Till innehåll på sidan

Förslag till nya föreskrifter om hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosoler

Att lämna synpunkter på förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om hantering av brandfarlig gas och aerosolbehållare med brandfarligt innehåll gick att göra till och med 15 mars 2019.

Befintliga föreskrifter om brandfarlig gas och aerosolbehållare med brandfarligt innehåll är föråldrade och behöver uppdateras. En ny lag och förordning om brandfarliga och explosiva varor trädde i kraft 2010 vilket i vissa fall gör skrivningarna i befintliga föreskrifter otydliga.

Vi remitterade därför ett förslag till nya föreskrifter inom området under 2017. Arbetet har sedan fördröjts av olika anledningar och innehållet är nu så pass förändrat att vi väljer att remittera på nytt.

Förslaget till nya föreskrifter gäller hantering av brandfarlig gas och aerosolbehållare med brandfarligt innehåll som omfattas av lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Det omfattar cisterner, gasflaskor, sprejburkar, rörledningar, installationer och liknande inom industrin, i bostäder, drivmedelsstationer, butiker och andra verksamheter.

Utöver förslaget till föreskrifter och allmänna råd välkomnar vi även synpunkter på konsekvensutredningen samt utkast till en handbok om hantering av brandfarlig gas i yrkesmässig verksamhet och en handbok om hantering av brandfarliga gaser och vätskor i butiker. Innehållet i handböckerna klarlägger innebörden av vissa begrepp, beskriver bakgrunden till reglerna och de allmänna råden samt hänvisar även till annan relevant parallell lagstiftning.

Svara på remissen

Synpunkter på förslagen gick att lämna fram till följande datum:

  • Föreskrifter, allmänna råd och konsekvensutredning 15 mars 2019
  • Handböcker senast 1 april 2019

Kontakt

Carina Fredström
010-240 50 65

Senast granskad: 16 juni 2019

Till toppen av sidan