Till innehåll på sidan

Elektromagnetiska hot

Elektromagnetiska hot kan slå mot informationssystem genom att påverka den elektronik de körs på, och/eller de trådlösa kommunikationer de ofta är beroende av.

Vad händer i samhället om mobilnätet inte fungerar, betaltjänster via internet eller uttagsautomater är oanvändbara, trafiksignaler på vägar och järnvägar är nedsläckta, det inte längre finns TV- eller radio­utsändningar på grund av att någon antagonistisk grupp slagit ut dessa med elektromagnetiska medel?

Kan utsättas för angrepp

Det civila samhällets krishanteringsförmåga är beroende av ett flertal system som innehåller elektronisk utrustning för styrning, kontroll, övervakning, kommunikation med mera. Dessa kan utsättas för angrepp med olika typer av antagonistiska elektromagnetiska hot (EM-hot), som exempelvis kraftiga störsändare eller vapen som avger elektromagnetiska pulser.

Militärt har telekrigsområdet blivit ett av de centrala verktygen i konflikter runt om i världen. Civilt har störsändare kommit att användas, exempelvis av polis för att ta ner drönare, men även av kriminella till exempel för att slå ut villalarm vid inbrott.

Störningar i informationssystem

Kunskapen om dessa möjligheter sprids samtidigt som man kan konstatera att det inte krävs några exotiska, svårhanterliga material eller industriell kapacitet för att konstruera utrustning som kan åsamka stora störningar i informationssystem som innehåller och styrs av elektronik.

Rapportera misstänk incident och störning

MSB har tagit fram ett informationsblad innehållandes kontaktinformation till för civilsamhället relevanta kontaktpunkter vid misstänkt elektromagnetisk incident och/eller störning.  Incidenter och störningar ska rapporteras till relevant myndighet. Rapportering är viktigt för att myndigheter ska kunna upprätta en lägesbild kring såväl it-incidenter, som störningar orsakade av elektromagnetiska fenomen.

Informationsblad – kontaktinformation

Risk- och sårbarhetsanalys och utbildningsmaterial

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har på MSB:s uppdrag tagit fram utbildningsmaterial, samt en vägledning för risk och sårbarhetsanalys rörande elektromagnetiska hot.

Elektromagnetiska hot mot trådlösa system - En studie av incidenter, möjliga hot och åtgärder

Studien presenterar kortfattat hotbilden mot samhällsviktig verksamhet och ger exempel på både avsiktliga och oavsiktliga störningar i Sverige. Den redogör även för hypotetiska störningsscenarier och åtgärder mot elektromagnetiska hot, baserade på erfarenheter från berörda svenska myndigheter.

Rapport: Elektromagnetiska hot mot trådlösa system, En studie av incidenter, möjliga hot och åtgärder

Centrala Beredningsgruppen Elektromagnetiska Hot (CBG EM-hot)

CBG EM-hot är ett forum för informationsspridning och samverkan om EM effekter. Beredningsgruppen initierades 1980 av ÖB. Nuvarande ordförande är Försvarshögskolans representant. MSB är nuvarande huvudman. Beredningsgruppen kan kontaktas via MSB.

Faktablad: Centrala Beredningsgruppen Elektromagnetiska Hot (CBG EM-hot) - forum för informationsspridning och samverkan om EM-effekter

Senast granskad: 14 januari 2021

Till toppen av sidan