Till innehåll på sidan

Det här kan hända

Här kan du läsa om vad företag kan behöva förbereda sig för, och om hur ditt företag kan använda scenarier för att komma framåt i beredskapsplaneringen.

Inom beredskapsområdet pratar man ofta om risker och hot, vilket ibland kan kännas abstrakt eller svårt att få grepp om. Genom att istället fundera över vilka konsekvenser något kan få blir det ofta tydligare vad företagets planering faktiskt behöver ta höjd för – oavsett orsakerna.

Längre ner på den här sidan kan du läsa om hur företaget kan använda scenarier för att konkretisera vilka konsekvenser en händelse kan få för verksamheten.

Exempel på samhällsstörningar som kan hota företag och samhället i stort

En samhällsstörning är en händelse som hotar och kan skada viktiga värden i samhället. En samhällsstörning kan leda till störningar i leveranser av varor och tjänster, viktiga informationssystem för till exempel betalningar kan bli påverkade, det kan också uppstå störningar i el – och dricksvattenförsörjningen samt i kommunikationer. Dessutom kan en samhällsstörning hota människors liv och hälsa, som vid en pandemi.

 • Väpnat angrepp kan förstöra infrastruktur och funktionalitet

  Väpnat angrepp innebär enkelt uttryckt att något land använder våld mot Sverige för att uppnå något mål. Det kan vara ett militärt anfall, men kan också vara i form av sabotage eller något annat.

  Konsekvenserna skulle kunna bli enorma, och kan påverka allt från elförsörjningen till transporter, styrningen av samhället eller människors liv, hälsa och trygghet. Till exempel kan vägar och järnvägsnät bli förstörda, anläggningar kan bli obrukbara och vissa delar av landet kan bli svåra att nå eller skäras av helt.

  Regeringen skriver i sin totalförsvarsproposition 2021–2025 att det säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde och i Europa har försämrats över tid. Bedömningen är att det inte går att utesluta ett väpnat angrepp eller militära maktmedel mot Sverige. Dessutom bedömer regeringen att Sverige blir påverkat om det uppstår en säkerhetspolitisk kris eller väpnad konflikt i Sveriges närområde.

  Totalförsvar 2021-2025

 • Hybridhot kan underminera försvarsförmågan

  Hybridhot är hot som blandar militära och icke-militära medel, ofta i gränslandet mellan krig och fred. Sådana hot riktas mot Sverige redan i dag. Det kan vara till exempel underrättelseverksamhet, säkerhetshotande verksamhet eller påverkansoperationer.

  Det går inte att utesluta att hybridhot kan vara en del i en händelsekedja för att underminera Sveriges försvarsförmåga inför ett väpnat angrepp, men de kan också vara själva kärnan i en konflikt. När det är fred riktas hybridhoten ofta mot det civila samhället och näringslivet, men det behöver inte alltid vara så.

Vartannat år lämnar MSB en nationell risk- och förmågebedömning (NRFB) till regeringen. Det är en analys som beskriver hot och risker samt utvecklingsbehov vad gäller samhällets förmåga att förebygga och hantera kriser och förmåga att stärka det civila försvaret. I populärversionen av rapporten, "Kraftsamling – för en stärkt civil beredskap", beskrivs några av de mest allvarliga utmaningar samhället står inför och inom vilka områden samhället måste kraftsamla för att utveckla Sveriges beredskap för kriser och krig.

Särskilt allvarliga samhällsutmaningar som lyfts fram i Kraftsamling – för en stärkt civil beredskap:

 • Antagonistiska hot behöver hanteras i fredstid och vid höjd beredskap
 • Klimatförändringar och teknisk utveckling ställer ökade krav på beredskapen
 • Skyddet mot olyckor med allvarliga konsekvenser behöver stärkas
 • Tilliten i samhället är utmanad

Läs mer om samhällsutmaningar i "Kraftsamling - för en stärkt civil beredskap"

Använd scenarier för att förstå hur verksamheten kan påverkas

Ett sätt att levandegöra händelser och situationer på ett pedagogiskt sätt är scenarier. De gör det lättare att förstå konsekvenserna för företagets verksamhet, att identifiera sårbarheter och att öva på hur ni kan hantera situationen.

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har ett anpassningsbart scenariopaket med olika typhändelser som kan drabba Sverige och det svenska näringslivet. Scenarierna beskriver störningar i fredstid, störningar vid hybridhot och krig.

Hur gör ni vid utslagna hamnar, sträng kyla eller ryktesspridning?

Här är några exempel på scenarier med frågor som ditt företag kan behöva tänka på, även om händelserna i sig kan verka avlägsna:

 • Hur säkerställer ni era varuflöden om hamnen i Rotterdam, Europas största och viktigaste, slås ut av en flodvåg? Vet ni vilka av era varuleveranser som kommer via hamnen, och om era underleverantörer har undersökt alternativa transportleder? Hur länge klarar sig er produktion med det som finns lagerhållet?
 • Hur länge klarar ni er produktion om en generalstrejk bryter ut i ett europeiskt land och stoppar all produktion och alla transporter där?
 • Vilka blir följderna för er om en extremt kall vinter leder till elbrist i hela Sverige, med rullande strömavbrott som följd?
 • Hur påverkas er verksamhet om det plötsligt börjar spridas rykten om att dricksvattnet på en av era verksamhetsorter är förgiftat? Kan och vågar era anställda utföra sina arbetsuppgifter? Har ni rutiner för att snabbt få ut korrekt information till dem?
 • Hur agerar ni om det visar sig att elektroniska komponenter som har använts i era produkter eller era kommunikationssystem har blivit manipulerade för att möjliggöra spionage eller sabotage?
 • Vet ni hur ni ska agera vid plötslig social oro med upplopp och vandalisering? Behöver ni vidta åtgärder för att skydda era anställda och tillgångar?
 • Vad händer om det uppstår plötsliga störningar i betalningssystemen, och om utbetalningar av bidrag, pensioner, sjukpenning och liknande uteblir?
 • Finns det något ni kan göra om ett attentat eller väpnat anfall skadar infrastruktur i er närhet som ni är beroende av, eller företagets egna anläggningar?

Scenarier till stöd för planeringen av försörjningsberedskap med exempel på beredskapsåtgärder på foi.se

Senast granskad: 22 oktober 2021

Till toppen av sidan