Till innehåll på sidan

Seveso - visningstjänst

Visningstjänsten omfattar verksamheter enligt Sevesolagstiftningen, verksamheter enlig lagen om skydd mot olyckor och förordningen om utvinningsavfall samt Inspiredirektivet.

Detaljer

Ämneskategori

  • Seveso

Typ av system

  • Kartor och GIS

Programvara för att använda visningstjänst

Observera att du behöver en programvara som kan hantera kartinformation för att använda tjänsterna, t ex Google Earth eller ArcGIS. För visningstjänsterna klistrar du in respektive sökväg/adress i programvaran för att komma till filen som kan sparas på önskad plats för att sedan användas i till exempel Google Earth eller ArcGIS.

Geodataportalen - Sevesoanläggningar

Länk till visningstjänst om seveso:
https://gis-services.metria.se/arcgis/rest/services/msb/InspireMSB_Seveso/MapServer/exts/InspireView/service

Visningstjänst över verksamheter som hanterar farliga ämnen i stor utsträckningVisningstjänstens data innefattar verksamheter som hanterar farliga ämnen i stor omfattning (bland annat Sevesoverksamheter), dammanläggningar, kärntekniska anläggningar, flygplatser och gruvor med flera. Allt i enlighet med de olika lagstiftningarna. Informationen i systemet används till exempel som underlag för MSB:s rapportering till EU-kommissionen om hur Sverige efterlever Sevesodirektivet, vid tillsynsvägledning samt i olika sammansställningar. Visningstjänsten uppdateras av länsstyrelserna via ett system på Internet.

Systemet har utvecklats för att motsvara de krav som finns för återrapportering av tillsyn enligt rådets direktiv 2012/18/EU om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår, det så kallade Seveso III-direktivet, till EU-kommissionen. I Sverige har direktivet implementerats genom bland annat lagen (SFS 1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Senast granskad: 15 januari 2020

Till toppen av sidan