Till innehåll på sidan

Remiss: Lista över viktiga samhällsfunktioner

MSB har, tillsammans med sektorsansvariga myndigheter och civilområdesansvariga länsstyrelser uppdaterat och reviderat listan över viktiga samhällsfunktioner. En viktig samhällsfunktion är en sådan samhällsfunktion som är nödvändig för samhällets grundläggande behov, värden eller säkerhet.

Remisstid

Vi önskar era remissvar och synpunkter senast 19 maj 2023 via e-post till registrator@msb.se märk ert svar med MSB 2022-14641.

Frågor hänvisas till Anna Rinne via anna.rinne@msb.se eller Alexandra Grundel Lauritzen via alexandra.grundel.lauritzen@msb.se.

Vårt samhälle måste fungera även vid samhällsstörningar, det vill säga olyckor, kriser och krig. Ett mål med det civila försvaret är att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner, t ex. livsmedelsproduktion, barnomsorg och läkemedelsförsörjning. Dessa upprätthålls och säkerställs av samhällsviktig verksamhet som tillhandahålls av både offentliga och privata aktörer. Samhällsviktig verksamhet är en central aspekt i arbetet med civil beredskap och uppbyggnaden av totalförsvaret. Det är av vikt att den kan fortsätta fungera även vid samhällsstörningar och ytterst krig, en motståndskraft som byggs upp i vardagen.

MSB:s målsättning är att listan med viktiga samhällsfunktioner ska utgöra en grund för utvecklingen av den civila beredskapen och på så vis bidra till målen med det civila försvaret och målen för krisberedskap, särskilt att säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna, upprätthålla en nödvändig försörjning och värna människors liv och hälsa samt grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter. Listan är också utgångspunkten för att identifiera samhällsviktig verksamhet.

Bakgrund

MSB tog tillsammans med ett stort antal myndigheter fram en definition av samhällsviktig verksamhet år 2020. Definitionen är nu fastställd i Förordning (2022:524) om statliga myndigheters beredskap.

Med samhällsviktig verksamhet avses verksamhet, tjänst eller infrastruktur som upprätthåller eller säkerställer samhällsfunktioner som är nödvändiga för samhällets grundläggande behov, värden eller säkerhet. Dessa funktioner kallas för viktiga samhällsfunktioner.
Som en utveckling av arbetet tog MSB, år 2021, i samverkan med ett 70-tal aktörer, fram en första lista över viktiga samhällsfunktioner som är nödvändiga för samhällets funktionalitet.

Publikation: Identifiering av samhällsviktig verksamhet : lista med viktiga samhällsfunktioner

I samband med ikraftträdandet av den nya beredskapsstrukturen påbörjades samverkan med sektorsansvariga myndigheter och civilområdes ansvariga länsstyrelser för att utveckla och koppla samman de viktiga samhällsfunktionerna med beredskapsstrukturen. Detta har gjorts genom att identifiera i vilken sektor respektive viktig samhällsfunktion har sin huvudsakliga hemvist. Arbetet har pågått under hösten 2022 och våren 2023. Listan har samtidigt uppdaterats och kompletterats med såväl nya viktiga samhällsfunktioner som en uppdaterad beskrivning av funktionerna.

Arbetet med viktiga samhällsfunktioner kopplar till uppgifter som är beskrivna i förordning (2022:524) om statliga myndigheters beredskap och utgör en grund för bland annat beredskapsplanering, identifiering av samhällsviktig verksamhet, samverkan och samordning med aktörer, rapportering av lägesbilder och prioritering av resurser vid händelser.

Senast granskad: 14 april 2023

Till toppen av sidan