Till innehåll på sidan

Tillfällen

Sista anmälningsdag: 2 september 2021
Ort: Stockholm
Antal platser: 30
Längd: 2 dagar

Att identifiera och upprätthålla samhällsviktig verksamhet

Kursen ger dig kunskaper och förutsättningar för att kunna samordna arbetet med att identifiera och upprätthålla samhällsviktig verksamhet inom ditt geografiska ansvarsområde eller organisation.

Detaljer

Målgrupp

För dig som arbetar med krisberedskap, civilt försvar och samhällsviktig verksamhet på lokal, regional eller nationell nivå.

Kursen vänder sig särskilt till personer som driver och samordnar arbetet med samhällsviktig verksamhet och kontinuitetshantering inom sin organisation eller kommer att göra detta.

Förkunskaper

För att tillgodogöra sig kursens innehåll på bästa sätt ska deltagaren innan kursen startar genomföra Webbkurs i Kontinuitetshantering samt läsa in publikationerna Vägledning för identifiering av samhällsviktig verksamhet (MSB1408 - juni 2019) samt Kontinuitetshantering för samhällsviktig verksamhet: en lathund riktad till dig som ska driva arbetet i din organisation (MSB1406–juni 2019).

Beräknad tidsåtgång för inläsning och webbkurs uppskattas till cirka tre timmar.

Till webbkurs i Kontinuitetshantering

Dokumenten kan laddas ner från:

www.msb.se/kontinuitetshantering

www.msb.se/samhallsviktigverksamhet

 

Kostnad

Kursavgiften är 8 600 SEK exklusive moms.

 

 

 

Hur påverkas denna kurs med anledning av covid-19?

Inför vårens och höstens utbildningar har MSB vidtagit ett antal åtgärder med anledning av covid-19-pandemin och de skärpta allmänna råden i flera regioner. Kursupplägget kan komma att ändras och bedrivas endera som platsbunden eller på distans. Bland annat ska distansalternativ väljas i första hand. För de kurser som inte kan genomföras på distans ska platsundervisning bedrivas med stöd av särskilt framtagna hygienrutiner eller kursen kan komma att ställas in.

Information om eventuell ändring av kursupplägg informeras via e-post till anmälda/antagna deltagare.

MSB konstaterar att händelseutvecklingen är föränderlig och att vi kan få anledning att göra en förnyad bedömning på inrådan av Folkhälsomyndigheten.

Frågor kan ställas till utbildning@msb.se

Om utbildingen

Kursen utgår från den tidigare kursen Skydd av samhällsviktig verksamhet men har utvecklats och genomförs med delvis nytt innehåll. Utvecklingsarbetet syftade till att ta fram en tydligare metodutbildning där deltagarna får med sig verktyg till sitt arbete på hemmaplan.

Arbetet med att upprätthålla samhällsviktig verksamhet och dess funktionalitet är lyft som prioriterat både i Nationell Säkerhetsstrategi (2017) samt i inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021–2025. 

Kursen varvar teori och praktik och innehåller bland annat föreläsningar och gruppdiskussioner. 

Kursplan Att identifiera och upprätthålla samhällsviktig verksamhet

Kursanmälan

Anmälan görs via vår webbplats
Sista anmälningsdag anges på respektive kurstillfälle.
Efteranmälningar accepteras i mån av plats.

I och med att du anmäler dig till kursen samtycker du till att dina personuppgifter registreras i MSB:s utbildningsregister. Uppgifterna behandlas i syfte att säkerställa vårt åtagande mot dig samt för utskick av information och erbjudanden via e-post.

Urval

MSB förbehåller sig rätten att göra ett urval bland de anmälda för att skapa en jämn fördelning av representerade aktörer vid kursen och med hänsyn till jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

Inställd kurs

MSB kan komma att ställa in en kurs vid för få anmälningar.

Betalning

Betalning sker mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar efter fakturadatum. Betalning ska vara MSB tillhanda senast på förfallodagen.

Kunden ska omgående skriftligen meddela MSB om fakturan anses felaktig.

Från förfallodagen debiteras ränta med gällande diskonto +8 %.

Om betalning ej sker trots påminnelser tillkommer inkassokostnader.

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas Räddningsledare A, Räddningsledning B samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningssamordning på utbildning@msb.se.

  Beslut om återbudsregler

 

Senast granskad: 22 december 2020

Till toppen av sidan