Till innehåll på sidan

Oljeskadeskydd

MSB erbjuder utbildning i oljeskadeskydd på uppdrag från kunden. Kurserna erbjuds med underlag från tidigare kursplaner inom området. Kurslängd och innehåll kan variera efter önskemål.

Detaljer

Målgrupp

För dig som arbetar inom:

 • Personal från kommunens förvaltning för miljö och hälsa, tekniska förvaltning samt säkerhetssamordnare
 • Räddningstjänst
 • Lokala aktörer och hamnpersonal
 • Lokala aktörer som kan beröras av löskommen olja i mark
 • Personal från frivilliga organisationer t.ex. Sjöräddningssällskapet och Katastrofhjälp för fågel och vilt
 • Personal från Kustbevakningen
 • Länsstyrelser

Exempel på utbildningsområden:

 • Miljöpåverkan och inriktning
 • Spill i mark
 • Begränsning och upptagning
 • Saneringsledare
 • Ledningsstöd i stab

Exempel på innehåll: 

 • Oljans egenskaper, oljans förändringsprocesser och oljans spridning
 • Oljans miljöpåverkan
 • Socioekonomiska effekter
 • Lagar och regler
 • Ekonomi och dokumentation vid en insats
 • Miljömål
 • Inriktning och handlingsplan
 • Samverkan
 • Beredskapsplanering
 • Avfallshantering
 • Oljeutsläpp och åtgärder
 • Program för beräkning av spridning i mark
 • Spårning av källa
 • Skydds- och styrutrustning
 • Upptagningsmetoder
 • Arbetarskydd
 • Praktisk hantering av materiel
 • Grunder inventering
 • Saneringsmanualen
 • Strandinventering (teoretisk/praktiskt)
 • Dokumentation vid strandinventering
 • Tolkning av olika data, till exempel:
  • Sveriges geologiska undersökning (SGU), berggrund, jordarter och grundvatten.
  • Vatteninformationssystem Sverige (VISS), yt- och grundvatten, vissa riktningar
  • Seatrack web (tolkning av prognoser för oljespridning till havs)
  • Miljöatlas (strandtyper och miljökänslighet)
 • Tolkning av inventeringsprotokoll
 • Stabsarbete (del i staben, expert)
 • Statliga förstärkningsresurser
 • Insatsplanering

Planera och beställa utbildning

Att involvera flera aktörer vid planering och genomförande av utbildningsinsatsen kan skapa bättre förutsättningar för ett gemensamt synsätt vid en händelse.

Kontakta MSB:s utbildningsorter, Revinge eller Sandö, tidigt i er planering av en utbildningsinsats.

Senast granskad: 8 april 2019

Till toppen av sidan