Till innehåll på sidan

Nationellt forum för inriktning och samordning av övningar (NAFS)

Forumet leds av MSB och består av representanter för myndigheter som omfattas av krisberedskapsförordningen. Även Försvarsmakten, Lantmäteriet, SOS Alarm, Sveriges Kommuner och Regioner samt Sveriges Radio är representerade i NAFS.

Syftet med NAFS är att att inrikta och samordna samverkansövningar på nationell och regional nivå samt övningar med EU- och internationella kopplingar. Arbetet inom NAFS strävar mot en sammanhållande och systematisk övningsverksamhet för att öka förmågan att hantera oönskade händelser, olyckor, kriser och situationer av höjd beredskap - både enskilt och i samverkan. NAFS-möten genomförs två gånger per år.

Övningsinriktning

MSB leder arbetet med att tillsammans med myndighetena i NAFS arbeta fram en gemensam övningsinriktning för kommande år.

 • En gemensam inriktning för övningar 2018-2021

  Nu finns en ny övningsinriktning för tvärsektoriella övningar på nationell och regional nivå för perioden 2018-2021. Övningsinriktningen under denna period har ett fortsatt ökat fokus på civilt försvar och höjd beredskap. Erfarenhetshanteringen efter Totalförsvarsövning 2020 blir slutmålet för inriktningsperiodens förmågeuppbyggnad.

  Beslut Övningsinriktning 2018-2021

  Syftet med övningsinriktningen

  MSB:s GD beslutar om övningsinriktning för de myndigheter som anges i bilaga till krisberedskapsförordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap. Övningsinriktningen gäller för tvärsektoriella övningar på nationell och regional nivå samt för övningar inom EU och internationellt, där svenska myndigheter deltar aktivt.

  Syftet med övningsinriktningen är att gemensamt utveckla förmågan att hantera olyckor, kriser och krig i samhället genom att lyfta fram övergripande perspektiv, fokuserade områden samt ett urval av konkreta aspekter som myndigheterna ska öva under kommande år.

  Fokuserade områden till och med 2021

  Övningsinriktningen tar sin utgångspunkt i den nationella risk- och förmågebedömningen (NRFB) och i ett allriskperspektiv genom följande fokuserade områden som skapar förmåga: samverkan och ledning, resurser, kommunikation samt kompetens.

  Prioriterade aspekter att öva

  De fokuserade områdena har brutits ner i mer konkreta aspekter. De grundar sig i de förmågebrister som har identifierats i olika ingångsvärden till övningsinriktningen. Nytt i övningsinriktningen för 2018 - 2021 är att aspekterna är prioriterade med utgångspunkt i resultatet av NRFB 2017. Övriga referenser beskrivs i den så kallade underlagsversionen.

  Övningsinriktning 2018-2021 Underlagsversionen

  Utvärdering och erfarenhetshantering

  Myndigheterna som omfattas av övningsinriktningen ska lämna in utvärderingsrapporter, utvecklingsområden och åtgärdsplaner till MSB efter genomförda övningar. Detta ska göras i den nationella övningskalendern. Utvärderingsresultaten kommer att utgöra underlag för kommande övningsinriktning, såväl som för kommande NRFB.

Interna NAFS

Det MSB-interna forumet leds av enheten för övning för att bidra till inriktning och samordning av övningsverksamheten inom MSB, och ska i första hand behandla samverkansövningar på nationell och regional nivå. Gruppen har tre viktiga funktioner: att vara en arbetsgrupp för att bidra till arbetet med övningsinriktningen inför NAFS och att informera om och föra dialog kring övningsverksamhet i stort och särskilt kring MSB:s fleråriga övningsplan. Interna NAFS samordnar dessutom övningsinbjudningar som kommer till MSB.

Senast granskad: 25 juni 2019

Till toppen av sidan