Till innehåll på sidan

Remiss av förslag till handbok som stöd till nya föreskrifter om kommunala handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor

Välkommen att lämna synpunkter på förslag till handbok som stöd till nya föreskrifter om kommunala handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor.

Remisstid

Remissen pågår till och med 15 april 2021.

Riksdagen har beslutat om lagändringar i lagen (2003:778) om skydd mot
olyckor (LSO). Förändringarna i lagen innebär bl.a. att kraven på
kommunernas handlingsprogram förtydligas för att stärka styrningen och att
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ges föreskriftsrätt om
innehåll och struktur i handlingsprogrammen.

MSB har för närvarande förslag på föreskrifter och allmänna råd om innehåll
och struktur i kommunala handlingsprogram enligt LSO ute på remiss.

Remiss förslag till föreskrifter om innehåll och struktur i kommunens handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänstMSB arbetar också med en handbok samt två fördjupningar som stöd till
kommunerna. Handboken är nära kopplad till regleringen, och följer t.ex. samma struktur. Handboken kommer att komplettera den befintliga vägledningen om
kommunala handlingsprogram. MSB remitterar nu förslag på handbok.

Det pågår flera arbeten utifrån ändringarna i LSO och flera föreskrifter håller
på att tas fram. Det genomförs också fler remissförfaranden under våren 2021.

Föreskrifterna, allmänna råden, handboken och fördjupningarna planeras
beslutas i maj 2021. Handlingsprogram enligt de nya kraven ska enligt lagen
vara antagna före den 1 januari 2022.

Information om förändringarna i lagen om skydd mot olyckor på MSB:s webbplats

Svara på remissen

Vi välkomnar synpunkter på den föreslagna handboken så snart som möjligt,
men senast 15 april 2021. Vi önskar synpunkter ur såväl kommunens
helhetsperspektiv som utifrån det kommunala räddningstjänstorganisationsperspektivet, samt utifrån samverkande organisationers perspektiv.

Ni behöver inte kommentera på numrering av tabeller, utformning av fotnoter och annat redaktionellt, då detta kommer att ses över under remisstiden.
Handboken bör läsas tillsammans med regleringen, då den är nära kopplad till
den.

Vissa av er har också anmodats att svara på remissen om regleringen för
innehåll och struktur i handlingsprogram, och vi hoppas att ni kommer att ha
möjlighet att besvara båda remisserna.

Vänligen ange ärendenumret 2020-11116 i ert svar.

Vi önskar att ni använder eller utgår ifrån tillhörande mall för remissvar, framförallt för era eventuellt detaljerade kommentarer.

Remissvaret skickar ni med e-post eller brev till:

E-post: registrator@msb.se
Postadress: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
651 81 Karlstad.  

Ytterligare upplysningar kan lämnas av Sandra Danielsson, sandra.danielsson@msb.se, 010-240 36 86.

Upplysningar specifikt om avsnitten om risk kan med fördel även fås av Martin Åberg, martin.aberg@msb.se, 010-240 35 16.

Senast granskad: 26 februari 2021

Till toppen av sidan