Till innehåll på sidan

Sevesogrundkurs

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) bjuder in handläggare vid länsstyrelser till en grundläggande kurs om Sevesolagstiftningen och dess tillämpning.

Detaljer

Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till den som innehar, eller som kommer inneha, en anställning som handläggare vid en länsstyrelse som utövar operativ tillsyn enligt Sevesolagstiftningen och/eller deltar i den integrerade miljö- och säkerhetsprövningen enligt miljöbalken av Sevesoverksamheter.

I mån av plats erbjuds även handläggare vid länsstyrelserna som på annat sätt kommer i kontakt med Sevesolagstiftningen att delta.

Kostnad

Kursen är avgiftsfri och genomförs digitalt.

Om kursen

Kursen syftar till att ge deltagarna förutsättningar att utveckla sakkunskap inom Sevesolagstiftningens tillämpningsområden samt stärka handläggarnas roll vid såväl tillsyn enligt Sevesolagstiftningen som vid den integrerade miljö- och säkerhetsprövningen enligt miljöbalken.

Efter genomförd kurs förväntas deltagaren kunna:

  1. förstå bestämmelserna i Sevesolagen med tillhörande förordning och föreskrift för att kunna tillämpa lagstiftningen. 
  2. förklara länsstyrelsens roll och ansvar vid tillsyn enligt Sevesolagstiftningen samt vid den integrerade miljö- och säkerhetsprövningen av Sevesoverksamheter enligt miljöbalken.

Utbildningsmaterial

Inför kursen kommer MSB att iordningställa en digital kurspärm med lagstiftningar, presentationer och användbara publikationer inom Sevesolagstiftningens tillämpningsområde. Kurspärmen kommer att via e-post skickas till deltagarna ca 1 vecka innan utbildningen. 

Förberedelser

Inför kursen är det bra om deltagarna har läst igenom; Sevesolagen (SFS 1999:381), Sevesoförordningen (SFS 2015:236) och MSB:s föreskrift om att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (MSBFS 2015:8).

Det är även önskvärt att deltagarna läst prop. 1998/99:64 Säkrare kemikaliehantering och prop. 2014/15:60 Genomförande av Seveso III-direktivet samt Seveso III-direktivet (2012/18/EU).

Kursplan Sevesogrundkurs för Sevesohandläggare

Urval

MSB förbehåller sig rätten att göra ett urval om antalet anmälda överskrider antalet platser. Handläggare vid myndigheter, som arbetar med operativ tillsyn enligt Sevesolagstiftningen och/eller deltar i den integrerade miljö- och säkerhetsprövningen enligt miljöbalken kommer att prioriteras.

Senast granskad: 27 januari 2023

Till toppen av sidan