Till innehåll på sidan

Oljeskadeskydd

MSB erbjuder utbildning i oljeskadeskydd på uppdrag från kunden. Kurserna erbjuds med underlag från tidigare kursplaner inom området. Kurslängd och innehåll kan variera efter önskemål.

Detaljer

Målgrupp

För dig som arbetar inom:

 • Personal från kommunens förvaltning för miljö och hälsa, tekniska förvaltning samt säkerhetssamordnare
 • Räddningstjänst
 • Lokala aktörer och hamnpersonal
 • Lokala aktörer som kan beröras av löskommen olja i mark
 • Personal från frivilliga organisationer t.ex. Sjöräddningssällskapet och Katastrofhjälp för fågel och vilt
 • Personal från Kustbevakningen
 • Länsstyrelser

Exempel på utbildningsområden:

 • Miljöpåverkan och inriktning
 • Spill i mark
 • Begränsning och upptagning
 • Saneringsledare
 • Ledningsstöd i stab

Exempel på innehåll: 

 • Oljans egenskaper, oljans förändringsprocesser och oljans spridning
 • Oljans miljöpåverkan
 • Socioekonomiska effekter
 • Lagar och regler
 • Ekonomi och dokumentation vid en insats
 • Miljömål
 • Inriktning och handlingsplan
 • Samverkan
 • Beredskapsplanering
 • Avfallshantering
 • Oljeutsläpp och åtgärder
 • Program för beräkning av spridning i mark
 • Spårning av källa
 • Skydds- och styrutrustning
 • Upptagningsmetoder
 • Arbetarskydd
 • Praktisk hantering av materiel
 • Grunder inventering
 • Saneringsmanualen
 • Strandinventering (teoretisk/praktiskt)
 • Dokumentation vid strandinventering
 • Tolkning av olika data, till exempel:
  • Sveriges geologiska undersökning (SGU), berggrund, jordarter och grundvatten.
  • Vatteninformationssystem Sverige (VISS), yt- och grundvatten, vissa riktningar
  • Seatrack web (tolkning av prognoser för oljespridning till havs)
  • Miljöatlas (strandtyper och miljökänslighet)
 • Tolkning av inventeringsprotokoll
 • Stabsarbete (del i staben, expert)
 • Statliga förstärkningsresurser
 • Insatsplanering

Planera och beställa utbildning

Att involvera flera aktörer vid planering och genomförande av utbildningsinsatsen kan skapa bättre förutsättningar för ett gemensamt synsätt vid en händelse.

Kontakta MSB:s utbildningsorter, Revinge eller Sandö, tidigt i er planering av en utbildningsinsats.

Senast granskad: 8 april 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan