilldelningsbeslut till kärnnätsleverantören Ericsson AB. Nu inträder en avtalsspärr på 10 dagar. Kontrakt med leverantör kan tidigast signeras den 3 januari 2024.

Genom denna tilldelning fortsätter utvecklingen att möta användarorganisationernas behov av samhällsviktiga kommunikationstjänster som stärker Sveriges förmåga till samverkan och ledning inom totalförsvaret

– Med ett statligt kontrollerat kärnnät tar vi ytterligare ett kliv framåt i återbyggnaden av Sveriges totalförsvarsförmåga, säger Ronny Harpe, verksamhetschef på Rakel och ledningssystem. Ett statligt kontrollerat kärnnät öppnar upp möjligheter att utveckla gränsöverskridande kommunikationslösningar med andra länder.

Regeringen gav under 2020 MSB i uppdrag att tillhandahålla mobil datakommunikation (bredbandstjänster) som komplement till dagens Rakel. Uppdraget syftade även till att delar av den kompletterande lösningen även skulle kunna anpassas för vidare utveckling av Rakel generation 2.

Processen bakom tilldelningsbeslutet

Som operatör av det nationella kommunikationssystemet Rakel äger MSB centrala delar av systemet, inklusive ett dedikerat kärnnät.

Utifrån tidigare analyser i regeringsuppdrag om statligt ägande och kontroll, är bedömningen att ett dedikerat kärnnät är av central betydelse för att garantera att informationstillgångar hanteras på ett korrekt sätt för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar.

Under uppdragets gång har säkerhetsskyddsanalyser genomförts med tillhörande samrådsförfarande med tillsynsmyndigheten Säkerhetspolisen.

MSB annonserade i juli 2021 en upphandling av kärnnät med drift och kundstöd. I december 2021 beslutade MSB att avbryta upphandlingen på grund av att inga fullständiga anbud inkommit. Marknaden bedömdes sakna leveransförmåga.

Efter den avbrutna upphandlingen 2021 så startade MSB en ny, med ny inriktning att i ett första steg endast upphandla ett kärnnät.

MSB kompletterar nu dagens Rakel med mobil datakommunikation. I ett nästa steg fortsätter MSB arbetet med Rakel generation 2 genom det regeringsuppdrag som beslutades den 14 december 2023. Uppdraget innefattar att analysera ett förslag från Teracoms AB i relation med den slutredovisning som MSB och Trafikverket lämnade i februari 2023.

 

Publicerad: 20 december 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 15:15

Senast granskad: 20 december 2023

Till toppen av sidan