Till innehåll på sidan

Seveso - visningstjänst

Visningstjänsten omfattar verksamheter enligt Sevesolagstiftningen, verksamheter enlig lagen om skydd mot olyckor och förordningen om utvinningsavfall samt Inspiredirektivet.

Detaljer

Ämneskategori

  • Seveso

Typ av system

  • Kartor och GIS

Programvara för att använda visningstjänst

Observera att du behöver en programvara som kan hantera kartinformation för att använda tjänsterna, t ex Google Earth eller ArcGIS. För visningstjänsterna klistrar du in respektive sökväg/adress i programvaran för att komma till filen som kan sparas på önskad plats för att sedan användas i till exempel Google Earth eller ArcGIS.

Metadata för tjänsterna finns på: www.geodata.se

Länk till visningstjänst om seveso:
https://gis-services.metria.se/arcgis/rest/services/msb/InspireMSB_Seveso/MapServer/exts/InspireView/service

Visningstjänst över verksamheter som hanterar farliga ämnen i stor utsträckningVisningstjänstens data innefattar verksamheter som hanterar farliga ämnen i stor omfattning (bland annat Sevesoverksamheter), dammanläggningar, kärntekniska anläggningar, flygplatser och gruvor med flera. Allt i enlighet med de olika lagstiftningarna. Informationen i systemet används till exempel som underlag för MSB:s rapportering till EU-kommissionen om hur Sverige efterlever Sevesodirektivet, vid tillsynsvägledning samt i olika sammansställningar. Visningstjänsten uppdateras av länsstyrelserna via ett system på Internet.

Systemet har utvecklats för att motsvara de krav som finns för återrapportering av tillsyn enligt rådets direktiv 2012/18/EU om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår, det så kallade Seveso III-direktivet, till EU-kommissionen. I Sverige har direktivet implementerats genom bland annat lagen (SFS 1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Senast granskad: 15 januari 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan