Till innehåll på sidan

FN och OTIF och transport av farligt gods

Svensk reglering av transport av farligt gods på väg och järnväg utgår i allt väsentligt från internationella överenskommelser som FN respektive OTIF fastställer.

FN ansvarar för överenskommelsen avseende vägtransporter (ADR), medan den mellanstatliga organisationen OTIF ansvarar för motsvarande överenskommelse avseende järnvägstransporter (RID). MSB deltar aktivt i utvecklingen av överenskommelserna genom att bland annat delta i de olika kommittéer och arbetsgrupper som diskuterar, ändrar och fastställer dem.

FN-rekommendationerna

De så kallade FN-rekommendationerna (UN Model Regulations) är grunden för all utveckling av bestämmelser för transport av farligt gods, oavsett transportslag. Rekommendationerna utgör den globala inriktningen för hur bestämmelserna ska formuleras och struktureras. Bland annat ges inriktningen för klassificering av farligt gods, krav på inneslutningar och märkning.

FN-rekommendationerna utvecklas fortlöpande och fastställs av en expertkommitté inom FN:s ekonomiska och sociala råd (ECOSOC) samt två underkommittéer till expertkommittén.

MSB och Kemikalieinspektionen företräder Sverige i kommittéerna.

FN-rekommendationerna finns i bokform, men kan även laddas ner från FN:s webbplats. Vartannat år publicerar FN nya FN-rekommendationer.

FN-rekommendationernaMed FN-rekommendationerna som grund utvecklas därefter samtliga internationella överenskommelser för transport av farligt gods, det vill säga

  • överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR),
  • reglementet för internationell transport av farligt gods på järnväg (RID),
  • the international maritime dangerous goods code (IMDG-koden), och
  • the international civil aviation organization technical instructions on the safe transport of dangerous goods by air (ICAO-TI).

Respektive överenskommelse innehåller även bestämmelser som är unika för transportslaget, liksom bestämmelser som av historiska skäl är unika.

Internationell transport av farligt gods på land

För internationell transport av farligt gods på väg och järnväg gäller överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR), respektive reglementet för internationell transport av farligt gods på järnväg (RID).

Regleringarna gäller för transporter som utförs mellan länder som har anslutit sig till respektive överenskommelse. Vilket innebär praktiskt taget samtliga europeiska länder samt vissa länder i Mellanöstern och Nordafrika.

För att så mycket som möjligt av innehållet ska vara lika i ADR och RID organiserar FN och OTIF det så kallade Joint-mötet (Joint Meeting). Vid dessa möten träffas representanter från länderna som är anslutna till ADR respektive RID och utvecklar gemensamma, liktydiga bestämmelser. Besluten som fattas av Joint-mötet är dock endast rådgivande. De formellt bindande besluten fattas av respektive organisation, det vill säga av FN för vägtransporter och av OTIF för järnvägstransporter.

MSB företräder Sverige i Joint-mötet.

Internationell transport av farligt gods på väg (ADR)

ADR utvecklas fortlöpande och fastställs av FN:s ekonomiska kommission för Europa (United Nations Economic Commission for Europe, UNECE). Arbetsgruppen som ansvarar för ADR benämns Working Party 15 (WP.15). 54 länder är anslutna till ADR.

WP.15 utvecklar och fastställer innehållet i ADR med FN-rekommendationerna och de rådgivande besluten från Joint-mötet som grund. Dessutom tillkommer bestämmelser som är unika för vägtransporter som exempelvis krav på förarutbildning och krav på fordon.

MSB företräder Sverige i WP.15.

ADR finns i bokform, men kan även laddas ner från FN:s webbplats. Vartannat år publicerar FN en ny ADR.

ADR på FN:s webbplats

Internationell transport av farligt gods på järnväg (RID)

RID utvecklas fortlöpande och fastställs av den mellanstatliga organisationen Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail (OTIF). Grupperna inom OTIF som ansvarar för RID benämns RID Committee of Experts och Standing working group. RID utgör bihang C till fördraget om internationell järnvägstrafik (Convention concerning International Carriage by Rail, COTIF). 45 länder är anslutna till RID.

Kommittén och arbetsgruppen utvecklar och fastställer innehållet i RID med FN-rekommendationerna och de rådgivande besluten från Joint-mötet som grund. Dessutom tillkommer bestämmelser som är unika för järnvägstransporter, exempelvis krav på cisternvagnar och märkning av vagnar.

MSB företräder Sverige i RID Committee of Experts och Standing working group.

RID finns i bokform, men kan även laddas ner från OTIF:s webbplats. Vartannat år publicerar OTIF en ny RID.

RID på OTIF:s webb

Internationell transport av förpackat farligt gods till sjöss (IMDG-koden)

Vid internationella transporter av förpackat farligt gods till sjöss ska IMDG-koden (International Maritime Dangerous Goods Code) tillämpas. IMDG-koden utarbetas av den internationella sjöfartsorganisationen IMO (International Maritime Organization).

IMO har även utarbetat rekommendationer för hantering av farligt gods i hamnar (Recommendations on the Safe Transport of Dangerous Cargoes and Related Activities in Port Areas).

På vissa rutter mellan Danmark, Tyskland, Polen, Finland, Estland, Lettland, Litauen och Sverige kan även det s.k. Östersjöavtalet tillämpas (Memorandum of Understanding for the Transport of Dangerous Goods on Ro-Ro Ships in the Baltic). Östersjöavtalet syftar till att underlätta transport av farligt gods som sker med ”ro-ro”-fartyg i Östersjön, genom att göra avsteg från de regler som normalt gäller vid internationell sjötransport dvs. IMDG-koden.

Transportstyrelsen är behörig myndighet för sjötransporter av farligt gods och företräder Sverige i arbetet med att utveckla IMDG-koden, hamnrekommendationerna och Östersjöavtalet.

Internationell transport av farligt gods i luften (ICAO-TI)

För luftfartens del återfinns den rättsliga regleringen av farligt gods i ICAO Technical Instructions (ICAO-TI) som den Internationella Civila Luftfartsorganisationen (ICAO) publicerar. Instruktionerna är bindande för de länder som har biträtt konventionen om internationell civil luftfart (Chicago-konventionen). Därutöver har flygbolagen inom den internationella luftfartsorganisationen (IATA) utarbetat regler som är baserade på ICAO-TI och kompletterade med bolagens tilläggsregler. Dessa regler har benämningen Dangerous Goods Regulations (DGR).

Transportstyrelsen är behörig myndighet för lufttransporter av farligt gods och företräder Sverige i arbetet med att utveckla ICAO-TI.

Senast granskad: 16 januari 2023

Till toppen av sidan