Till innehåll på sidan

MSB:s arbete med informationssäkerhet och cybersäkerhet

MSB:s uppgifter inom informations- och cybersäkerhetsområdet är att bland annat ansvara för utveckling och förvaltning av säkra kommunikationer, vara råd- och stödgivande i informationssäkerhetsarbetet och hantera samt förebygga it-incidenter.

  • MSB:s analyserar och bedömer omvärldsutvecklingen, är regelgivande inom området, lämnar råd och stöd i förebyggande arbete till andra statliga myndigheter, kommuner, regioner, företag och organisationer. MSB ansvarar också för utveckling och förvaltning av Rakel, SGSI och WIS.
  • MSB arbetar med den nationella funktionen för stöd till samhället i arbetet med att hantera och förebygga IT-incidenter (CERT-SE), är nationell kontaktpunkt för NIS-arbetet, arbetar med säkra kryptografiska funktioner för det civila samhället, arbetar med utveckling och förvaltning av ledningsplatser samt arbetar med myndighetens uppdrag vad avser eter- och medieberedskap.
  • MSB är en av de myndigheter som har upprättat det nationella cybersäkerhetscenter (NCSC) på uppdrag av regeringen.
  • MSB driver Sveriges nationella samordningscenter för forskning och innovation inom cybersäkerhet (NCC-SE).
  • MSB deltar i informationssäkerhetsarbetet i Ena – Sveriges digitala infrastruktur. MSB:s roll i Ena motsvarar CISO (Chief Information Security Officer). Genom styrning av informationssäkerheten (exempelvis riktlinjer och krav) och stöd (utbildning, rådgivning och metoder) bidrar MSB till att skapa en robust infrastruktur, hållbar och säker över tid.

Senast granskad: 9 februari 2024

Till toppen av sidan