Till innehåll på sidan

Lokal övningsledare: Att förbereda och leda egen organisations deltagare i samverkansövningar

Kursen ger dig kompetens till att planera, leda och utvärdera din egen organisations deltagande i en samverkansövning.

Detaljer

Målgrupp

För dig som fått i uppdrag eller kan komma att få ett uppdrag att vara lokal övningsledare (LÖL) i din egen organisation inom: 

 • Centrala myndigheter
 • Länsstyrelser
 • Kommuner
 • Regioner
 • Kursen vänder sig även till frivilligorganisationer och aktörer inom privat sektor med vilka myndigheter, kommuner och regioner kan behöva samverka med för att hantera en kris. 

Förkunskaper

Kursdeltagaren ska ha kunskap om egen organisations krisberedskapsorganisation och övningsledning. Det är meriterande om kursdeltagaren har deltagit i en samverkansövning. 

För att tillgodogöra sig kursinnehållet på bästa sätt ska kursdeltagaren innan kursstart förbereda sig genom göra ett antal hemuppgifter. Deltagaren bör avsätta 3-4 timmar för detta arbete innan kursstart.

Deltagaren behöver även göra en förberedande uppgift genom att genomföra webbkurs Öva tillsammans – en introduktion till systematisk övningsverksamhet.
Till webbkurs Öva tillsammans – en introduktion till systematisk övningsverksamhet

Kostnad

Kursavgiften är 12 800 SEK exklusive moms.

Kursavgiften för kursen som genomförs på plats inkluderar luncher och fika.  Deltagarna bokar och bekostar resor, mat och boende själva.

 

Bakgrund

I Sverige finns det både offentliga och privata aktörer som på olika nivåer i samhället ingår i krisberedskapssystemet. Före, under och efter en samhällsstörning måste dessa aktörer på ett effektivt sätt kunna säkerställa att den egna verksamheten fungerar. De måste också kunna leda, samverka och kommunicera med varandra.

Ett viktigt verktyg för att uppnå detta är övningar – både interna och tillsammans med andra aktörer – för att man som aktör ska vara väl förberedd för sin uppgift.

Oavsett övningsformat och komplexitet i en övning bör det alltid finnas en lokal övningsledare (LÖL) och en lokal utvärderare (LU) hos varje övad aktör. Det är LÖL som är övningsledningens väg in till aktören och är den som tar tillvara den egna aktörens intressen i övningen så att alla inblandade får ett så bra genomförande som möjligt. LÖL tillsammans med LU har en roll och ett ansvar före, under och efter övningen.

Om kursen

Kursen syftar till att:

 • skapa förståelse för lokal övningsledares roll i övningsorganisationen samt betydelsen av interaktion mellan övningsledning, lokala övningsledare, lokala utvärderare och övade organisationer,
 • utifrån övningsvägledningen skapa förutsättningar för deltagarna att kunna planera, leda och utvärdera egen organisations deltagande i en samverkansövning, samt
 • bidra till nätverksskapande mellan deltagande organisationer.

Kursen omfattar tre heldagars utbildning och genomförs på plats, men kan anpassas och genomföras nätbaserat om situationen kräver det. Kursen genomförs med fokus på aktivt lärande genom samarbete och varvar föreläsningar, gruppdiskussioner och praktiska moment.

Kursplan Lokal övningsledare: Att förbereda och leda egen organisations deltagare i samverkansövningar

Kursanmälan

 • Anmälan görs via vår webbplats
 • Sista anmälningsdag anges på respektive kurstillfälle.
 • Efteranmälningar accepteras i mån av plats.

I och med att du anmäler dig till kursen samtycker du till att dina personuppgifter registreras i MSB:s utbildningsregister. Uppgifterna behandlas i syfte att säkerställa vårt åtagande mot dig samt för utskick av information och erbjudanden via e-post.

Urval

MSB förbehåller sig rätten att göra ett urval bland de anmälda för att skapa en jämn fördelning av representerade aktörer vid kursen och med hänsyn till jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

Inställd kurs

MSB kan komma att ställa in en kurs vid för få anmälningar.

Betalning

Betalning sker mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar efter fakturadatum. Betalning ska vara MSB tillhanda senast på förfallodagen.

Kunden ska omgående skriftligen meddela MSB om fakturan anses felaktig.

Från förfallodagen debiteras ränta med gällande diskonto +8 %.

Om betalning ej sker trots påminnelser tillkommer inkassokostnader.

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas ledningsutbildningarna för kommunal räddningstjänst samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningsadministration på utbildning@msb.se.

  Beslut om återbudsregler

Tillfällen

Sista anmälningsdag: 20 februari 2023
Ort: Stockholm
Antal platser: 24
Längd: 3 dagar

Senast granskad: 26 januari 2022

Till toppen av sidan