Till innehåll på sidan

Pågående regeringsuppdrag

Varje år får MSB i uppdrag av regeringen att utreda olika frågor. Här hittar du regeringsuppdrag som vi arbetar med just nu.

Vissa regeringsuppdrag återkommer årligen, dessa återfinns i regleringsbrevet.

Regleringsbrev 2020

Inrätta ett säkert och robust kommunikationssystem för samhällsviktiga aktörer

Regeringen har den 25 juni beslutat två uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som blir startskottet på arbetet för att utveckla ett robust och effektivt kommunikationssystem för samhällsviktiga aktörer.

Uppdrag 1: Anskaffa och tillhandahålla tjänster för mobil datakommunikation till användare av Rakelsystemet

MSB ska anskaffa och tillhandahålla tjänster för mobil datakommunikation till användare av radiokommunikationssystemet Rakel.

Uppdraget ska slutredovisas när det finns ett fungerande system för tjänster för mobil datakommunikation för användare av Rakelsystemet, dock senast den 1 september 2022.

Uppdrag att anskaffa och tillhandahålla tjänster för mobil datakommunikation till användare av Rakelsystemet

Uppdrag 2: Analysera det samlade behovet av ett utvecklat och säkert kommunikationssystem för olika aktörer

MSB ska analysera och lämna förslag på hur det samlade behovet av ett utvecklat och säkert kommunikationssystem för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar bäst kan tillgodoses.

Uppdraget ska redovisas senast den 12 februari 2021.

Uppdrag att analysera och lämna förslag på hur det samlade behovet av ett utvecklat och säkert kommunikationssystem för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar bäst kan tillgodoses

 

Inrätta och driva ett nationellt forum för sprängämnessäkerhet

Forumet ska verka för att öka sprängämnessäkerheten genom att bidra till och stimulera erfarenhetsåterföring och kunskapsutveckling inom området. Det ska också identifiera behov av medvetandehöjande åtgärder och sprida information till berörda aktörer. Ett antal andra myndigheter ska ingå i forumet.

Uppdrag till MSB att inrätta och ansvara för ett nationellt forum för sprängämnessäkerhetKartlägga och utveckla kommunernas arbete med tillstånd och tillsyn av explosiva varor

MSB ska kartlägga och analyser kommunernas arbete med tillstånd och tillsyn av explosiva varor samt lämna förslag på åtgärder och rekommendationer som kan bidra till att utveckla arbetet. Förslagens effekter ska även bedömas.

Uppdraget ska redovisas senast 18 december 2020.

Uppdrag till MSB att kartlägga, analysera samt föreslå åtgärder för utveckling av kommunernas arbete med tillstånd och tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varorGöra en översyn av metoder för märkning av sprängmedel för civilt bruk

Möjligheterna till märkning av sprängmedel som är inte går att avlägsna och helst går att spåra även efter detonation ska undersökas. Effekterna av att införa en sådan märkning ska analyseras ur flera perspektiv, bland annat funktionalitet, miljökonsekvenser och kostnader.

Uppdraget ska slutredovisas senast 2 april 2021.

Uppdrag till MSB att göra en översyn av metoder för märkning av sprängmedel för civilt bruk Kraftsamla för att öka samhällets förmåga att hantera illegal verksamhet med explosiva varor

Tillsammans med fem andra myndigheter har MSB regeringens uppdrag att kraftsamla för att motverka problematiken med illegala sprängningar i samhället. I uppdraget ingår bland annat att stärka samverkan mellan myndigheter, att förbättra kontroller och inspektioner, att undersöka om systemet för civil användning kan förbättras samt att förhindra illegal tillverkning och införsel av explosiva varor.

Uppdraget ska slutredovisas senast 30 november 2021.

Uppdrag att kraftsamla för att öka samhällets samlade förmåga att hantera explosiva varor och den illegala användningen av dessa

Uppdrag att bistå med transporter och logistik med anledning av covid-19

Regeringen har fattat beslut att ge MSB i uppdrag att vid behov stödja regioner, kommuner, företag och andra aktörer genom att hantera transport och logistik avseende skyddsutrustning och annan materiel till följd av covid-19.

En rapport om arbetet ska lämnas senast den 31 december 2020 till Regeringskansliet (Justitiedepartementet).

Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att bistå med transporter och logistik avseende skyddsutrustning och annan materiel till följd av covid-19

Information till allmänheten med anledning av utbrottet av det nya coronaviruset

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att säkerställa att myndigheternas information med anledning av utbrottet av det nya coronaviruset är samordnad och tydlig samt att det finns effektiva kanaler för att föra ut informationen. I uppdraget ingår att skyndsamt utarbeta ett nationellt informationsmaterial som på ett effektivt sätt ska kommuniceras till så många som möjligt.

Uppdrag till MSB om information till allmänheten med anledning av utbrottet av det nya coronaviruset

Identifiera särskilda riskområden

MSB ska tillsammans med Statens geotekniska institut, identifiera områden i Sverige där det finns risk för klimatrelaterade ras, skred, erosion och översvämningar.

Uppdraget innebär också att beskriva sannolikhet och samhällsekonomiska konsekvenser.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 31 maj 2021.

Regeringens pressmeddelande om klimatrelaterade händelser

Utbilda andra myndigheter och offentlig sektor

Riktade utbildningsinsatser till statliga myndigheter, kommuner och landsting för att höja nivån på informationssäkerhetsarbetet i offentlig sektor. MSB ska även vid behov särskilt utveckla stöd till mindre myndigheter.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2021.

Uppdrag till MSB att genomföra riktade utbildningsinsatser på informationssäkerhetsområdet till offentlig sektor

Strukturera informationssäkerhetsarbetet

MSB ska ta fram en struktur för uppföljning av det systematiska informationssäkerhetsarbetet i den offentliga förvaltningen, det vill säga, statliga myndigheter, kommuner och landsting. Uppföljningsstrukturen ska även möjliggöra en samlad bedömning om nivån på det systematiska informationssäkerhetsarbetet i den offentliga förvaltningen, och kunna lanseras under 2020.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2021.

Uppdrag till MSB att ta fram en struktur för uppföljning av det systematiska informationssäkerhetsarbetet i den offentliga förvaltningen

Senast granskad: 28 maj 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan