Till innehåll på sidan

Resiliensbyggande insatser

MSB:s internationella arbete om resiliens handlar om att stärka andra länder och internationella aktörer i deras arbete med att förebygga, skapa beredskap för samt effektivt kunna hantera kriser och katastrofer.

Biståndsinsatser ska bidra till en ökad motståndskraft i samhällen och länder genom att stärka kapaciteten hos ansvariga aktörer att förebygga, skapa beredskap för samt effektivt hantera kriser och katastrofer.

Arbetet, som sker inom ramen för svensk biståndspolitik och den europeiska utvecklingsagendan, fokuserar på långsiktig och partnerskapsbaserad kapacitetsutveckling och avser bidra till stärkt institutionell kapacitet hos beredskapsmyndigheter och organisationer inom området för katastrofriskhantering. Detta i sin tur förväntas bidra till ett minskat lidande hos drabbad befolkning och stärkta förutsättningar för långsiktig utveckling.

Publikation

MSB International Operations

Publikationsnummer: MSB1122

Utgivningsår: 2017

The Swedish Civil Contingencies Agency (MSB) is a government authority mandated to enhance societal capacities for the prevention and managing of emergencies and crises. MSB’s remit covers the entire ...

Omslagsbild för MSB International Operations

Publikationsnummer: MSB1122

Utgivningsår: 2017

Kapacitetsutveckling

Resiliensbyggande insatser har ett särskilt fokus på långsiktig och institutionell kapacitetsutveckling. Kapacitetsutveckling är en metod som syftar till att stärka andras förmåga genom att vidareutveckla tekniska såväl som funktionella kapaciteter, till exempel genom utbildningsinsatser, expertutbyten eller rådgivning/ mentorskap.

För att nå hållbar förändring krävs ett starkt ägarskap hos den mottagande partnern och att kapacitet stärks på individ-, organisation- och systemnivå. Projekten fokuserar ofta på att stärka en organisations förmåga.

Publikation

Capacity Development Guide

Publikationsnummer: MSB1162–January2018

Utgivningsår: 2019

Capacity development is about change and learning. We took on the development challenge from what we knew best, with a humanitarian mind-set and fix-it approach. We experienced some missed opportuniti...

Omslagsbild för Capacity Development Guide

Publikationsnummer: MSB1162–January2018

Utgivningsår: 2019

Tvärgående frågor

Genom att integrera tvärgående frågor, såsom miljö och jämställdhet, når vi bättre resultat i våra projekt och bidrar samtidigt till ett mer jämställt och hållbart samhälle. Det är också viktigt att ha ett väl utformat system för resultatuppföljning med lärande i fokus, för att mäta resultat men också kunna anpassa strategier och utformningen av de kapacitetsutvecklande aktiviteterna efter varje projekt och partner. MSB har interna rådgivare för jämställdhet, miljö och resultatuppföljning/ utvärdering involverade i samtliga sina resiliensbyggande och kapacitetsutvecklande insatser.

Publikation

MSB Gender equality toolkit : practical advice for international operations

Publikationsnummer: MSB1394–Maj2019

Utgivningsår: 2019

Konflikter och katastrofer påverkar kvinnor, flickor, pojkar och män olika. På grund av existerande ojämställdhet mellan kvinnor och män i samhällen drabbas kvinnor och flickor ofta hårdare av kriser ...

Omslagsbild för MSB Gender equality toolkit : practical advice for international operations

Publikationsnummer: MSB1394–Maj2019

Utgivningsår: 2019

Tematik

Inom ramen för det internationella utvecklingsbiståndet används ofta expertis från MSB:s nationella uppdrag och verksamhet. Tematiskt fokuserar de kapacitetsutvecklande projekten på kärnkompetens som finns inom MSB och det svenska krisberedskapssystemet som helhet, såsom risk- och sårbarhetsanalys, samverkan och ledning samt beredskap för respons men även bredare och tar genomgående jämställdhet- och miljöperspektiv i beaktande.

 • Risk- och sårbarhetsanalys

  MSB:s arbete med kapacitetsutveckling för risk- och sårbarhetsanalys syftar till att stärka förmågan hos myndigheter i andra länder att utveckla nationella och tvärsektoriella risk- och sårbarhetsanalyssystem som innefattar lokala och regionala nivåer i respektive land. MSB stöttar även partners i utveckling av olika metoder för risk- och sårbarhetsanalys, vilket kan bidra till reducerad sårbarhet och ökad beredskap samt förmågan att hantera risker.

  Exempel på några MSB-insatser inom detta område kapacitetsutvecklande stöd inom riskanalys och riskkartering  i västra Balkan och Turkiet (IPA-DRAM) och riskinformerande insatser inom mänskliga rättigheter i katastrofriskhantering och klimatanpassning i Asien och Stillahavsregionen (BRDR). MSB har även ett regionalt utbildningsprogram (ITP) i riskhantering i Nepal, Bangladesh, Kambodja och Filippinerna.

 • Samverkan och ledning

  MSB:s arbete med kapacitetsutveckling för samverkan och ledning hos samarbetspartners i andra länder syftar till att stärka kapaciteten hos ansvariga myndigheter att samverka och leda vid kriser och katastrofer. En utvecklad kapacitet inom området kan stärka länders förmåga att hantera allvarliga händelser i syfte att skydda människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet, samt andra aspekter som mänskliga rättigheter, miljö och ekonomiska värden. Stödet ges ofta till  MSB:s systermyndigheter, vanligtvis en National Disaster Management Agency (NDMA).

  Exempel på några MSB-insatser inom detta område är kapacitetsstärkande program med myndigheter i Irak inom krisberedskap, risk- och sårbarhetsanalys, räddningstjänst, jämställdhet, miljö, liksom uppföljning och utvärdering. Detta stöd har getts till två mottagare i Irak, den kurdiska regionala regeringens krishanteringscenter och till den federala regeringen.

  Ett annat myndighetssamarbete sker i Serbien, med koordineringsövningar, förbättrade arbetsmetoder i krissituationer samt stärkt kapacitet att använda geobaserad information om risker vid riskhantering och insatser vid katastrofer, olyckor och kriser.

  I Uganda stöttar MSB statliga myndigheter med krisberedskap, integrering av humanitära och utvecklingsprogram (nexus), samordning och miljö.

 • Beredskap för respons och hållbar återuppbyggnad

  Inom MSB:s arbete med beredskap för respons och hållbar återuppbyggnad avses nationell och lokal kapacitet stärkas genom stöd till samarbetspartners i att bygga upp en responsberedskap, som även integrerar hållbar återuppbyggnad och skapar förutsättningar för återhämtning. Detta kan innefatta stöd till partners i att planera och  genomföra insatser som syftar till ökade synergier mellan humanitär respons, fredsuppbyggnad och långsiktig utveckling. Utöver direkt stöd inom området till nationella och lokala myndigheter och organisationer, kan MSB också kanalisera sitt stöd genom multilaterala aktörer inom FN-systemet.

  Exempel på några MSB-insatser inom detta område stödet med att stärka FN:s kapacitet inom till exempel UNDP med biståndskoordinering och nexus för stärkt resiliens i Somalia, UNDP med nexusprogram i Uganda, UNDP med biståndskoordinering och nexus i Centralafrikanska Republiken (CAR), UNDP med katastrofriskreducering  i Bangladesh (Rohinga-krisen), WFP med en miljöutredning för att finna betydande miljökonsekvenser i Kenya, Unicef regionalt med riskanalys och krisberedskap i Sydostasien och Stillahavsregionen, OCHA och UNDP med katastrofberedskap i Palestina, UNDP med jämställdhetsintegrering i återuppbyggnad i Syrien och Palestina.
  Andra samarbetspartners kan vara Röda Korset till exempel med riskreducering, miljö och jämställdhet i Sudan.

  Under senare år har MSB även stöttat länder i EU med att utveckla mottagarländernas kapacitet att hantera översvämningar genom att bygga upp kapacitet inom tre områden: räddning via båt, högkapacitetspumpning och översvämningsbarriärer (IPA-Floods).

Pågående projekt

Just nu bedriver MSB resiliensbyggande insatser genom långvariga kapacitetsutvecklande projekt.  

Kartan visar vart vi har våra partnerländer och implementerade organisationer.

Regionala projekt

MSB:s regionala kapacitetsutvecklande projekt planeras och genomförs i regel i samarbete med andra europeiska civilskyddsmyndigheter eller organisationer med expertis inom katastrofriskhantering, oftast med MSB som ledande aktör. Projekten har både en nationell och en regional dimension som ofta syftar till att skapa gemensam förståelse för metoder och processer för hur naturkatastrofer, som ofta är gränsöverskridande, kan förebyggas och hanteras och indirekt kan bidra till stabilitet.

Prevention, Preparedness and Response to natural and man-made disasters in Eastern Partnership countries - Phase 3 (PPRD East 3)

Gå till PPRD East 3:s webbplats

Building resilience through inclusive and climate-adaptive disaster risk reduction in Asia-Pacific (BRDR)Leveraging ASEAN Capacities for Emergency Response (LACER)Gå till projektet LACER:s webbplatsInternational Training Programme Disaster Risk Management (ITP DRM)MSB:s EU-finansierade projekt

Bilaterala projekt

Grunden för de bilaterala samarbetena är en stark partnerdialog där partners behov i relation till den expertis MSB kan erbjuda står i centrum. I dessa projekt möjliggörs ofta kompetens från hela det svenska krisberedskapssystemet från lokal, regional och nationell nivå.

Är du intresserad av att arbeta för MSB inom resiliens eller andra insatser?

Anmäl dig till vår resursbas

Senast granskad: 15 mars 2022

Till toppen av sidan